2013. március 9., szombat

Mosolog, mind a ragajja, vigyorog, mint a fakutya
SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK

Ragajja (ragalja)

Mosolog, mind a ragajja. 1. SZABÓ JÓZSEF (1986: 258–61) adatolja és elemezi a szólást, okfejtése később is megjelent (1999: 298–303), továbbá a szóláshasonlat megtalálható tájszótárában is (KmTsz. 188). A szerző munkáiról megjelent ismertetések valamelyest érintik a szólást: „Ezekből a magyarázatokból is kitetszik, mennyire otthonosan mozog a szerző a népéletben, milyen alaposan ismeri szülőfaluja életét. Ez teszi szólásmagyarázatait is meggyőzővé, adatait hitelessé” (KISS 1987: 74). MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓSnak sincs érdemi megjegyzése a szólással kapcsolatban: „A nyelvjárási szólásoknak eddig eléggé szűkös etimológiai kutatási körét bővíti a Nagykónyiból vett mosolog, mint a ragajja, a se kuku, se pizse, a fonámëntibe kifejezések magyarázatával (298–314).” DEME LÁSZLÓ (1987) ide vonatkozó ismertetése nyelvi kérdésekre nem tér ki.
Megemlíti a szólást egyik dolgozatában KISS JENŐ. Módszertani kérdésekről szólván arról ír, hogy a frazeologizmusokban előforduló tájszavak szótározandók, s a frazéma megjegyzésként szerepeltetendő, még ha a tájszó esetleg csak egyszeri előfordulású, vagyis: „A nagykónyi Mosolog, mint a ragajja szóláshasonlat = kicsit, alig észrevehetően mosolyog (Koppánymenti tájszótár ragalja a.) például a ragajja tájszó szócikkének a megjegyzések rovatába való” (KISS 2002: 406). Feltehető: MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓSnak és KISS JENŐnek a szóláshasonlattal kapcsolatban nincsenek kétségei. Márpedig a jelentés és megállapításának módja aligha fogadható el.
A kifejezés föllelhető a SmA.-ban is: „»imojog mind a ragajja – gyakran hasznájják, ha örül valaki.« »vigyorog«” (99. szólap, 8), itt tehát az imojog-nak ’vigyorog’ jelentése van megadva. Szerepel még „»imojog: hamissan mosojog«” adat, továbbá ez is: „»imojog mind a fazëkas ëbe.« »Néd, mien gunyossan imojog«” (SmA. 99, 9).


2. A) A SZABÓ JÓZSEF írta szócikk: „ragalja ragajja fn. 1. ’a padlás azon része, ahol a tetőzet és a padlás földje érintkezik’. Telli vót ám a ragajja is kukoricávā, de kiszëttem onnand is, mer nehész hozzáférkőznyi. 2. ’vízvájta üreg’ Vigyázz, ovatossan huzd a vizet, nehogy nekimennyen a vödör a ragajjának, mer ēsárosodik, mëg a viz is koszos lesz! Szh. Mosolog, mind a ragajja (= kicsit, alig észrevehetően mosolyog)” (KmTsz. 188). A ’kicsit, alig észrevehetően mosolyog’ jelentést a következőképpen vezeti le: „Van ugyanis két dolog (a mosolygás és a ragalja) összehasonlításában olyan közös mozzanat, vonás, amely összekapcsolja őket: a ragalja nyelvjárásunkban a padlás olyan eldugott részét jelöli, amely a l i g l á t s z i k, ahová csak úgy lát be a padláson járó ember, ha lehajol vagy leguggol. A szólás-hasonlatot olyan személyre vonatkoztatva mondják, akinek mosolygása a l i g l á t s z i k, alig észrevehető. Nem lehetetlen talán, hogy a hasonlított és a hasonló között ez volt a közös szemléleti alap, amely e szóláshasonlat keletkezésében közrejátszhatott” (SZABÓ 1986: 261). Ez a – mint írja – „bizonyára vitatható” és „valószínű megoldás” valóban nem megnyugtató, aminek az az oka, hogy a szerző a ragajja szó olyan jelentésével magyaráz, amely a szólással nincsen kapcsolatban. SZABÓ következtetése előtt leírja a rag idevágó jelentéseit az ÉrtSz. alapján, adatolja más szótárakból a ragajjá-val összefüggő vagy azonos jelentésű szavakat, kitér a szarufa ~ szalufa mibenlétére, körültekintőn hagyatkozik a MNyA.-ra, a SzlavSz.-ra, a FTsz.-ra, az OrmSz.-ra é. í. t. Kitér a néprajzi vonatkozásokra is, továbbá a lakóházépítésnek a szarufákkal a tetőzettel, gerendázattal összefüggő kérdéseire. Idézi JANKÓ JÁNOS munkájából (A Balaton-melléki lakosság néprajza, 1902), hogy a sövényfalú háznak „csak eresze (isztergye, usztorja, üsztörje, ereszalja, ragalja) volt, ezt pedig a padlásnak a koszorúfa és a vízvezető-gerenda közti része képezte” (SZABÓ 1986: 260); még vö. ÚMTsz. eresz, ereszetalja ’tornác’, eszterhéj, eszterhéjalja, ragalja. A szólásmagyarázatban előforduló szavaknak és jelentéseiknek, valamint a (tárgyi) néprajzi tényeknek bemutatása mellett a szólás jelentésének megfejtésében elsikkadt, hogy a ragajja voltaképpen ’rag’ je-
lentésű a szerkezetben, azaz ’eresz’, amint az ÉrtSz.-ban is található: „rag2 A háztető szerkezetének része: alsó hosszanti gerendáján és a szelemenen nyugvó vékonyabb gerenda (ilyeneknek sorára szegezik a tető léceit). ||a. A tetőnek az az alsó része, amely a padlás szintjével szűk szögletet alkot. A tyúk a ~ alá tojt. Dugd a kosarat a ~ alá. Fölmegy a padlásra, elbújik a rag alá. EÖTK. [EÖTVÖS KÁROLY] ||b. A tető kiugró része; eresz. Az ~ alatt.” Feltehető: az ’eresz’ jelentésű ragalja ~ ragajja szó azért lelhető föl ritkábban, mert a gyűjtők nyelvi és nyelvtani ismereteik alapján nem feltétlenül tartották összetett szónak, s nem figyeltek föl az alapjelentésnek és magának a jeltárgynak – a denotátumnak, mármint a ’(padlás szintjével szűk szögletet alkotó) tetőrész’-nek – a szó szoros értelmében való átmenetét az ereszbe, amely egy másik jeltárgy, amiként a CZF. mutatja: „RAGALJA (rag-alja) ösz. fn. „Balatonfelvidékén am. a padlásnak, vagyis a háztetőnek a koszorúfák mellett levő
alacsonyabb része, mintegy ragasztott (toldott) alja”. Az eszterhéjcsorgás ’a háztető kinyúló széle, eresze’ (ÚMTsz.) mutatja az afféle esetet, amelyikben tartalmas szavak kerülnek szoros kapcsolatba, s lesznek a jeltárgy nyelvi jelévé összetett szóként.
A szarufás tetőszék két változatú, a korábbi időkben csüngő szarufás szerkezetet ácsoltak, vagyis a szarufák alsó vége a falon túlnyúlik. Újabb változatnak tartják a falgerendára vagy kötő-, illetőleg födémgerendák végére faszögekkel rögzített kivitelt, amelyet német kötésnek is mondanak, l. CSERI 1977: 126–7. A tetőfedő anyagok (nád, szalma, cserép, kőzsindely) természetesen a csüngő szarufák fölötti kisebb-nagyobb részt is borítják, ez az ereszalja vagy ragalja, ezt szokás alulról is (deszka)borítással ellátni, hogy teljesen lezárja a padlásteret, vagy hogy látványként is megnyerő legyen. Manapság is ez a helyzet: „A ragalja szellőzős alumínium borítású, az ereszcsatorna toldásmentes rézszínű alumínium” (www: 2009).
 Fakutya

B) Az ember bizonyos érzelmi állapotait különböző testi megnyilvánulásaival tudatja. A nevető ember „(rendsz. a száj izmainak fölfelé és széthúzásával) kísért, heves, szakadozott kilégzéssel járó hangot ad” (ÉrtSz. nevetés). A nevetés számos fokozatban valósulhat meg, ezekre több szinonima ismeretes, nevetés ≈ hahota, kacaj, röhej; nevet ≈ kacag, röhög, hahotázik, mosolyog, nevetgél, nyerít, vigyorog (vö. SzinSz. nevet; nevetés). Mivel az érzelmi állapotok nem diszkrét entitások, hanem folyamatosak, ezért a nyelv szókészlete nem áll(hat) a folyamat bármely részletének megjelölésére elegendő (voltaképpen végtelen számú) elemből. A költők nyelvhasználatának egyéni különbözősége nagyon sokszor a lelkiállapotok nyelvi ábrázolásának megvalósítása kapcsán jön létre. Nyilvánvaló: ez a helyzet a nyelv köznapi használatakor is. Már néhány szólás tanúsítja ezt: „Vigyorog (nevet v. röhög v. táj: kacag v. vicsorog)[,] mint a fakutya (táj: Mindig vicsorog, mint a fakutya a boltban)” (SzólKm. fakutya); „Ne vicsorogj, mint a fazekas ebe! = ne nevess! (táj)” (SzólKm. fazekas); „(Mindig) vincsorog, mint a pap kutyája = ok nélkül vigyorog (táj)” (SzólKm. pap). A vigyorog, mint a fakutya szólás (más igei alaptaggal is) sok helyütt megtalálható (pl. HADROVICS 1995: 150–1; ÚMTsz. fakutya 1.; KmTsz.; DCSz.), a vigyorog ige a szépirodalom nyelvhasználatában is megvan: „vigyorog tn ige [...] (ritk, rég) vigyorg (rendsz. rosszalló, hangf) [...] 1. <Ember, gyak. megokolatlanul v. a káröröm, gúny, csúfolódás kifejezéseképpen> fogait mutatva csúnyán, bántóan v. sértően, rendszerint hangtalanul nevet. Mit ~sz? Mindig ~. Szh: ~, mint a →fakutya. [...] 2. ||b. (ritk) <Állat> száját kinyitva, ínyét és fogát kimutatva jelzi jókedvét, örömét. Nézd, hogy ~ ez a kutya! □ Vigyorogtatok, mint a majom ... míg hátúlról gazúl | Az átkos Casca nyakba szúrta Caesart. VÖRÖSMARTY MIHÁLY –SHAKESPEARE, W.” (ÉrtSz. vigyorog). (A nyelvjárási frazeologizmusok XX. század végi könyvészetét l. HEGEDŰS 2001: 392–3.) – Ha valaki(k)nek a nevetési módját a fakutyához hasonlítja a nyelvhasználó, akkor tulajdonképpen *a fakutya nevet alapmetafora van hasonlítási párhuzamba téve a nevető emberrel (vö. HADROVICS 1992: 61), ami azért lehetséges, mert a fakutya mint mindennapos használati tárgy a beszélő tudatában a nevető ember képzetét láttathatja; ezt az ÉrtSz. fakutya szócikkének eme része igazolja: „fn 2. (nép) Fából készült csizmahúzó, amelynek tátott szájra emlékeztető ága közé közé teszik a csizma sarkát. Szh: vigyorog (röhög, nevet, vihog), mint a ~: bárgyún, ostobán rendsz. kellő ok nélkül v. (r., n., v.) □ Méltóságodon nem esik csorba. Ember vagy. Ennélfogva röhöghetsz, mint a fakutya. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ.” A fakutya a csizmavető főnévvel azonos jelentésű: „’a csizma lehúzására való <fából készült> eszköz’” (KiskSz. csizmavető, könyvrajzzal).
C) A nevetés rendszerint kisebb vagy nagyobb mértékben a száj izmainak fölfelé és széthúzásával jár (amint ezt az ÉrtSz. leírása tartalmazza). A tátott szájra emlékeztető fakutya ilyeténképpen emlékeztet a nevető emberre. A tátott szájú (és nevető) személynek látszanak a fogai. Az „első fogát neveti = ok nélkül nevet. (táj, tréf)”, a fél fogára nevet = szomorúságát palástolva, keserűn mosolyog. (rég)” (SzólKm. fog) szólások – és az imojog, mind a fezëkas ëbe – mutatják, nyilvánvaló ez a szemlélet. Hasonlóképpen a kifeslett fejű csizma látványa a száj és a fogak képzetét, közvetve az éhséget, idézik föl: „Éhes a csizmája = szakadás tátong a csizmáján. (táj)” (SzólKm. csizma). A (bor)ivásra való készséget a „csizmaszár a torka = sok bort tud meginni. (rég)” (SzólKm. csizmaszár) szólás fejezi ki a torok ’isthimus faucium’ és a csizmaszár ’a csizma lábszárat borító hengeres része’ alaki hasonlóságát kihasználva. (A szár „||a. Cipőnek, csizmának, harisnyának a lábszárat borító része”, ÉrtSz. szár 7.) A nevető (mosolygó) ember arcának látványát hozza kapcsolatba a somolog, mind az árpacipó országszerte ismeretes szóláshasonlat, amelyet „(furcsán széthúzott szájjal) mosolyog). (tréf.-gúny.)” megjegyzéssel közöl KISS (1989: 52); nyilvánvaló: az árpából készült kenyér alakja látványként olyaténképpen tér el a nem árpacipó alakjától, mint a mosolygó és a nem mosolygó személy arcának látványa.

3. A rag aljának látványa – tudni illő: kilátszanak a nád, a szalma vagy az egyéb héjazat alatt a szarufák végei, ami egészen általános (volt) – és a nevető ember fogazatának látványa társulhat, ha valakinek ritkás avagy hiányos a fogazata, utóbbi annak idején egyáltalán nem volt ritka, s a két látvány összekapcsolása még könnyebben létrejöhet. A beszélők tudatában kialakulhat egy *a rag ~ a ragalja nevet alapmetafora, amely valamely személy tényleges nevetésekor alkalmazható hasonlító szerkezetben. Minthogy azonban a nevetés számos módon valósulhat meg, ez a metafora a felszíni szerkezetben a legkülönfélébb igével jelenik meg. A ’nevet’ jelentésű igék rokon értelmű megfelelői igazodnak a beszélő szándéka szerint kifejezendő helyzethez, tehát *nevet ~ kacag ~ röhög ~ hahotázik ~ mosolyog ~ nevetgél ~ nyerít ~ vigyorog, mint a ragalja. Mindez alapján megállapítható, hogy nem a ragajja ’a padlás eldugott része’ jelentése alapján alakult ki a mosolog, mind a ragajja szólás, hanem ’a szarufák végével kiugró tetőrész’ jelentés alapján. Ezt a megállapítást közvetve erősíti, hogy a szarufák látványa, illetőleg a szarufás tetőszerkezet alakzata a régiségben más nyelvi helyzetben is föl van használva: „1682/1987: attam ... Egi Mezsin Tafota uy elő ruhat ... Egi szarufa formara feieren uarrott Potiolat elő ruhat” (SzT. szarufaforma), hasonlóképp a SzT. szarufás szócikkében: „Szk [szóláskapcsolat]: ~ hímbe szőtt. 1739: 3 vég szarufás hímbe szőtt Ábroszsz darabba Nro 3”.
A szólás jelentése aligha ’kicsit, alig észrevehetően mosolyog’, éppen ellenkezőleg, antifrázisként értendő, irónia valósul meg a mosolyog-gal kifejezett értékhordozó megnyilvánulás és egy értéket megvonó előképzet (*a fogak szarufák) összekapcsolása révén, hiszen a *mosolygó ragaljá-nak a szarufavégek a fogai.

A hivatkozott irodalom

CSERI MIKLÓS 1977. Tetőzet. In: Magyar néprajz nyolc kötetben 4. Anyagi kultúra 3. Életmód. Főszerk. BALASSA IVÁN. Akadémiai Kiadó, Bp. 124–8.
DEME LÁSZLÓ 1987. Egy rég várt könyvről. Dunatáj 10/3: 71–2.
HADROVICS LÁSZLÓ 1992. Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. Akadémiai Kiadó, Bp.
HADROVICS LÁSZLÓ 1995. Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Bp.
HEGEDŰS ATTILA 2001. A nyelvjárási frazeológia. In: Magyar dialektológia. Szerk. KISS JENŐ. Osiris Kiadó, Bp. 391–5.
KISS JENŐ 1987. „A nagykónyi nyelvjárás” – mint hely- és kortörténeti dokumentum. Dunatáj 10/3: 72–
4.
KISS JENŐ 1989. Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban. (NytudÉrt. 127.) Akadémiai Kiadó, Bp.
KISS JENŐ 2002. Tájszótárírás és tájszótárak. Magyar Nyelvőr 391–415.
MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS 2001. Szabó József, Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok. [Ismertetés.] Magyar Nyelvőr 125: 383–5.
SZABÓ JÓZSEF 1986. A nagykónyi nyelvjárás. [Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum], Szekszárd.
SZABÓ JÓZSEF 1999. Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok. Körös Főiskola, Békéscsaba.
WWW 2009. http://ingatlan.com/elado/csaladi_haz/Aszar/3602951 (2009. XI. 4.)

BÜKY LÁSZLÓNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése