2013. február 28., csütörtök

AZ ÍRÁScimlap
Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története

III. fejezet

Betűírás
Az ósémita és foinik ábécé
(részlet)
1923-ban napvilágra került Bübloszban Ahiram foinik király Kr. e. a 13. századból származó szarkofágja, fedőkövének két oldalán hosszú, foinik nyelvű felirattal, amely kivonatosan a sírkamra bejáratára is fel van vésve. 1929-ben, ugyancsak Bübloszban megtalálták Jehimilk király feliratát, ez valamivel fiatalabb, valószínűleg a 12. századból ered. Ezekhez sorolandó még két, 10. századi szöveg, Abibaal és Elibaal királyoké, melyek ugyan már régebb ideje ismeretesek voltak, de jelentőségüket csak az előbbi emlékek alapján lehetett megállapítani. - Ugyanebben az időben kerültek elő Rász-Samrában a nagyhírű ékiratos (!) foinik leletek és hozzájuk hasonlóak Bét-Semesben, mintegy 300 kilométer távolságban Rász-Samrától, s ez azt bizonyítja, hogy az ékjeles foinik írás nem volt csupán szűk helyi jellegű. Tovább, 1934-ben, megint csak Bübloszban napvilágra hoztak két bronztáblát, ezek a 3. évezred végéről származnak, s így ez idő szerint a legrégibb emlékei a honi foinik írásnak; hozzájuk csatlakozik egy kb. 1500-ból származó szöveg, amely a bronztáblákkal együtt "pszeudohieroglifikus" írásmódot tüntet fel, pontosabban szótagírást, összesen 120 jellel. - Végül mindezekhez hozzá kell sorolnunk több, javarészt rövid, betűírásos feliratot a 2. évezred elejétől az 1. évezredig terjedő időből, Fönícia és Palesztina különböző vidékeiről, amelyek a már említett Szináj-félszigeti úgynevezett "protoszináji" írástípushoz tartoznak. (Gezer, Tell ed-Duver, Ain Samsz, Tell el Heszi, Balu'a.)
Mit mondanak ezek a feliratok az írástörténet számára? Először is azt, hogy a foinik írás egyáltalán nem töretlen, egyenes vonalban fejlődött akármiféle átvett szó- vagy szótagírásból a betűírás felé. Amellett a rendszer mellett, amelyet általában foinik írásnak szoktunk nevezni, már a 3. évezredtől kezdődően mind Föníciában, mind a vele közös kultúrterülethez tartozó Palesztinában, már a 3. évezred végétől fogva, egész sor helyi írásrendszer alakult ki, s ezek közül jutott a foinik írás lassanként egyeduralomra. A legrégibb emlékek még pszeudohieroglifikusak, szótagírásosak, de a 2. évezred elején már feltűnik a tiszta betűírás. Hozzájuk járul a rász-samra-i ékírás. - Másodsorban pedig az világlik ki belőlük, hogy a foinikok s a velük rokon kanaánita népek egyfelől az egyiptomi hieroglif írás, másfelől az asszír ékírás hatása alatt többféle írásfajtát alakítottak ki a 3. évezredtől kezdve. De természetesen egyéb hatásokat is fel kell tennünk, elsősorban a krétai írásét, amely egészen a legutóbbi évekig megfejtetlen volt.
A krétai írás megfejtése előtt tehát az ósémita-foinik ábécék helyzetképe így festett: az emlékek három "mérvadó" rendszerbe csoportosíthatók: a) a protoszináji íráshoz tartozó betűírások, b) a rász-samra-i ékiratos betűábécé, c) a szorosan vett foinik szótag- és a betűírások. - Bizonyossággal állítható, hogy mind a három elvben mássalhangzós írás, azonkívül, hogy az akrofónia révén az egyiptomival vannak függő viszonyban. Ellenben bizonytalan, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással, hogy a protoszináji összekötő láncszem-e az egyiptomi hieroglif írás felé, s végül, hogy mily egyéb, külföldi hatások játszottak közre kialakulásukban.
Előrelátható volt azonban, hogy a krétai írás kibetűzése új anyagot fog dobni a problémahalmazba. 1953 novemberében V. Georgiev bolgár akadémikus a Magyar Tudományos Akadémián előadást tartott "Az ABC keletkezése" címmel, s H. Bauer német tudós kutatásaira támaszkodva, lándzsát tört a foinik ábécé minószi, azaz krétai eredete mellett. Tételei a következők: "A legrégibb föníciai írásos emlékek az időszámításunk előtti 13. vagy 11. századtól a 9. század derekáig terjedő korból valók.
A föníciai írás már a legrégibb írásos emlékeken is teljesen kialakult formát mutat, majdnem olyat, mint a későbbieken. Föníciában nem találtak a föníciai mássalhangzó-írás fejlődésének ősibb fokára mutató emlékeket. Ez arra enged következtetni, hogy ezt az írást, nagyjából kialakult formájában máshonnan kölcsönözték.
A föníciai mássalhangzó-írás eredetének tisztázására számos kísérlet történt, ennek ellenére a probléma mind a mai napig megoldatlan maradt...
...Többen azt tartják, hogy a betűk nevei tulajdonképpen az illető föníciai jelekkel jelölt tárgyakat jelentő föníciai szavakból lettek. Mások viszont tagadják, hogy bármilyen összefüggés is volna az illető nevek és a megfelelő jelek között. Valójában ezek a nevek nem sémi eredetűek. Csak egy részük sémitizálódott népetimológia útján. Világosan látszik ez abból a tényből, hogy ezeknek a neveknek egy részét nem lehet megmagyarázni a sémi nyelvekből kiindulva, míg más részük valóban séminek látszik, csak éppen ezeknek a szavaknak semmi közük sincs az illető jelekhez.
H. Bauer német tudós a föníciai betűnevek egyeztetésének kritikai vizsgálata alapján a következő eredményre jutott:
Csak három vagy négy jel felel meg az elnevezésének: mem "víz", 'ajin "szem", res "fej" és talán taw "jel".
Hat elnevezést nem lehet megfejteni a sémi nyelvekből kiindulva. Ezek: he, zajin, het, tet, lamed, sade.
A többi 12 elnevezés valóban föníciainak (séminek) tekinthető, ezek a szavak azonban nem felelnek meg jeleiknek (bét, gimel, dalet, kaf, nun, samech, pe, qof), vagy pedig megfelelésük nagyon kétséges ('alef, waw, jod, sin)."
Georgiev ezután felsorolja azokat a kutatókat, akik a foinik írást már régebben a krétaira igyekeztek visszavezetni, majd így folytatja: "Ezt a tételt azonban nem lehetett valóban bebizonyítottnak tekinteni, míg a minószi írást meg nem fejtették. A kréta-mükénéi és a minószi írás megfejtésének eredményeként a föníciai betűjelek eredetének problémája ma már megoldottnak tekinthető. A föníciai írás a minószi szótagírás továbbfejlődéséből származik."
Itt Georgiev sorra veszi a foinik betűket, utal eredetükre és elnevezésük keletkezésére, s vizsgálódását így összegezi: "A mondottak alapján a következő eredményre jutunk: a) mind a 22 föníciai, ill. görög betű azonos a megfelelő minószi-küproszi (ciprusi) szótagjelekkel... b) 10 föníciai-görög betű hasonlít a megfelelő minószi-küproszi szótagjelekre... c) csak két föníciai betű, a sade és a sin okoz bizonyos nehézségeket, de ezek is levezethetők a minószi-küproszi mintákból...
De nemcsak maguk a föníciai-görög betűk, hanem a betűk nevei is minószi eredetre mutatnak: ezek a nevek a megfelelő minószi piktogrammokkal jelölt tárgyak nevei, és csak részben, kisebb-nagyobb mértékben sémitizálódtak...
...Amint már fentebb rámutattunk, a föníciai írás kb. az időszámításunk előtti 11. vagy 13. századtól kezdve már csak teljesen kialakult formájában fordul elő. Ennek az írásnak korábbi fejlődési fokait tükröző emlékeket nem találtak. Ez a tény arról tanúskodik, hogy ezt az írást valahonnan máshonnan vették át. Azonkívül láttuk, hogy a föníciai jelek majdnem azonosak a minószi jelekkel, amelyeknek megközelítőleg azonos hangértékük van.
A minószi írásbeliségről már a Kr. e. 3. évezredtől kezdve vannak adatok; ennek az írásnak természetes fejlődése a képírástól a szótagírásig világosan nyomon követhető a minószi emlékek alapján. Mindebből következik, hogy a föníciai írás a minósziaktól való átvétel... A minószi képírás az egyiptomi írás hatása alatt jött létre. Ezért azok a bizonyos hasonlóságok, amelyek megfigyelhetők a föníciai és néhány más írásrendszer között, mint pl. az egyiptomi, a protoszináji között, nem véletlenek, hanem azon a tényen alapulnak, hogy egyenesen vagy közvetve egy közös forrásból, éppen az egyiptomiból erednek.
Tehát a föníciai mássalhangzós írás a minószi szótagírásra vezethető vissza. A minószi írást Egyiptomból minószi telepesek vitték át a Földközi-tenger keleti partvidékére.
A föníciaiak nemcsak jeleket vettek át, hanem azok elnevezését is, amelyek aztán népetimológia útján részben sémitizálódtak. A különbség az, hogy a föníciaiaknál a minószi jelek nem szótagot jelölnek, hanem csak a megfelelő (sémitizálódott) minószi szótag kezdő mássalhangzóját. Következésképpen, a minószi szótagírás a föníciaiaknál az akrofónia elve alapján mássalhangzó-írássá vált."
Georgiev eredményeit részletesen mutatják a táblák (27-28. ábra.); fejtegetéseit bőven idéztük, minthogy az írástörténet legfontosabb kérdésében a döntés igényével lépnek fel. Az olyan kézikönyvnek, aminőnek a miénket szántuk, nem feladata, hogy vitás kérdésekben állást foglaljon vagy akár véleményt nyilvánítson, viszont másfelől nem hagyhatja tájékozatlanságban sem az olvasót. Tájékoztatás céljából felhívjuk tehát az olvasó figyelmét néhány fontos körülményre:
Georgiev, hallgatólag ugyan, de szigorúan elválasztja a foinik írást a többi ósémita változattól, összehasonlításukat teljesen mellőzi, s így fejtegetéseit eleve hiányos dokumentatív anyagra alapozza. Ennek az anyagnak vizsgálata akkor sem nélkülözhető, ha eredményül csakugyan a krétai írás bizonyul kizárólagos, közvetlen forrásnak.
Még jobban megcsonkítja anyagát azáltal, hogy a szorosan vett foinik területen, Bübloszban talált, s a 13. századnál régibb, szótag-írásos emlékeket is említetlen hagyja. Sőt úgy látszik, létezéséről nem bír tudomással, holott ezeket számos tudós, köztük M. Dunand és H. Grimme részletesen feldolgozta már avval az eredménnyel, amelyet az előző lapokon ismertettünk.
Az a krétai írás, amelyet Georgiev szerint a foinikok legkorábban számítva, a 13. századtól kezdődően átvettek, az úgynevezett "B. jelzésű lineáris írás" volt (vö. Bedøich Hrozný: Ancient History of Western Asia, India and Crete; Prague, 1953). Ekkor azonban a foinikok már 6-800 éve rendelkeztek saját szótagírással, s a bübloszi leletek tanúsága szerint kb. 2900-tól 1500-ig használták. Tisztázni kellene tehát, miért fordultak a krétaihoz, s miért nem a saját szótagrendszerüket (120 jelet) fejlesztették tovább?
Annál inkább, mert rendszerük megalkotásának döntő lépését, az akrofónia alkalmazását, nem a krétaiaktól vették át, lévén azoknál ismeretlen, hanem e módszer eladdig kizárólagos tulajdonosaitól, az egyiptomiaktól. Az akrofóniát Georgiev egy mellékmondatban említi csupán, holott az egész problémahalmaznak kétségkívül ez a legfontosabb mozzanata, s egyúttal azt jelenti, hogy a foinikok közvetlen, szerves, belső kapcsolatban voltak az egyiptomi írással. A krétai közvetítés tehát nem lehetett kizárólagos.
Mindebből következik, hogy a betűk nevének lefordítása nemcsak egyetlen forrásból, a krétaiból történhetett, hanem éppúgy a közös ősforrásból, az egyiptomiból is, s éppen itt kellene tekintetbe venni a palesztinai és kánaáni ósémita írásokat, valamint a Rasz Samra-i ékírást. Ezek a népek a foinikok rokonai és közvetlen szomszédai voltak, s noha a foinikok szoros érintkezést tartottak fenn Ciprussal és Krétával, az elsődleges figyelem mégis a sémita szomszédokat illeti.
Végül Georgiev tételeinek alátámasztásául antik szerzőkre is hivatkozik: "A föníciai írásnak a minószitól való származását antik kútfők tanúbizonysága is megerősíti. Diodórosz és Phótiosz közlése szerint a krétaiak vitatták a betűírás föníciai eredetét." A kérdéses szövegeket a 142-143. oldalakon már közöltük, s látható belőlük, hogy a hivatkozás nem szabatos. Igaz ugyan, hogy ezek szerint a krétaiak tagadták a betűk foinik eredetét, de feltalálásukat semmiképp sem tulajdoníthatták maguknak ("minószinak"), minthogy el sem jutottak a betűírásig. Végeredményben Diodórosz és Phótiosz semmi egyebet nem mondanak, mint amit a többi ókori szerző, hogy ti. nem a foinikok voltak magának az írásnak feltalálói, hanem az egyiptomiak, esetleg az asszírok, de a krétaiakat szerzőül sehol senki sem említi.
 
A krétai írásnak a kérdésbe való bevonása után is meg kell állapítanunk tehát, hogy a betűábécé kialakulásáról egyelőre nincsen tiszta képünk.
A rendszeralkotásokat, jegyátvételeket azonban nemigen lehet, s nem is szabad pusztán racionális szerkesztő munkának elképzelnünk. A betűknek, mint az írásjeleknek általában, nem pusztán hangértékük volt, hanem többféle egyéb értelmük és jelentésük is, még abból a korszakból, midőn a jel- és képalkotás rejtett kapcsolatokat rögzítő, sőt hatékony, varázsló művelet volt. Nem hiába nevezték az egyiptomiak jeleiket "szent véseteknek"; a "szent" vagyis a mélyebb jelentőség veszendőbe is mehetett, de ezt jobbadán csak akkor állapíthatjuk meg, midőn a betű neve már értelmetlenné vált (mint például a görög ábécénél). Az egyiptomi hieroglifekről azonban tisztán és világosan fennmaradt a hagyomány, hogy minden jelet, azaz képet kétféle értelemben lehetett olvasni: az egyik volt az elsődleges, közhasználatra szánt olvasat, a másik rejtett, ezoterikus jelentés, melyet csak a beavatottak értettek. Ez a mozzanat a jel-képalkotás legelső korába vezet vissza, s ez lehet megint az egyik oka, miért ragaszkodtak az egyiptomi írástudók oly csökönyösen elavult kép-hieroglifáikhoz. Mózes (Mósze), Ozírisz (Usziri) beavatott papja, szintén ezekkel a kettős értelmű egyiptomi jelekkel írta a Genezist s a neki tulajdonítható törvénykönyveket (Kr. e. 1400 körül), s ezek valódi értelmét a kanonizációk folyamán (Deuterenomium, Kr. e. 621, Papi kódex, Ezra Kr. e. 444) az írásmagyarázók már nem értették; e hagyományok szerint tehát Mózes igazi tudománya is rejtve van előttünk.
Ezenkívül az írásjeleknek csillagászati és asztrológiai értelmük is volt, mindegyik bolygóval, valamely csillaggal, csillagképpel, ezeknek konstellációjával, keringési fázisával, "házával" állt kapcsolatban. Végül pedig számértékkel is bírtak, de nem pusztán mennyiségi értelemben, mert a számoknak is fontos világmagyarázó szerepük és jelentésük, azonkívül kedvező vagy kedvezőtlen természetük volt. Ez az összeszövődött jelentéshalmaz maradt fenn csökevényesen a mi kártyajátékaink képeiben, ezért alkalmasak a "kivetésre", jóslásra ma is. Mind igen-igen régi eredetűek a kártyavetés "tudományával" együtt. A tarokk-kártya képei például a hagyomány szerint a legrégibb egyiptomi jelrendszerből származnak s a legfontosabb világtörvények "titkait" jelképezik.
Az ábécék tehát nem csupán fonetikai hangsort akartak adni, hiszen a beszédhangoknak tényleg csak kisebb részét jelölik; de nem is valami véletlen vagy gyakorlatias válogatás eredményei, hanem többféle értelem és cél szerinti csoportosítások. Ezzel a mozzanattal eddig nem foglalkoztunk, mert az ismertetett rendszerek jeleinek, betűinek eredeti "nevét" már nem ismerjük. Az ósémita-babiloni-foinik ábécé nevei azonban fennmaradtak, s láthatjuk belőlük, hogy csoportosításuk valamely elv, szempont vagy éppen talán "szent" szabály szerint történhetett. Az elv elmosódott, a rendszer megzavarodott ugyan, de némi csoportosítást ma is kiolvashatunk: az első 12 jegy házi eszközök, tárgyak, állatok nevéből vétetett; ezek mellett a víz, vízikígyó, a hal nevei vehetők ki, a harmadik csoport pedig a fej, az arc és a testrészek neveit foglalja magába, végül befejezi a sort a kereszt, mint zárójegy. Íme a 22 sémita betű neve: alef - ökör, bét - ház, gimel - teve, dalet - ajtó, he - (névtelen, hehezet), vav - szeg, csap, cövek, zajin - fegyver, tőr, chet - kerítés, fal, tet - kígyó, vod - kéz, kaf - tenyér, lamed - ösztöke, mem - víz, nun - hal, szamech - asztalhoz ülés, ajin - szem, fe - száj, cadev - halhorog, qof - fül, nyílás, res - fej, szín - fogsor, tav - (kereszt-jel). A legújabb krétai névmagyarázatot Georgiev 2. táblázatán (28. ábra) láthatja az olvasó.
A babiloni-kaldeus, az ósémita-foinik, a görög és a latin ábécé hagyományos betűrendje (a, b, c, d, e stb.) minden jel szerint az egyiptomiból ered, a sémiták és a krétaiak, úgy látszik, tudatosan ragaszkodtak hozzá, s az átvett sorrendet igyekeztek összealkalmazni valaminő saját szemponttal, elvvel, mélyebb értelemmel mégpedig úgy, hogy a föntebb említett jelentéshalmaz épen maradjon, a jelek értéke, "ereje" érvényesüljön; ez hozhatta magával az eltéréseket, névváltoztatásokat, sémitizálásokat, krétaizálásokat stb. Amennyire módunkban volt, megkíséreltük táblázatban összeállítani az írásjelek "fejlődésének" alaki rendjét az egyiptomitól a latinig, egyúttal feltüntetni nevüket, csillagászati kapcsolatukat és számértéküket. A táblázat a nehezen hozzáférhető források miatt hiányos, de valószínőleg kiegészíthető és javítható; mégis közöljük, hogy az olvasó, noha csonkán, maga előtt láthassa a gyerekkorában tanult ábécé eredetét és különös múltját. 


Végül is a foinik ábécé óriási karriert futott meg, s ezt e különös nép páratlan kereskedői talentumának köszönhette. Már mondottuk, hogy bejárták az akkori egész világot Angliától Guineáig, körülhajózták Afrikát, elmentek Ofirig Indiáig s a szigetekig, de csak a haszon lelkesítette őket, minden egyéb tehetségüket háttérbe szorította ez az ösztön. Kelet kiváló kereskedőnépei sem bírták velük a versenyt, s fegyverhez nyúltak. Életük örökös háborúságban telt, de maguk is kalózkodtak; velük harcolt II. Ramszesz a Nílus deltájában, az achájok Trójánál, Nagy Sándor Szíriában, a rómaiak Karthágóban, s itt végre letörték őket.
De praktikus ábécéjüket is mindenhová magukkal vitték, s ez lett az ifjabb civilizációjú népek majd minden ábécéjének anyja. A sémita népek végül is ezt fogadták el némi változtatásokkal, s így keletkezett az arámeus írás, a legjelentősebb, mert egész sor ábécének adott létet; az egyik vonalon belőle lett az északnyugat-indiai kharoszi, az iráni, zend, ebből a pehlevi és a szogd változat; a másik vonalon a türk, azaz az orhoni, jenyiszeji, talaszi, besenyő s végül a magyar rovásírás; a harmadik vonalon a belső-ázsiai fajták: a manicheus, ujgur, mongol, kalmük és mandzsu - evvel a foinik írás elhatolt Kelet-Ázsia északi csücskéig. Közvetlenül a foinikból keletkezett továbbá a héber, az arab, a himjárita és a délarab írás. Az arab alfabétum lett aztán a perzsa, az afgán, a hindusztáni írás mintája, valamint a töröké. A himjáritából lett az etióp, a líbiai s néhány észak-afrikai írás, például a berber és a turdetáni. Az arámeus-szír betűrend valamelyik korábbi formájából származott már igen korán (az iránival egy időben) a régi szanszkrit leghasználtabb alakja, a devanagári, emez viszont a buddhisták páli-alfabétumát szülte s e réven a legtöbb mai indiai nyelv ábécéjét: a bengálit, a gudzserátit, a telugut, a kanarézit, a malajalimot, a szindhit stb. A buddhizmus révén pedig eljutott Tibetbe, Koreába, délen Hátsó-Indiába és a szigetekre. Ez a roppant terjeszkedés természetesen sok formai változtatással járt, de a gyökerek kimutathatók. Keleten azonban mindenütt megtartotta azt az alapvető sajátságát, hogy csak a mássalhangzókra szán külön jegyeket, a magánhangzókat pontokkal vagy vonalakkal jelzi. Európában azonban, a görögök révén, tiszta hangírássá fejlődött, azaz a magánhangzók is önálló, teljes jogú jeleket kaptak.
A görög ismét világhódító útra kelt, a hellén terjeszkedés a mediterrán terület ősábécéjévé tette, Nagy Sándor és Bizánc hatalma alatt az Indusig és a Nílusig jutott el. Midőn a latinok átvették, Róma civilizációja Angliáig és az Északi-tengerig tolta ki határait, s már a kereszténység előtt két változatot szült: az ibérit és a germán runát; az egyház kezében azonban egész Európa közös írása lett, s görögös formája a Balkánon át a sztyepre is bevonult (cirill írás). A világhódító európai népek pedig biztosították szupremáciáját az egész földkerekség minden írása fölött. Így vált halhatatlanná Egyiptom szellemének műve.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/varkonyi/html/index.htm


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése