2011. október 29., szombat

SZEMERÉNYI OSZVALDOszvald (Oswald Szemerenyi) angol születésű magyar nyelvész, az Magyar Tudományos Akadémia tagja. 83 évet élt.

''A balti-szláv hipotézis megteremtője a magyar származású Szemerényi Oszvald volt. Szemerényi a balti és a környező szláv nyelvek szintaktikájának, lexikájának és morfológiájának hasonlósága alapján feltételezte, hogy létezett az általa balti-szláv nyelvnek nevezett ősnyelv amelyből az indoeurópai nyelv felbomlása idején, egymástól eltávolodva alakultak ki a balti és a szláv nyelvek. Vele szemben Antoine Meillet tagadta a balti-szláv hipotézist, és a fenti hasonlóságot a balti és szláv népek évezredes együttélésének számlájára írta.''

''– Az egyetemen egy évig volt professzor, aki 1946-ban szanszkritot előadott, az azóta meghalt Szemerényi Oszvald, aki a Kommunisták Magyarországi Pártja Ideológiai osztályának vezetője volt 1945-ben, a Magyar–Szovjet Baráti Társaság főtitkára volt 1945/46-ban, a Bölcsészeti Kar kommunista párttitkára volt 1945/46-ban, 1946-ban pedig közvetlenül jól megismervén a Lenin–Sztálin–Rákosi Mátyás-féle pártvezetési-pártpolitikai elveket, úgy megundorodott ettől, hogy 1947-ben disszidált, és élete hátra lévő idejét Angliában és Németországban élte le.''

''Szemerényi Oszvald rendkívüli tehetségére az indogermanista Szidarovszky János figyelt fel és ajánlotta áldott emlékû igazgatónknak, Gombocz Zoltánnak, hogy tanítványának az Eötvös Collegiumban volna a helye. Így is lett: itt alapozta meg nemzetközi hírnevét, hogy aztán a hazai változások bekövetkeztével – élve a születésének nem hétköznapi színhelyével, egy angol zászló alatt közlekedõ hajóval járó angol állampolgárság jogosultságával – 1948 nyarán búcsút mondjon Magyarországnak, valamint fiatal fejjel elnyert egyetemi katedrájának, és a londoni, majd a freiburgi egyetemen folytassa itt kezdett tudományos szárnyalását. Mint hazajáró lélek azonban haláláig híven ápolta hazai kapcsolatait – quorum pars non parva fui.''


AZ APOSTOLI SZENTSZÉK
LEVÉLTÁRAI ÉS MAGYARORSZÁG
(15-20. sz.)
Tanulmányok Pásztor Lajos, a Vatikáni Titkos Levéltár
magyar levéltárosának emlékére
Szerkesztette
GAETANO PLATANIA, MATTEO SANFILIPPO
TUSOR PÉTER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SZEMERÉNYI OSZVALD egy Budapesten tartott elıadásában a nyelvtudomány fejlıdésének fı vonulatát a szinkrónia–diakrónia–szinkrónia triádban jelölte meg, elismerve, hogy ez a sor „nem adhat kimerítı képet az állandóan növekvı nyelvtudományi tevékenységek változatosságáról” (A modern nyelvtudomány fejlıdésének a nyelvstruktúrában rejlı rugói: MNy. 1992: 11–2).


PÉTER MIHÁLY
Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában
Ηρόδοτος «Ιστορίαι» Βιβλίο Δ «Μελπομένη» Loeb Κλασσική Βιβλιοθήκη έκδοση 1914
Oswald Szemerényi, Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 371, Vienna, 1980 = Scripta minora, τομ. 4, σελ. 2051-2093.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ungvári Tamás
Elvtárs és spicli jár a csöndben (Szemerényi Oswald)


József Attila :
MUNKÁSOK


''Elvtárs és spicli jár a csöndben erre,
részeg botlik, legény bordélyba lóg,
mert hasal az éj s pörsenéses melle,
mint szennyes ingből, füst alól kilóg.
Igy élünk mi. Horkolva alszunk s törten,
egymás hátán, mint odvas farakás
s hazánk határát penész jelzi körben
a málló falon; nedves a lakás.''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''A generációval felettem járóknak felnőtt fejjel jutott ki a fasizmus, az átmenet, majd a kommunizmus. A váratlan és gyors helyezkedések nyomán Rákosi közelében talált utat két oly különböző ember, mint Szemerényi Oswald, aki szanszkritot is tanított, majd Angliába költözött...''

Ungvári Tamás
Elvtárs és spicli jár a csöndben
Részlet egy önéletrajzi esszéből
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése