2012. szeptember 12., szerda

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény


E válogatás a készülő új nagyszótár XVI., XVII. és XVIII. századi forrásszövegeit tartalmazza. A szövegeket nyelvimintavétel céljára rögzítette a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, ezért ezek többnyire csak a művek rövidebb-hosszabb részletei; összesen 641 szöveg. (Bővebb ismertetés: Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia, Budapest, 1990.) A rögzítés a lehető legnagyobb mértékben szöveghűen történt, azonban a a World Wide Weben meg-nem-jeleníthető korabeli írásjeleket a funkciójukban hozzájuk legközelebb álló mai jelekre kényszerültünk cserélni.

A gyűjtemény eredetileg az 1996-os Internet Expo Oktogon állomását gazdagította. Ez az anyag a szerver meghibásodása folytán 1998-ban megsemmisült; a mostani közzététel alapja a gyűjtemény CD-n archivált változata. Ezért az egyes szövegek tartalmazzák az Internet Expo grafikai megjelenésének néhány elemét, illetve olyan hivatkozásokat, melyek sajnos már csak a semmibe mutatnak - emléket állítva ezzel a magyar digitális kultúra első nagy szövegpusztulásának.

© 1996-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtörténeti Intézet
Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja


XVI. század


    Baranyai Decsi János: AZ CAIVS CRISPVS SALVSTIVSNAC, AZ LVCIVS KATILINAnac orszag arulasárul ualo Historiaia. 0001

    Baranyai Decsi János: AZ OLVASOKHOZ. 0001

    HISTORIAIA, AZ IVGVRTA KIRALNAC, ROMAIAK ELLEN: VISELT HADARUL. 0001

    BATIZI ANDRÁS: IONAS PROPHETANAK HISTORIAIA NINIVE, VAROSAROL ES IONAS PROPHETANAC az Tergerben [!] be Veteserõl, az czet halnak el nyeleserõl es ki okadasarol, es Istentül meg feddeseröl, [0028]

    BATIZI ANDRÁS:ISAK PATRIARKANAK SZENT HAZASSAGÀROL VALO SZEP HISTORIA. 0001

    BESSENYEI JAKAB: AZ HAZASSAGROL VALO SZEP ÉNEK, MELLYBEN AZ HALCZON MADARRÓL VÕT HASONLATOSSÁGBÓL MUTATTATIC MEG, MICZODA EGGYESSÉG, ÉS EGYMASHOZ VALA SZERETET KÉUÁNTASSÉC ABBAN. 0001

    BEYTHE ANDRÁS: FIVES KÕNÛV.

    BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS: AZ ÕTEDIC RESZE MATTYAS KIRALY DOLGAINAC MINT HALALÁIG. 0001

    Bogáti Fazekas Miklós:SZEP HISTORIA AZ TÕKÉLLETES ASZSZONYÁLLATOKRÓL. 0002

    BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS:ASPASIA ASZSZONY DOLGA ÉS AZ IO ERKÕLCZV20 ASZSZONYOKNAC TV20KÕRE. 0001

    Bornemissza Péter:CANTIO DE SZENT IANOS LATASAROL. 0001

    BORNEMISZA PÉTER: ELSÓ8 RESZE: AZ EVANGELIOMOKBOL ES AZ EPISTOLAKBOL VALO TANVSAGOKNAC. Mellyeket à keresztenyeknec Gyûlekezetibe szoktanac predikalni minden ünnepnap. 0121

    BORNEMISSZA PÉTER: MASIC RESZE AZ EVANGELIOMOKBOL VALO TANVSAGOKNAK 0102

    BORNEMISZA PÉTER: HARMADIC RESZE AZ EVANGELIOMOKBOL ES AZ EPISTOLAKBOL VALO TANVSAGOKNAC. Mellyeket az keresztenyeknec Gyûlekezetibe szoktak predikalni minden ûnnep nap. 0156

    BORNEMISSZA PÉTER: PREDIKACIOC. NAGY SOC CZUDALATOS KISIRTETEKRÕL. 0648

    BORNEMISSZA PÉTER: PREDICATIOK CHRISTUSNAC ES AZ HIUEKNEC KEUES SIRALMOKROL, ES HOSZU OEROEMEKROEL. 0288

    CSÁSZMAI ISTVÁN: THORDAI SANDOR ANDRAS Jrasaravalo felelet: Melyben az Antichristus harom Istennec dõgleletõs tudomaniat otalmazza, hamissaggal es szidalommal. 0001

    CSÁKTORNYAI MÁATYÁS: IELES SZEP HISTORIA. KÉT GÕRÕG HERTZEGRÕL, ERÕS AIAXRÓL, ES BÕLCZ VLISSESRÕL. 0003

    Cserényi Mihály:HISTORIA. AZ PERSIAI MONARCHIABELI FEIEDELMEKRÕL. 0001

    CZEGLÉDI NYIRI JÁNOS: JGHEN SZEP HISTORIA, MELY AZ MACHABAEVSOKROL IRT MASODIK KÕNYBÕL SZERESZTETÕT versõkben, Cegledi Nyri Ianos altal, az Keui Anyaszentegyhaznak Lõlki Paztora altal. 0001

    DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0002

    DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0072

    DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0102

    DÁVID FERENC: RÕVID VT MVTATAS AZ ISTENNEC IGEIENEC IGAZ ERTELMERE, MOSTANI SZENT HAROMSAGROL TAMADOT VETÉLKEDESNEC MEG FEYTESERE ES ITELESERE HASZNOS ES SZÛKSEGES. [0003]

    DÁVID FERENC: KÕNYVETSKE AZ IGAZ KERESTYÉNI KERESZTSÉGRÕL, ES A PAPA ANTICHRISTUSNAC MAYMOZÁSSARÓL: [0009]

    DÁVID FERENC: AZ EGY ATTYA ISTENNEC, ES AZ Õ ALDOT SZENT FIANAC, AZ IESVS CHRISTVSNAC ISTENSÉGEKRÕL IGAZ VALLASTÉTEL, À PROPHETÁC ÉS APASTOLOKNAC IRÁSINAC IGAZ FOLLYÁSA SZERÉNT IRATTATTOT. [0026]

    DÁVID FERENC: AZ EGY ÕMAGATOL VALO FELSÉGES ISTENRÕL, ES AZ Õ IGAZ FIAROL, À NAZARETI IESUSROL, AZ IGAZ MESSIASROL, A SZENT IRÁSBOL VÕT ÉS À PAPAZÓKNAC MINDEN OKOSKODASSOC ES HAMIS MAGYARAZATTOC MEG FEITETNEC. [0001]

    DÁVID FERENC: RÕVID VT MVTATAS AZ ISTENNEC IGEIENEC ERTELMERE, MOSTANI SZENT HAROMSAGROL TAMADOT VETÉLKEDESNEC MEG FEYTESERE ES ITELESERE HASZNOS ES SZÛKSEGES. [0064]

    DÉVAI BIRÓ MÁTYÁS: ORTOGRAPHIA VNGARICA. Azaz, Igaz iraz Modiarol valo tudomañ Magyar nyeluenn irattatott. [0003]

    DEBRECENI SZÖR GÁSPÁR: AITATOS IMATSAG

    ENYEDI GYÖRGY: HISTORIA ELEGANTISSIMA GISMVNDAE REGIS 0001

    ERDÉLI MÁTÉ:AZ ZENT IANOS BAPTISTANAK FEIE VETELEREUL VALO SZEP ENEK.0001

    FÉLEGYHÁZI TAMÁS:AZ MI VRONC IESVS CHRISTVSNAC VY TESTAMENTOMA. 0045

    FRANKOVICS GERGELY:HASZNOS ÉS... . 0013

    FRANKOVICS GERGELY:HASZNOS ES... . 0072

    Gosárvári Mátyás:AZ REGI MAGYAROKNAC. 0001

    Gosárvári Mátyás:A RÉGI MAGYAROKNAC. 0011

    GYARMATHI MIKLÓS: KEREESZTYENI FELELET MONOZLOI ANDRAS Vesperini Püspõk, es Posoni Praepost kõnyve ellen, az mellyet irt, De Invocatione. & Veneratione Sanctorum, az az, az mint õ fordittya, Az Szentek hozzank valo segitsegekrûl, valoba kedig, az mint egesz irasabul megh tetzik, az Szenteknek segitsegekrûl, segitsegûl hivasokrol, erdemes kõzbenjarasokrul, esedezesekrûl, es szoszolasokrul, ket reszben osztattatot, es irattatot 0110

    Gyulai Márton: EPINICIA AZ TEKINTETES ES NAGYSAGOS VITEZLÕ KET FÕ URAKNAK, PALFI MIKLOSNAK, ES SVARCZENBURGNAK IELES DIADALMOKROL.

    HELTAI GASPAR: A RESZEGSEGNEC ES TOBZODÁSNAC VESZEDELMES 0002

    Ismeretlen szerzõ:HISTORIA MELYBEN AZ FELSÉGES BATHORI SIGMONDNAC Erdélyi Feiedelemnec 1595 Esztendõben valo viselt hadai irattattanac megh. 0001

    HUNYADI FERENC: HISTORIA. DE OBSIDIONE ... AZ REGI ES HIRES NEVES TROIA VÁRASÂNAC TIZ ESZTENDEIG VALO MEG SZALLASÁRÓL, ÉS RETTENETES VESZEDELMERÕL. 0002

    HUSZÁR DÁVID: A KERESTYEN HITRÕL VALO TV'DOMANNAC RÕVID KERdesekben foglaltatott Sommaia, mellyet egesz esztendõ altal minden Vr-napiara rend szerent magan' valo reszekben rendõltûnc. 0003

    HUSZÁR DÁVID: A KERESTYEN HITRÕL VALO TVDOMANNAC 0027

    Huszti Péter: AENEIS, az az: AZ TROIAI AENEAS HERTZEG DOLGAI. Melyben Troia vétele es romlása, Troiaiak budosasok AENEASSAL egygyût, Hadok Olaz országban, es Roma városnak eredeti, nagy szép dizes verseckel meg iratik. [0003]

    ILOSVAI SELYMES PÉTER: SOC FELE NEVEKNEC MAGYARAZATTYA. 0001

    ISTVÁNFI PÁL:HISTORIA REGIS VOLTER. AD NOTAM FRANCISCO 0002

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. ELÕL IARO BESZED. 0002

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC ELSÕ KÕNYVE 0001

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSES ELSÕ KÕNYVE. [XXIII.] Rész 0018

    ÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA MOSES ELSÕ KÕNYVE. [XXXVIII.] Rész. 0035

    ÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC MASODIC KÕNYVE, MELLY MAGYAROL: AZ SIDOKNAC AEGYPTVMBOL VALO KIIÕVETELEKRÕL IRATOTT KÕNYWNECC NEVEZTETIC. 0048

    KÁROLYI GÁSPÁR:SZENT BIBLIA. MOSES MÁSODIC KÕNYVE. 0067

    KÁROLYI GÁSPAR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC HARMADIC KÖNYVE. 0087

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOZES HARMADIK KÕNYVE. 0109

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC NEGYEDIC KÖNYVE, KIT KÖZ NEWEL MAGYAROL, AZ IZRAELITAKNAC MEG SZÁMLALASOKROL VALO KÕNYWNEC NEVEZNEC 0116

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSES NEGYEDIC KÕNYVE. XVI. RÉSZ. 0134

    KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOZES IV. KÕNYVE. XXXIII. RÉSZ.

    KÁROLYI PÉTER: AZ APOSTOLI CREDONAK AVAGY VALLASNAK IGAZ MAGIARAZATTIA PRAEDICATIOK SZERINT, AZ KERESZTIENEKNEK EPV20LETEKRE IRATTATOT 0254

    KÁROLYI PÉTER:AZ HALALROL, FEL TAMADASROL, ES AZ ÕRÕK ELETRÕL HAZNOS, ES SZV20KSEGES KÕNIVECZKE, az kereztienek epoeletekre es vigaztalasokra az Szent Irasbol ki szedegettetet.0004

    KOMJÁTI BENEDEK:AZ ZENTH PAAL LEUELEY MAGYAR NYELUEN.0166

    KOMJÁTI BENEDEK:AZ ZENTH PAAL LEUELEY MAGYAR NYELUEN.0191

    KÜKÜLLEI NÉVTELEN:HISTORIA ... 0001

    Kulcsár György: AZ HALALRA VALO KESZÕLETRÕL RÕVID TANOSSAG: MELYBEN AZ KÕRÕSZTIEN EMBERNEC, ACKI AZ ISTEN ORSZÁGÁT AKARIA KERESNI, ÉLETÉNEC RENDI IRATTATIC MEG. 0016

    Kulcsár György:AZ ÕRDÕGNEC A PENITENCIA TARTO BÛNÕSSEL VALÓ VETEKEDÉSÉRÕL: ES AZ KÉTSÉGBE ESSÉS ELLEN AZ REMÉNSÉGRÕL VALÓ TANUSSÁG. 00017

    KULCSÁR GYÖRGY: POSTILLA, AZ AZ, EVANGELIOMOKNAC, PRÉDICATIO SZERINT VALO MAGYARÁZATTIA 0091

    KULCSÁR GYÖRGY: POSTILLA, AZ AZ, EVANGELIOMOKNAC, AZ RÉGI ES MOSTANI SZÉT IRÁSBÉLI DOCTOROKNAC IRÁSOKBOL, IRATTATOT 0147

    Laskay Ianos: AZ AESOPVS ELETERÔL, ERKÔLTSERÔL. MINDEN FÔ DOGAIROL ES HALALAROL VALO HISTORIA, 0001

    MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: AZ SZENT JANOSNAK TÕTT... 0132

    MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: AZ SZENT JANOSNAK TÕTT... 0223

    MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: MAGYAR PRAEDIKATIOC 0002

    MONOSZLÓI ANDRÁS: APOLOGIA A KÕZÕNSEGES KERESTYEN HIT AGAZATINAC: ES AZ ANYASZENTEGYHAZ BIZONYOS FÕ VALLASINAC OLTALMA 0043

    MONOSZLÓI ANDRÁS: AZ SZENTEKNEC HOZANC VALO SEGETSEGEKRÛL HASZNOS KÕNYÛ 0168

    OZORAI IMRE:DE CHRISTO, ET EIVS ECCLESIA.

    OZORAI IMRE:DE CHRISTO, ET EIVS ECCLESIA.

    Peechi Lvkach:AZ KERESZTYEN HADAKOZASNAC TÛKÕRE. MELYBEN, MINDEN HADVISELOC: HADNAGYOC, SZAZADOSOC, ES EGYEB VITEZLÕ NÉP: AZOKIS KÍC ÛKET AZ TABORBAN KÕUETIC (2 ÉS ] C. ELETEKNEC ARTATLANSAGAT, ES REND TARTASAT, HASZONNAL MEG TEKENTHETIC. 0001

    Peechi Lvkach:AZ KERESZTYEN HADAKOZASNAC TÛKÕRE. 0086

    PÉCSI LUKÁCS: DE CVLTV IMAGINUM. AZ IDVÕSSEGRE INTÕ KEPEKNEC TISZTELETIRÕL VALO, IGAZ TVDOMANY. 0054

    PÉCHI LUKÁCS: KALENDÁRIVM [0001]

    PÉCSI LUKÁCS: HASZNOS OPRVOSSAG, MINDEN LELKI BETEGSEGEC ELLEN, EZ MOSTANI TANTORODASOC, Es Tevelygesekben, az igazsag szeretõknec hasznokra, es õrõcke valo neuedekensegekre, igen rõuideden keszettetet. 0002

    PECHI LUKÁCS: LELKI ORVOSSAG 0005

    PECHI LUKÁCH: LELKI ORVOSSAG 0047

    PECHI LUKÁCS: HASZNOS ORVOSSAG 0101

    Pécsi Lukács:Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec. 0096

    Pécsi Lukács:SZENT AGOSTON DOCTORNAC, ELMELKEDÕ: MAGAN BESZELLÕ: es naponkent valo imadsági. 0041

    Pécsi Lukács:SZENT AGOSTON DOCTORNAC, ELMELKEDÕ: MAGAN BESZELÕ: es naponkent valo imadsági. 0093

    PESTI GÁBOR:WIJ TESTAMENTUM MAGIJAR NIJELUEN. 0111

    PESTI GÁBOR:WIJ TESTAMENTUM MAGIJAR NIJELUEN 0112

    POLI ISTVÁN: HISTORIA.

    Ismeretlen szerzõ:PONCIANVS HISTORIAIA: AZ AZ Hét Bôlch Mestereknec, mondasit chiwda szep hazonlatossagoual foglaluan, mimodon, az Chazar Fiat Diocletianust hetzer halaltul meg mentettet legien. 0054

    Ismeretlen szerzõ:PONCIANVS HISTORIAIA: AZ AZ Hét Bõlch Mestereknec, mondasit chiwda szep hazonlatossagoual foglaluan, mimodon, az Chazar Fiat Diocletianust hetzer halaltul meg mentettet legien. 0196

    RUSTAN CSÁSZÁR HISTÓRIÁJA 0041

    Salánki György:HISTORIA CLADIS TURCIAE. 0002

    SIBOLTI DEMETER: LELKI HARTZ, AZ BWNOES EMBERNEC FELÕTTE IGEN NEHEZ LELKI Kesertetekrõl valo Vetekedese, Es azoknac ISTEN IGEIEBÕL valo meg Gyõzese. 0001

    SYLVESTER JÁNOS: AZ MAGYAR NÍPNEK, KI EZT OLVASSA. 0001

    SYLVESTER JÁNOS: ÚJ TESTAMENTUM SZENT MÁTÉ ÉLETE. 0002

    SYLVESTER: MATHE EUANGELIUM 0003

    SYLVESTER: EUANGELIUM SZENT LUKACZ IRASA SZERINT0097[!] 0079

    SYLVESTER JÁNOS: AZ OLL6AN IGHIKRÛL VALO TANUSAG. 0101

    SZALASZEGY GYÖRGY: HETETSZAKA MINDENNAPRA MEGH IRATTATOT IMADSAGOK

    SZALASZEGY GYÕRGY: HETETSZAKA MINDENNAPRA MEGH IRATTATOT IMADSAGOK [0248]

    Szegedi András: HISTORIA, AZ IERVSALEM VARASANAK VESZEDELMERÕl, TITVS VESPASIANUSTOL, AZ MINT MEG VETETET AZ SIDOKNAK NAGY ROMLASOKAL. 0002

    Szegedi Lõrinc: THEOPHANIA, AZ AZ: ISTENI MEG IELENES: Wy es igen szé1p Comoedia à mi elsõ Atyainknac allapattyárol, es az emberi tiszteknec rendeleserõl auagy gradiczarol. 0011

    Szegedi Lõrincz: THEOPHANIA, AZ AZ: ISTENI MEG IELENES. WY ES IGEN SZÉ1P COMOEDIA À MI ELSÕ ATYAINKNAC ALLAPATTYÁROL, ES AZ EMBERI TISZTEKNEC RENDELESERÕL AUAGY GRADICZAROL. 0014

    Szikszai Hellopoeus Bálint:CATECHISMUS, AZAZ KERESZTYÉNI HITNEK FONDAMENTOMINAK JÓ RENDDEL ÉS KÉRDÉSEKKEL VALO MAGYARÁZATJA. 0001

    SZIKSZAI HELLOPOEUS BÁLINT: AZ MY KEREZTIENI HITÕNKNEK ES VALLASONKNAK HAROM FV20 ARTICVLVSSAROL 0002

    SZTÁRAI MIHÁLY:HISTORIA CRANMERVS THAmas Erseknek az igaz hitben valo alhatatosagarol, ki mikor az Papa tudomaniat hamisolnaia Angliaban Maria Kiralne Aszszony altal szõrniû halalt szenuedet. 0002

    TINODI SEBESTIEN

        SZEGEDI VESZEDELEM. 0031

        AZ VEG TEMES VARBAN LOSONCI ISTVAN HALALAROL. 0036

        BVDAI ALI BASA HISTORIAIA. 0045

        ÕRDÕG MATIAS VESZÕDELME. 0048

        EGER VAR VIADALYAROL VALO ENEC. HISTORIA. 0053

        EGRI HISTORIANAC SVMMAIA. 0082

        ENNYNGY TEREC IANOS VITESSEGE. 1553. 0089

        EZ KÕNYV20NEC MASODIC RESZE. 0095

        SZYTNIA LEVA CHYABRAG ES MVRAN VARAKNAC ELSÕ 0104

        DAVID KIRAL MINT AZ NAGY GOLIATTAL MEG VIUT 0112

        JVDIT ASZSZON HITORIAIA. 0118

        HADNAGYOKNAC TANVSAG MIKOR TERECKEL SZÕMBE 0125

        SOK FELE RESZÕGÕSRÕL. 0127

        CAPITAN GYÕRGY BAI VIADALYA. 0131

        AZ VDVARBIRACROL ES KVLCHYAROKROL. 0135

        CRONICA ELÕSZÓ. 0001

    VÁSÁRHEHYI GERGELY: CATHECHIZMUS [0077]

    VAJDA KAMARÁSI LÖRINC:SZEP TANVLSAG AZ IÔVENDÔ RETTENETES ITILET NAPIAROL 0001

    VALKAI ANDRÁS: CRONICA, AVAGY SZÉP HISTORIÁS ENEC

    VALKAI ANDRÁS: Genealogia historica. REGVMHVNGARIAE, Az Az. Az Magyar Királyoknac eredetekrõl, és nemzetségekrõl valo szép Historia. 0049

    WERES BALÁZS: MAGYAR DECRETVM [0011]

    WERES BALÁZS: MAGYAR DECRETVM. [0050]

    ZOMBORI ANTAL: HISTORIA SACRA 0001


***

XVII. század


    BARTHA BOLDIZSÁR: RÕVID CHRONICA avagy oly BESZELGETES. Mely az kõzelb el mult száz esztendõk alat Debreczenben esett emlekezetessebb dolgokrul, tûz miat valo romlásokrul, sok rendbéli károkrul változásokrul: Kiváltképpen pedig, és bõvebben ez nyolcz esztendõk alat valo háboruságokban ezen helynek keserves álapattyárul, sok fele nyomoruságirul, ennek lakossinak felsõ kõzép also rendeinek viselt dolgairul irattatot, és szedegettetet õszve.

    BALÁSFI TAMÁS: MAGYAR ORSZAGNAK MOSTANI ÁLLAPATTYÁRÓR, EGY HAZÁJA-SZERETo IGAZ MAGYAR EMBERNEK TANACHLASA. 0014

    BEBRECENI EMBER PÁL: SZOMORV HALOTTI PARENTATIO. [C1]

    DRASKOVICH JÁNOS: HOROLOGII PRINCIPIUM, AZAZ, AZ FEIEDELMEK ORAIANAK, MASODIK KEONYVE. 0001

    ERDÕDi JÁNOS: A' LÉLEKNEK ISTENNEL VALÓ MAGÁOS BESZÉLGETÉSEI. [*2]

    ESTERHÁZI MIKLÓS, GRÓF: RÁKÓCZI GYÕRGY ERDÉLYI FEJEDELEMNEK ÍRT EGY- NEHÁNY INTÖ LEVELEINEK IGAZ PARIÁJA. 0002

    REGULAI AVAGY REND-TARTASI NEMES PRIVILEGIOMOS REV- KOMÁROM VAROSÁBAN LÉVÕ SERÁPHICUS SZ: FERENCZ CONGREGATIOJÁNAK. Ö

    AZ FORTVNATVSROL IRATOTT IGEN SZEP NYAJAS BESZED ÉS KÕNYVETSKE. [A3]

    GYÕNGYÕSI ISTVÁN: PORÁBUL MEG-ÉLEDETT PHOENIX.

    GYÕNGYÕSI ISTVÁN: PORÁBÚL MEG-ÉLEDETT PHOENIX. 0001

    GYÖNGYÖSI ISTVÁN: RÓZSA KOSZORÚ.

    HALLER JANOS: PAYS, A' BÉKESÉGES TÛRESNEK PAYSSA. ISTEN KEGYELMEBÕL MINDEN RENDBELI embereknek vigasztalásokra, kik e' Vilagnak álhatatlansága-miatt háboruságok-szenvedésire jutottak.

    SZEP BESZELGETES, KET ASZSZONY EMBER, AGOTA ES BORBALA KÕZÕTT.

    KECSKEMETI A. IANOS: AZ DANIEL PROPHETA KÕNYVENEK, AZ SZENT IRAS SZERINT VALO IGAZ MAGYARÁRATTYA 0028

    KEMÉNY JÁNOS: GILEAD BALSAMUMA. 006

    KÕLESERI SAMVEL: BANKODO LELEK NYÖGESI. 0001

    KÜRTI ISTVÁN: AZ ÉLÕ ISTENHEZ. 0350

    LASKAI JÁNOS: JESUS KIRALYSAGA. 0060

    LIPPAY P. JANOS: GYÛMÕLCZÕS KERT 0001

    LIPPAY P. JANOS: CALENDARIUM OECONOMICUM PERPETUUM. 0001

    NAGY MARTONFALVI GYÕRGY: SZENT HISTÓRIA. 0001

    MATKO ISTVAN: FÕVENYEN ÉPITETETT HAZ ROMLASA.

    SZENCI MOLNÁR ALBERT: AZ KERESZTYENI RELIGIORA ES IGAZ HITRE VALO TANITAS. 1204

    NÁDASI JÁNOS: A' BOLDOGSÁGOS SZÛZ AZ HALÁLLAL TUSAKODOK ANNYA. 0074

    Z FERENCZ: Pax Animae, AZ AZ, A' LELEK BEKESSEGERÕL, ES AZ ELME GYÕNYÕRÛSEGERÕL való Tracta, Francia Nyelven irattatott MOLINAEUS PETER által. *2

    PAPAI PARIZ FERENCZ: PAX ANIMAE, AZ AZ A' LELEK BEKESSEGERÕL, ES AZ ELME GYÕNYÕRÛSEGERÕL való Tracta, Francia Nyelven irattatott MOLINAEUS PETER által. 0102

    PAPAI PARIZ FERENCZ: PAX SEPULCRI. 0104

    PETHÕ GERGELY: RÕVID MAGYAR CRONICA. [Z]

    PERNYESZI ZSIGMOND: A' KEGYES LÉLEKNEK, LELKI VIGASZTALÁST SZERZÕ IDVESSEG PAISSA. 0001

    REGULAI A' JESUS TÁRSASÁGÁNAK

    TARNÓCZI ISTVÁN: VIGYÁZO SZEM. 0024

    ZRÍNYI: ADRIAI TENGERNEK SYRENAIA PARS TERTIA


***

XVIII. század


    ÁNYOS PÁL: ELMÉLKEDÉSEI MELYEKET A SZÉKES- FEHÉRVÁRI KIR. OSKOLÁKBELI IFJUSÁGGAL A HÁROMNAPI LELKI GYAKORLAT FOLYTÁN TARTOTT 1783-BAN. 0012

    ÁNYOS PÁL: A' KIADÓNAK ELÖBESZÉDGYE. 000V

    ÁNYOS PÁL: AJÁNLÓ-LEVÉL BARÁTIMNAK. 0001

    ÁNYOS PÁL: EGY BOLDOGTALANNAK PANASZSZAI A' HALAVÁNY HOLDNÁL. 0068

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE ANTAL: ELÉBB KISZÁRADNAK... 0042

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE ANTAL: Én ELMÉGYEK, HOVÁ LÉGYEK... 0356

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE ANTAL: MINT PÁVA Ja!RTAM, NÓTÁN TÁNCZOLTAM... 0356

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: KUKUKU, KUKUCSKÁM... 0215

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: TE ÁLLHATATLAN LÉLEK... 0216

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: SZENVEDÉSSEL S AZ ÜDÕVEL... 216

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: AZ MINT MEGMONDOTTAM, TÕLED PÁRTULOK... 0218

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: H. D. M. 0076

    VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: 2. 0078

    ANDRÁD SÁMUEL: A' MAGYAR DÉMOCRITUS ÉLETÉNEK DÉLIG VALÓ RÉSZE. 0006

    ANDRÁD SÁMUEL: A' MAGYAR DÉMOCRITUS ÉLETÉNEK DÉLIG VALÓ RÉSZE. 0012

    ALTORJAI B. APOR PÉTER: METAMORPHOSIS TRANSYLVANIAE. AVAGY AZ ERDÉLYI RÉGI SZOKÁSOK ÉS RENDTARTÁSOK, AZ KIK VOLTAK S MÚLTANAK, S ÚJAK SZÁRMAZTANAK. 0315

    BR. APOR PÉTER: APOR PÉTER FOGSÁGÁRÓL. (TÖREDÉK.) 0003

    BR. APOR PÉTER: AZ CATHOLICA RELIGIÓRÓL. 0098

    ARANKA GYÖRGY: EMBER, VILÁG, ISTEN EGY PHILOSOPHIAI ELMÉLKEDÉS. 0005

    ARANKA GYÖRGY: ELME JÁTÉKAI. 000V

    TÖVISSI L. BARO BÁLINTITT JÁNOS: KODRUS 0011

    TÖVISSI L. BARO BÁLINTITT JÁNOS: KODRUS. 0097

    BÁRÓCZi SÁNDOR: ERKÕLTSI LEVELEK [000I]

    BÁRÓCZY SÁNDOR: ERKÕLTSI LEVELEK. 0231

    BÁROTZI SÁNDOR: ERKÕLTSI MESÉK. [000I]

    BÁROTZI SÁNDOR: ERKÕLTSI MESÉK. 0068

    BÁROTZI SÁNDOR: LÉONORKA. 0241

    BÁRÓTZI SÁNDOR: KASSÁNDRA. [000I]

    BÁRÓTZI SÁNDOR: KASSÁNDRA. [000IX]

    BÁRÓTZI SÁNDOR: KASSÁNDRA. 0001

    BÁRÓTZI SÁNDOR: ÁMÁLIA TÖRTÉNETEI. 0001

    BÁRÓTZI SÁNDOR: AMÁLIA TÖRTÉNETEI. 0009

    BÁRÓTZI SÁNDOR: AMÁLIA TÖRTÉNETEI. 0050

    BARANYI LÁSZLÓ: HEVERÉS PÁRNÁJA. AZ AZ: A' KI NEM MUNKÁLKODIK NE-IS EGYÉK. 0003

    BARANYI LÁSZLÓ: HEVERÉS PÁRNÁJA. AZ AZ: A' KI NEM MUNKÁLKODIK NE-IS EGYÉK. 0016

    BARCSAY ÁBRAHÁM

        MAGYAR VERS ÍRÁSRA VALÓ ÖSZTÖNZÉS. A' COMMINGE' FORDÍTÓJÁNAK. 0063

        LENGYEL, TÖRÖK, MOSKA HABORÚ' KEZDETÉN. 0070

        VÁLASZ. 0081

        BACCHUS, 'S A' TOKAJI BOR' EREDETE. 0084

        A' SZERÖ ELETE' MÓDJÁT VÁLTOZTATJA. 0093

        ELÖBBI LAKÁSÁTÓL BÚTSÚZIK. 0100

        HAMVAZÓ SZERDÁRA. 0101

        EGY NAGYSAGOS ASZSZONYSÁGNAK INTÉSÉRE. 0110

        SORSÁT ÁTKOZZA HOGY EL KELLETT VÁLNI BARÁTJÁTÓL. 0114

        FARSANGGAL TÖRTÉNT VEREKEDÉS PESTEN. 0115

        LAKADALOM' MÓDJA AZ OLÁHOKNÁL. 0117

        HÍVSÁG' LÁTÁSAKOR GERJEDETT JÁMBOR ÉRZÉS: 0122

        SZERELMES VITÉZ EGY TUDÓS MAGYAR FÖ ASZSZONYSÁGNAK. 0130

        TUDOMÁNYOK' NEVELKEDÉSÉRÖL, BUDAI ERDÖBENN. 0206

        ARKADIA' LE ÍRATÁSA. 0222

        A KÁVÉRA. 0045

        A JÁMBOR EVEZÕ. 0045

        AZ ISZÁKOS PRÓKÁTOR. 0046

        [FOSZLÁNY.] 0046

        A POÉTÁKHOZ. 0046

        [VÁLASZ MÁRTONFI JÓZSEF PÜSPÖK VERSÉRE.] 0047

        MIDÕN B. H. A DUNÁT ÉS BALATONT ÁTALÚSZTA VOLNA. 0047

        [KÖSZÖNTÕ.] 0048

        AZ ÉVA ALMÁJÁNAK EREDETE S ÉRTELME. RADVÁNSZKY JÁNOSNÉNAK. 0049

        [ELMÉLKEDÉS A HÁBORÚRÓL.] 0049

        [ÁLOMFEJTÉS.] 0052

        [BUDAI ZSINAT UTÁN.] RADVÁNSZKY JÁNOSNAK. 0054

        [FURCSA VERSEIÉRT BOCSÁNATOT KÉR.] RADVÁNSZKY JÁNOSNÉHOZ. 0057

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0021

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0103

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0205

    BARÓTI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG 0072

    BARÓTI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0173

    BARÓTI SZABÓ DÁVID: PARASZTI MAJORSÁG. 0319

    BARÓTHi SZABÓ DÁVID: AZ ÖSZI MÚLATSÁGNAK VÉGE LÉVÉN, VIRTTHÖL BÚTSÚ VÉTEL. 0006

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: A' VÍZNEK NAGY ÁRADÁSÁRÓL. 0008

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: A' DUNÁN LÉVÖ HAJÓZÁSRÓL. 0167

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: SOKADALOM. 0168

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: NÖSÖK. 0169

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: ZEUKDESTÖL ÍRATOTT AGG NÖ. ASKLEPIADES RENDI SZERÉNT. 0266

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: AZ EGÉSSÉG MEG TARTÁSÁRÓL. 0271

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: AZ EGESSÉG VÍDELMEZÉSÉRÖL. 0274

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: AZ EGESSÉG VISZSZA NYERÉSÉRÖL. 0275

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: EGY-NÉMELLY KIS-ASZSZONY. 0084

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID:FARKAS-ALKU, AGG REGE. 0100

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: ROSZSZ FELESÉG. 0145

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: VERSENGÉS. 0146

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: ÁLLHATATOSSÁGOT MÚTAT MELLY RITKA BARÁTTSÁG! 0152

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: ÖN' MAGADAT GYÖZD-MEG. 0153

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: HORÁTZNAK MÉTZÉNÁSHOZ ÍRTT ÓDÁJÁT (MELLYBEN MÁSOKNAK KÜLÖMBFÉLE DOLGOKRA VONSZÓ INDÚLATJAIK, AMANNAK PEDIG A' LANTOS VERSEKRE VALÓ HAJLANDÓSÁGA LE-RAJZOLTATIK) UGYAN AZON MÉRTÉKRE ÍGY FORDÍTHATJUK MAGYARÚL. 0159

    BARÓTHI SZABÓ DÁVID: VIRGILIUS' RENDI SZERÉNT. VIRT. 0005

    BARÓTI SZABÓ DÁVID: ÉNÉIS. 0017

    BARÓTI SZABÓ DÁVID: ÉNÉIS. 0005

    BARTZAFALVI SZABO DÁVID: SZIGETVÁRT KLASTROMI TÖRTÉNETE. 0001

    BARTZAFALVI SZABO DÁVID: SZIGVÁRT KLASTROMI TÖRTÉNETE. 0620

    BARTSAI LÁSZLÓ: A' GYERMEKI SZERETETKEN EREJE. 0204

    BATSÁNYI JÁNOS

        BIZTATÁS. 0007

        A HALDOKLÓ ORCZY ISTVÁNHOZ. 0008

        BÁRÓ ORCZI ISTVÁN HALÁLÁRA. 0009

        FELÍRÁS. 0010

        FÁNNIHOZ. (Jacobi után) 0011

        KLÓRISHOZ. 0012

        BÁRÓTZI SÁNDORHOZ. (Budáról, 1786) 0013

        ETENDIRE. 1787. 0014

        BÚCSÚVÉTEL. Gr. Mniszech Mária Amália sírjánál, Duklán, 1787.

        GRÓF ANDRÁSY MÁRIA KISASSZONY HALÁLÁRA. Elégiának töredéke. - 1788. 0016

        SZÜLETÉSI VERS. 0018

        A MARTINYESTI ÜTKÖZETEN ELESETT MAGYAR VITÉZEK SÍRKÖVÉRE.

        SERKENTÕ VÁLASZ. VIRÁG BENEDEKHEZ, 1789. (SZÉKESFEHÉRVÁRRA) 0020

        A FRANCIAORSZÁGI VÁLTOZÁSOKRA. (KASSÁN, 178)

        OSSZIÁN UTOLSÓ ÉNEKE. Méltóságos báró Orczy Lõrinc generál úrhoz.

        BARÁTSÁGOS LEVÉL. 0088

        A' FORDÍTTÁSRÓL. 0101

        BESZÉD

        ELÕSZÓ.

        A' MAGYAR TUDÓSOKHOZ. 0057

        ELÕBESZÉD. 0231

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: A' TUDOMÁNYOK' KIRÁLYI MINDENSÉGÉNEK BUDÁN VALÓ HELYHEZTETÉSEKOR. ZENGÕ HANG. 0015

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: ERKÖLTSI KÜLÖNÖSSÉGEK VAGY OKOS ELMÉNEK JÓSÁGOS MULATOZÁSAI. 0001

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: ERKÖLTSI KÜLÖNÖSSÉGEK VAGY OKOS ELMÉNEK JÓSÁGOS MULATOZÁSAI. 0100

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: ERKÖLTSI KÜLÖNÖSSÉGEK VAGY OKOS ELMÉNEK JÓSÁGOS MULATOZÁSAI. 0123

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: JOAS JUDAENAK KIRÁLYA. 0011

    BENYÁK BERNARD JÓZSEF: JOAS JUDAENAK KIRÁLYA. 0029

    BERZEVICZY PÁL: ALCIDES A' VÁLASZ-ÚTON. 0024

    BESSENYEI SÁNDOR: ELVESZTETT PARADITSOM. [II]

    BESSENYEI SÁNDOR: ELVESZTETT PARADITSOM. 0009

    BESSENYEI GYÖRGY

        A' FILÓSÓFUS. 0003

        A' FILÓSÓFUS. 0088

        A HÁRMAS VITÉZEK VAGY TRIUM- VIRÁTUS. 099

        A HOLMI. 0223

        A HOLMI. 0244

        A HOLMI. 0331

        A HOLMI 0340

        A HOLMI 0373

        AZ "ÖSHOLMI". 0095

        AZ "ÖSHOLMI". 0121

        AZ "ÖSHOLMI". 0127

        A MAGYAR NEMZETNEK SZOKÁSAIRÓL, ERKÖLCSEIRÕL, URALKODÁSÁNAK MÓDJAIRÓL, TÖRVÉNYEIRÕL ÉS NEVEZETESEBB VISELT DOLGAIRÓL. 0014

        A MAGYAR NÉZÖ. 0014

        A TÖRVÉNYNEK ÚTJA. 0012

        TUDÓS TÁRSASÁG. 0049

        ÁGIS TRAGÉDIÁJA. 0009

        ANYAÍ OKTATÁS. 0007

        AZ EMBERNEK PRÓBÁJA. 0117

        AZ EMBERNEK PRÓBÁJA. 0153

        AZ ESZTER-HÁZI VÍGASSÁGOK. 0008

        DELFÉN. 0021

        BUDA TRÁGÉDIÁJA. [0005]

        BUDA TRÁGÉDIÁJA. 0018

        HUNYADI. 0052

        HUNYADI JÁNOS ÉLETE ÉS VISELT DOLGAI. 0001

        HUNYADI JÁNOS ÉLETE ÉS VISELT DOLGAI. 0050

        A' TISZÁNAK REGGELI GYÖNYÖRÜSÉGE. 0092

        AZ ESZTENDÕNEK NÉGY RÉSZEIRÜL. TAVASZ. 0095

        NYÁR. 0098

        ÕSZ. 0100

        LAIS VAGY AZ ERKÖLCSI MAKACS. 0053

        MAGYARSÁG. 0003

        BESZÉD AZ ORSZÁGNAK TÁRGYÁRUL. 0073

        A TÁRSASÁGNAK EREDETE ÉS ORSZÁGLÁSA 0089

        A' TÁRSASÁGNAK EREDETE ÉS ORSZÁGLÁSA 0130

        MAGYAR ORSZÁGNAK TÖRVÉNYES ÁLLÁSA 0236

        AZ ÉRTELEMNEK KERESÉSE E' VILÁGNAK TESTÉBEN ÉS HATÁRA, ANNAK ISMÉRETIBEN. 0449

        AZ ÉRTEEMNEK KERESÉSE E' VIÁGNAK TESTÉBEN ÉS HATÁRA, ANNAK ISMÉRETIBEN. 0484

        RÓMÁNAK VISELT DOLGAI. 0031

        RÓMÁNAK VISELT DOLGAI. 0053

        RÓMÁNAK VISELT DOLGAI. MÁDODIK RÉSZ. 0042

        RÓMÁNAK VISELT DOLGAI. MÁSODIK RÉSZ. 0114

        TARIMÉNES UTAZÁSA. 0033

        TARIMÉNES UTAZÁSA. 0396

        TOLERANTIA. 0068

    BETHLENI BETHLEN KATA, GRÓFNÕ: IRÁSAI ÉS LEVELEZÉSE. 0008

    BETHLENI BETHLEN KATA, GRÓNÕ: IRÁSAI ÉS LEVELEZÉSE. 0061

    BÍRÓ MÁRTON: FRAGMENTUM REGNORUM, ORSZÁGOKNAK ERÕSSÉGE. [0363]

    K. BOÉR SÁNDOR: ÁRGÉNISSE. 0001

    K. BOÉR SÁNDOR: ÁRGÉNISSE. 0174

    K.BOÉR SÁNDOR: A FORMENTÉRAI REMETE. 0123

    K. BOÉR SÁNDOR: KI LÉGYEN Õ? 0167

    BORNEMISZSZA JÁNOS: SZOMORU JÁTÉ IGAZ HITÉT MEG- VETÕ LÉLEKNEK SZABADOS ÉLETE. 0015

    BORNEMISZSZA JÁNOS: SZOMORU JÁTÉK IGAZ HITÉT MEG- VETÕ LÉLEKNE SZABADOS ÉLETE. 0057

    CSÍZI ISTVÁN: FÖ STRÁZSAMESTER CSÍZI ISTVÁNNAK NEMES MÓLNÁR BORBÁLÁVAL AZ ERKÖLTS PALLÉROZÁSÁT, ÉS A' SZÍV MEG-JOBBÍTÁSÁT TÁRGYAZÓ VERSES LEVELEZÉSEI, MELLYEK LEG-INKÁBB BETEGES ÁLLAPATTYÁBAN MUNKÁLTATTAK. 0136

    CSIKSOMLYÓI ISKOLADRÁMÁK 0072

    CSIKSOMLYÓI ISKOLADRÁMÁK 0097

    CSIKSOMLYÓI ISKOLADRÁMÁK 0116

    CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

        GRÓF ERDÕDYNÉ Õ NAGYSÁGÁHOZ. 0003

        AZ ÉN POÉZISOM' TERMSZETE. 0014

        AZ ÉJNEK ISTENIHEZ. 0025

        AZ ESZTENDÕ' IV SZAKASSZA. 0028

        A' RÓZSABIMBÓHOZ. 0029

        AZ ÉJ, ÉS A' CSILLAGOK. 0031

        A' BÁTORTALAN SZERELMES. 0038

        A' DUNA' NIMFÁJA. 0041

        TATRTÓZKODÓ KÉRELEM. 0044

        DÉLI AGGODALOM. 0050

        MEGKÖVETÉS. 0055

        AZ ESKÜVÉS. 0059

        A' FEKETE PECSÉT. 0061

        SZEMREHÁNYÁS. 0111

        A' TÁVOLRÓL KÍNZÓ. 0115

        ÚJESZTENDEI GONDOLATOK. 0116

        A' BÉKEKÖTÉSRE. 0123

        KÖSZÖNTÕ. 0127

        HABOZÁS. 0130

        SIRALOM. 0157

        BARÁTOMNAK. 0159

        A' TIHANYI EKHÓHOZ. 0161

        MÉG EGYSZER LILLÁHOZ. 0165

        BÁCSMEGYEY' LEVELEIRE. 0168

        AZ ESTVÉHEZ. 0170

        A' PILLANGÓHOZ. 0174

        A' REMÉNYHEZ. 0178

    DEBRECZENI DIÁKIRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN 0020

    DEBRECENI DIÁKIRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN 0077

    AZ 1764-I DIAETA IRODALMI EMLÉKEIHEZ 0479

    DUGONICS ANDRÁS: A' GYAPJAS VITÉZEK. ELSÖ KÖNYV. 0218

    DUGONICS ANDRÁS: A' GYAPJAS VITÉZEK. MÁSADIK KÖNYV. 0396

    DUGONICS ANDRÁS: A' GYAPJAS VITÉZEK. MÁSADIK KÖNYV. 0425

    DUGONICS ANDRÁS: SZERECSENEK. ELSÖ KÖNYV. 0072

    DUGONICS ANDRÁS: SZERECSENEK. ELSÖ KÖNYV. 0349

    DUGONICS ANDRÁS: SZERECSENEK. MÁSADIK KÖNYV. 0267

    DUGONICS ANDRÁS: SZERECSENEK. MÁSADIK KÖNYV. 0420

    DUGONICS ANDRÁS: AZ ARANY PERECZEK. 0167

    DUGONICS ANDRÁS: AZ ARANY PERECZEK. 0349

    DUGONICS ANDRÁS: FÖLJEGYZÉSEI. 0011

    DUGONICS ANDRÁS: FÖLJEGYZÉSEI. 0115

    DUGONICS ANDRÁS: JELES TÖRTÉNETEK. ELSÖ KÖNYV. 0024

    DUGONICS ANDRÁS: JELES TÖRTÉNETEK. ELSÖ KÖNYV. 0187

    DUGONICS ANDRÁS: JELES TÖRTÉNETEK. MÁSADIK KÖNYV. 0039

    DUGONICS ANDRÁS: JELES TÖRTÉNETEK. MÁSADIK KÖNYV. 0305

    DUGONICS ANDRÁS: RÓMAI TÖRTÉNETEK. 0306

    DUGONICS ANDRÁS: TÉTÉNYNEK ÉKESSÉGE. 0049

    DUGONICS ANDRÁS: TRÓJA' VESZEDELME. 0274

    ÉDES GERGELY: A' TEOSI ANAKREON' VERSEI 0074

    ÉDES GERGELY: ÍRAMATI ÉS DANÁI. 0007

    ÉDES GERGELY: KESERVEI ÉS NYÁJJASKODÁSAI. 0138

    ENDRÕDY JÁNOS (SZERK.): A' MAGYAR JÁTÉK-SZÍN. ELSÖ ESZTENDÖ. ELSÖ KÖTET.

    FALUDI FERENTZ: BÖLTS EMBER VAGY IS AZ ERKÖLTSES BÖLTSESÉGRE VEZÉRLÖ RÖVID OKTATÁSOK. 0001

    FALUDI FERENTZ: BÖLTS EMBER VAGY IS AZ ERKÖLTSES BÖLTSESÉGRE VEZÉRLÖ RÖVID OKTATÁSOK. 0143

    FALUDI FERENTZ: BÕLTS, ÉS FIGYELMETES UDVARI EMBER. 0008

    FALUDI FERENTZ: BÕLTS, ÉS FIGYELMETES UDVARI EMBER. 0051

    FALUDI FERENTZ: BÕLTS, ÉS FIGYELMETES UDVARI EMBER. 0102

    FALUDI FERENTZ: I. ÉNEK. KRÍSZTÖ ÉNEK. 0021

    FALUDI FERENTZ: II. ÉNEK. FELELÖ ÉNEK. 0022

    FALUDI FERENTZ: III. ÉNEK. A' TAVASZ. 0025

    FALUDI FERENTZ: XXXI. ÉNEK. A' FESZÜLETHEZZ. 0077

    FALUDI FERENTZ: A' PÁSZTOR KÖLTÉSRÖL VALÓ OKTATÁS. 0135

    FALUDI FERENTZ: MAGYAR KÖZ MONDÁSOK. 0117

    FALUDI FERENTZ: ISTENES JÓSÁGRA, ÉS SERNENTSÉS BÓLDOG ÉLETRE OKTATOTT NEMES ASZSZONY. 0017

    FALUDI FERENTZ: ISTENES JÓSÁGRA, ÉS SZERENTSÉS BÓLDOG ÉLETRE OKTATOTT NEMES ASZSZONY. 0087

    FALUDI FERENTZ: ISTENES JÓSÁGRA, ÉS SZERENTSÉS BÓLDOG ÉLETRE OKTATOTT NEMES EMBER. 0016

    FALUDI FERENTZ: ISTENES JÓSÁGRA, ÉS SZERENTSÉS BÓLDOG ÉLETRE OKTATOTT NEMES EMBER. 0053

    FALUDI FERENTZ: SZENT EMBER VAGY-IS SZENT ÉLETRE VEZÉRLÖ ISTENES OKTATÁSOK. 0079

    FALUDI FERENTZ: TÉLI ÉJTSZAKÁK. 0007

    FALUDI FERENTZ: TÉLI ÉJTSZAKÁK. 0032

    FALUDI FERENTZ: TÉLI ÉJTSZAKÁK. 0272

    FEJÉR ANTAL: A' FÛREDI SAVANYÚ VIZNEK HASZNÁRÚL KI ADOTT VERSEK. [0001]

    FÖLDI JÁNOS: HALOTTI VERS? EDGY GYENGE SZÜLÖTT TEMETÉSÉRE 1781-BEN. (ANAPESZTUSZ-MÉRTÉKEKRE,) 0127

    FÖLDI JÁNOS: EDGY TÉLI VÍG NAPRA. 0128

    FÖLDI JÁNOS: HOZZATOK MÚSÁK VIRÁGOT... 0128

    FÖLDI JÁNOS: A' PESTRÕL 'S BUDÁRÓL 4-DIK AUGUSTI ÚTNAK INDÚLT M. GRÓF GYULAY 'S ESZTERHÁZY NEMES MAGYAR REGEMENTJEIT ILLY VERSEKKEL KISÉRÉ-KI F. J. 0128

    FÖLDI JÁNOS: KORNIDES DÁNIEL HALÁLÁRA. 0131

    FÖLDI JÁNOS: BUDA VÁRÁNAK A' TÖRÖKTÕL LETT VISZSZA-VÉTELÉNEK SZÁZADIK ESZTENDEJE. IRATTATOTT PESTEN 1786- DIK, 10-KÉN SEPTEMBERNEK. 0132

    FÖLDI JÁNOS: JULISKA. KATULLUS LXVII-DIK VERSE' KÖVETÉSÉRE. 0137

    FÖLDI JÁNOS: A' LE-SZÁLT GALAMBHOZ. 0137

    FÖLDI JÁNOS: ENYIM JULISKA.

    FÖLDI JÁNOS: HETEDIK ALAGYA. A' GALATÉA' SZEMEIRÕL. 0174

    GELEI JÓZSEF: HALLÓNAK BÓLDOG ESTVÉJE. 0217

    GELEI JÓZSEF: HALLÓNAK BÓLDOG ESTVÉJE. 0345

    GELEI JÓZSEF: IFIABBIK ROBINZON. 0007

    GELEI JÓZSEF: IFIABBIK ROBINZON. 0070

    GELEI JÓZSEF: IFIABBIK ROBINZON. 0333

    TAPOLTZAI GINDL JÓ'SEF ÁGOSTON: TELEMAK ÉS ALYPSÓ. 0007

    GVADÁNYI JÓZSEF: A' MOSTAN FOLYÓ TÖRÖK HÁBORÚRA TZÉLZÓ GONDOLATOK. 0132

    GVADÁNYI JÓZSEF: A' MOSTAN FOLYÓ TÖRÖK HÁBORÚRA TZÉLZÓ GONDOLATOK. 0203

    GVADÁNYI JÓZSEF: A' FALUSI NÓTÁRIUSNAK ELMÉLKEDÉSEI, BETEGSÉGE, HALÁLA, ÉS TESTAMENTOMA. 0026

    GVADÁNYI JÓZSEF: A' FALUSI NÓTÁRIUSNAK ELMÉLKEDÉSEI, BETEGSÉGE, HALÁLA, ÉS TESTAMENTOMA. 0153

    GVADÁNYI JÓZSEF: A' NEMES MAGYAR DÁMÁKHOZ ÉS ASZSZONYOKHOZ SZÓLLÓ VERSEK. [0003]

    GVADÁNYI JÓZSEF: NÁNDOR FEJÉR VÁRNAK MEGVÉTELE. 0012

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0001

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0046

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0074

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0116

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0255

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0297

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0444

    GVADÁNYI JÓZSEF: RONTÓ PÁLNAK EGY MAGYAR LOVAS KÖZ-KATONÁNAK ÉS GRÓF BENYOVSZKI MÓRITZNAK ÉLETEK'. 0525

    GVADÁNYI JÓZSEF: ÚNALMAS ÓRÁKBAN VAGY-IS A' TÉLI HOSZSZÚ ESTVÉKEN VALÓ IDÖ TÖLTÉS. 0028

    GVADÁNYI JÓZSEF: ÚNALMAS ÓRÁKBAN VAGY-IS A' TÉLI HOSZSZÚ ESTVÉKEN VALÓ IDÖ TÖLTÉS. [0050]

    ADÁNYI JÓZSEF: VERSES LEVELEZÉS, A' MELLYET FOLYTATOTT GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF MAGYAR LOVAS GENERÁLIS NEMES FÁBIÁN JULIÁNNÁVAL. 0001

    GVADÁNYI JÓZSEF: DONITS ANDRÁSHOZ ÍRT LEVELEI VÁLASZAIKKAL. 0053

    GYÖRFI JÓSEF: KLIMIUS MIKLÓSNAK FÖLD ALATT VALÓ UTJA. 0001

    GELEI JÓZSEF: KLIMIUS MIKLÓSNAK FÖLD ALATT VALÓ UTJA. 0280

    HÁZI KERESZT VAGY SZABAD AKARATBÓL FEL VÁLLALT HOSZSZAS TORTÚRA. 0003

    HÁZI KERESZT VAGY SZABAD AKARATBÓL FEL VÁLLALT HOSZSZAS TORTÚRA. 0023

    HALLER LÁSZLÓ: TELEMAKUS BUJDOSÁSÁNAK TÕRTÉNETEI. 0327

    HATVANY PÁL: NÉMELLY FEL-JEGYZÉSRE MÉLTÓ TÖRTÉNETEK. 0013

    HATVANY PÁL: NÉMELLY FEL-JEGYZÉSRE MÉLTÓ TÖRTÉNETEK. 0255

    HATVANYPÁL: NÉMELLY FEL-JEGYZÉSRE MÉLTÓ TÖRTÉNETEK. 0283

    HATVANY ISTVÁN: KLEMENTINA AVAGY A' TESTAMENTOM. 0005

    HERMÁNYI DIENES JÓZSEF: NAGYENYEDI DEMOKRITUS.

    ILLEI JÁNOS: PTOLOMAEUS. 0077

    ILLEI JÁNOS: TITUS. 0159

    ILLEI JÁNOS: TORNYOS PÉTER. 0005

    ILLEI JÁNOS: TORNYOS PÉTER. 0042

    KÁRMÁN JÓZSEF

        A' VALLÁS' SZERETETRE-MÉLTÓ- VÓLTA. 0001

        A' HAZA-SZERETET. 0015

        EGGY- ÚJJ-HÁZAS' LEVELEI BARÁTJÁHOZ. 0101

        FANNI. 0150

        A' FEJ-VESZTESÉG. 0157

        A' FEJ-VESZTESÉG. 0197

        PETRÁRKA' REMETESÉGE. 0208

        AZ ÁLTALVÁLTOZOTT TÖRPE' FOLYTATÁSA. 0001

        SZERETET ÉS HÁZASSÁG. 0053

        SZERETET ÉS HÁZASSÁG. 0061

        A' MÓDI. 0065

        MESÉK. 0095

        ELIZA. 0111

        FANNI' HAGYOMÁNYAI. 0201

        ANEKDOTÁK. 0251

        NAGY SÁNDOR, ÉS A HALHATATLANSÁG FORRÁSA. 0271

        A' KÍNTSÁSÓ. 0001

        A' KÍNTSÁSÓ. 0059

        TZULMIRA EGY ARABIAI TÜNDÉRMESE. 0072

        EGY ELMÉLKEDÉS A' SZÉP MESTERSÉGEKBÖL. 0082

        A' WINDSORI ERDÖ. 0112

        FANNI HAGYOMÁNYAI' FOLYTATÁSA. 0136

        A' NEMZET' TSINOSODÁSA. 0263

        A' MAGYAR ASSONYI NEMHEZ. 0301

    KALMÁR GYÖRGY: PRODROMUS IDIOMATIS. 0298

    KAZINCZY FERENC

        A' BOT-CSINÁLTA DOCTOR. 0043

        AZ ÉN ÉLETEM

            0035
            0069
            0096
            0109
            0113
            0161
            0185
            0200
            0234
            0256
            0265
            0299
            0317
            0324
            0333
            0339
            0349
            0377
            0402
            0409
            0413
            0440
            0462
            0481
            0493
            0519
            0529
            0537
            0547
            0567

        BÁCSMEGYEINEK ÖSZVE-SZEDETT LEVELEI. [A3]

        BÁCSMEGYEINEK ÖSZVE-SZEDETT LEVELEI. 0001

        BÁCSMEGYEINEK ÖSZVE-SZEDETT LEVELEI. 0039

        BÁCSMEGYEINEK ÖSZVE-SZEDETT LEVELEI. 0217

        FOGSÁGOM NAPLÓJA. 0023

        FOGSÁGOM NAPLÓJA. 0106

        FOGSÁGOM NAPLÓJA. 0167

        GESZNER' IDYLLIUMI. [*2]

        GESZNER' IDYLLIUMI. 0043

        GESZNER' IDYLLIUMI. 0256

        GESZNER' IDYLLIUMI. 0270

        HERDERNEK PARAMYTHIONJAI. [0007]

        HERDERNEK PARAMYTHIONJAI. 0035

        SZTELLA. 0035

        SZTELLA. 0063

        A' VAK LANTOS. 0109

        A' VAK LANTOS. 0117

    KÉT KÖLTEMÉNY AZ 1764-IKI DIAETÁRÓL. 0451

    KÉT KÖLTEMÉNY AZ 1764-IKI DIAETÁRÓL. 0456

    KERESKÉNYI ÁDÁM: MAURITIUS TSÁSZÁR. 0005

    KERESKÉNYI ÁDÁM: MAURITIUS TSÁSZÁR. 0063

    KIS JÁNOS: HERKULES VÁLASZTÁSA. [0009]

    KISS P. ISTVÁN: JERUZSÁLEMI UTAZÁS. 0044

    KISS P. ISTVÁN: JERUZSÁLEMI UTAZÁS. 0065

    KISS P. ISTVÁN: JERUZSÁLEMI UTAZÁS. 0180

    KLOBUSICZKI ANTAL: HASZNOS MÚLATSÁG. 0014

    KLOBUSICZKI ANTAL: HASZNOS MÚLATSÁG. 0092

    KÓNYI JÁNOS: ÁBEL KAIN ÁLTAL LETT HALÁLA. [I]

    KÓNYI JÁNOS: ÁBEL KAIN ÁLTAL LETT HALÁLA. 0001

    KÓNYI JÁNOS: ÁRTATLAN MULATSÁG. 0044

    KÓNYI JÁNOS: AZ ELSÖ HAJÓS. 0060

    KÓNYI JÁNOS: DÍSZES ERKÖLTSEKRE TANITÓ BESZÉDEK. 0003

    KÓNYI JÁNOS: DÍSZES ERKÖLTSEKRE TANITÓ BESZÉDEK. 0089

    KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0013

    KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0019

    KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0033

    KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0050

    KÓNYI JÁNOS: ELME-FUTTATÁSOK. 0070

    KÓNYI JÁNOS: ELME-FUTTATÁSOK. 0161

    KÓNYI JÁNOS: GRÓF VALTRON, AVAGY A' SZUBORDINÁTZIO. 0048

    KÓNYI JÁNOS: GRÓF VALTRON, AVAGY A' SZUBORDINÁTZIO. 0112

    KÓNYI JÁNOS: MAGYAR HADI ROMÁN. 0001

    KÓNYI JÁNOS: MAGYAR HADI ROMÁN. 0200

    KÓNYI JÁNOS: ORFEUS, ÉS EURIDITZE. 0026

    KÓNYI JÁNOS: XIV-DIK KELEMEN PÁPÁNAK AMA' NAGY EMLÉKEZETÜ GANGANELLINEK LEVELEI. 0212

    KÓNYI JÁNOS: VÁRTA MULATSÁG, AVAGY ÁRMÁN KIRÁLYNAK, ÉS FLORINA KIS-ASSZONYNAK TÜNDÉRES ÉS RITKA TÖRTÉNETEI. [I]

    KÓNYI JÁNOS: VÁRTA MULATSÁG, AVAGY ÁRMÁN KIRÁLYNAK, ÉS FLORINA KIS-ASSZONYNAK TÜNDÉRES ÉS RITKA TÖRTÉNETEI. 0078

    KOVÁTS FERENTZ: A' PULPITUS. 0072

    KOHÁRY ISTVÁN: A' SZERENCSE FORGANDÓ VOLTÁRÚL. 0001

    KOHÁRY ISTVÁN: MAGYAR ORSÁGNAK ELVESZETT SZABADSÁGÁN, S-TÕRÕK IGAJÁBAN ESET SORSÁN? JAI IGEN MÉLTÓ KESEREGNEM. 0008

    KOHÁRY ISTVÁN: SOK FÉLE KERESZTEL EL-KESEREDET EMBERNEK KI-KOHOLT VERSE. 0011

    KOHÁRY ISTVÁN: ÛDÕ MULATÁS KÕZBEN SZERZETT VERSEK. 0010

    KOHÁRY ISTVÁN: ÛDÕ MULATÁS KÕZBEN SZERZETT VERSEK. 0044

    KOVÁTS JÓSEF: A' VALLÁS, AVAGY AZ IFFJABB RACINNEK A' VALLÁSRÓL ÍROTT MUNKÁJA. 0127

    KOVÁTS JÓ'SEF: MAGYAR ÉNEIS. ELSÖ DARAB. 0031

    KOVÁTS JÓ'SEF: MAGYAR ÉNEIS. ELSÖ DARAB. 0235

    KOVÁTS JÓ'SEF: MAGYAR ÉNEIS. MÁSODIK DARAB. 0112

    KOLUMBAN JÁNOS: VIDA GYÖRGY HISTÓRIÁJA. [0001]

    KOVÁSZNAI SÁNDOR: AZ EMBERNEK TISZTÉRÖL ÉS KÖTELESSÉGEIRÖL. 0017

    KOVÁSZNAI SÁNDOR: AZ EMBERNEK TISZTÉRÖL ÉS KÖTELESSÉGEIRÖL. 0116

    MIKES KELEMEN:
    TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK.

        0007
        0022
        0039
        0046
        0052
        0063
        0071
        0078
        0090
        0097
        0132
        0145
        0164
        0175
        0194
        0201
        0213
        0229
        0245
        0270
        0289
        0298

    MULATSÁGOS NAPOK.

        0013
        0039
        0049
        0067
        0076
        0079
        0106
        0138
        0162
        0225
        0785

    AZ IFJAK KALAUZA. 0162

    PÁLOS ISKOLA-DRÁMÁK A XVIII. EVSZÁZBÓL. 0025

    PÁLOS ISKOLA-DRÁMÁK A XVIII. ÉVSZÁZBÓL. 0049

    PÁLOS ISKOLA-DRÁMÁK A XVIII. ÉVSZÁZBÓL. 0066

    PÉTZELI JÓ'SEF: HASZONNAL MÚLATTATÓ MESÉK. 0069

    PÉTZELI JÓZSEF: HERVEY' SÍRHALMAI ÉS ELMÉLKEDÉSEI.

    PÉTZELI JÓZSEF: ZAYR TRÁGÉDIA. 0068

    A' TISZTESÉGRE VÁGYÓDÓK. VÍG-JÁTÉK. 0009

    ÜRMÉNYI MAXIMILIAN: ELMÉLKEDÉS AZ EMBERRÖL. 0046

    ÜRMÉNYI MAXIMILIAN: ELMÉLKEDÉS


http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/corpus/corpus.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése