2012. szeptember 12., szerda

 SZÖVEGKIADÁSOK


RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK
Szövegemlékeink első nagy, gyűjteményes kiadását a Magyar Tudós Társaság kezdeményezte; gondozásával Döbrentei Gábort bízta meg. Az általa szerkesztett Régi Magyar Nyelvemlékek című sorozatnak 5 kötete jelent meg 1838–1846 között Döbrentei Gábor (I–III., IV/1.), majd 1888-ban Volf György gondozásában (IV/2., V.).

NYELVEMLÉKTÁR, ÚJ NYELVEMLÉKTÁR
1874-ben a Magyar Tudományos Akadémia indította el második nagy nyelvemléksorozatunkat, a Nyelvemléktárat. A sorozat 15 kötetben az addig ismert magyar nyelvű kódexeket tartalmazza. A legtöbb kötet szerkesztője Volf György; a III. köteté Komáromy Lajos és Király Pál. A Nyelvemléktár a kódexek helyesírását erőszakosan egységesíti, s ez használhatóságát jelentősen csökkenti. – A 19. századi sorozatok hiányossága, hogy nem közlik a magyar szövegek latin eredetijét. Ennek pótlására indította el az MTA az Új Nyelvemléktár című sorozatát, ám annak csak az I/1. füzete jelent meg: a Bécsi kódex, Mészöly Gedeon gondozásában (1916). A hű magyar szöveg mellett a szentírás megfelelő latin passzusai is megtalálhatók benne.

CODICES HUNGARICI
Az 1942-ben Szabó Dénes által megkezdett Codices Hungarici összesen 9 kötet jelent; a 3. kötettől az MTA kiadásában. A kötetekben a régi szöveg háromféleképpen található: csak hasonmásban; csak átiratban; hasonmásban és átiratban is. Minden kötetet tanulmány vezet be.

RÉGI MAGYAR KÓDEXEK
A Régi Magyar Kódexek című sorozat darabjai a 15-16. századi nyelvemlékkódexeket publikálják, mindig hasonmásban, mellette pedig betűhű átiratban, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. A sorozat közrebocsátója a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A munkálatokban az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékének, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai vesznek részt Benkő Loránd vezetésével.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2009-es Nyelvemlék-kiállításának tablói – Korompay Klára: A Régi Magyar Kódexek sorozat


SZÖVEGKIADÁSOK NYELVEMLÉKEK SZERINT

NÉHÁNY SZÓRVÁNYEMLÉK – IDŐRENDBEN

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)

A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)

Váradi regestrum (1208–1235)

Anonymus: Gesta Hungarorum (1250 és 1270 között)

ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK – IDŐRENDBEN

Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül)

Leuveni kódex (13. század utolsó harmada) – Ómagyar Mária-siralom (13. század vége)

Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. század első harmada)

Königsbergi töredék és szalagjai (14. század közepe, második fele) – A nyelvemlék őrzőkódexe

NYELVEMLÉKKÓDEXEK – BETŰRENDBEN

Apor-kódex (15. század vége–16. század eleje)

Bécsi kódex (15. század középső harmada)

Birk-kódex (1474. október 1.)

Bod-kódex (16. század első fele)

Cornides-kódex (1514–1519)

Czech-kódex (1513)

Debreceni kódex (1519)

Domonkos-kódex (1517)

Döbrentei-kódex (1508)

Érdy-kódex (1526 körül)

Érsekújvári kódex (1529–1531)

Festetics-kódex (1492–1494)

Gömöry-kódex (1516)

Guary-kódex (1508 előtt)

Gyöngyösi kódex (16. század eleje) – Néhai való jó Mátyás király (1490 után)

Horvát-kódex (1522)

Jordánszky-kódex (1516, 1519)

Jordánszky-kódex töredéke (1519)

Jókai-kódex (1440 körül)

Kazinczy-kódex (1526 és 1541 között)

Keszthelyi kódex (1522)

Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)

Krisztina-legenda (16. század eleje)

Kriza-kódex (1532)

Kulcsár-kódex (1539)

Lányi-kódex (1519)

Lázár Zelma-kódex (16. század eleje)

Lobkowicz-kódex (1514)

Margit-legenda (1510)

Máriabesnyői töredék (15–16. század fordulója)

Müncheni kódex (1466)

Nádor-kódex (1508)

Nagyszombati kódex (1512, 1513)

Peer-kódex (16. század első negyede)

Példák könyve (1510)

Pozsonyi kódex (1520)

Sándor-kódex (16. század első negyede)

Simor-kódex (16. század eleje)

Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)

Teleki-kódex (1525–1531)

Thewrewk-kódex (1531)

Tihanyi kódex (1530 és 1532 között)

Virginia-kódex (1515)

Vitkovics-kódex (1525) – Miskolci töredék

Weszprémi-kódex (16. század első negyede)

Winkler-kódex (1506)

SZÓJEGYZÉKEK – IDŐRENDBEN

Besztercei szójegyzék (1395 körül)

Schlägli szójegyzék (1405 körül)

Schlägli hortularium (1420 és 1433 között)

LEVELEK – IDŐRENDBEN

Vér András menedéklevele (1493)

Vér András záloglevele (1504. április 30.)

Leleszi bevallólevél (1510. április 24.)

Kazsui Borbála elismervénye (1518–1523)

Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523. november 12.)

Báthori István két fogalmazványa II. Lajos királyhoz (1526. január 31. előtt)

Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526. augusztus 1.)

Magyi Pál ingóságairól készült leltár (1529)

Péter presbiter levele Puthnoki Imréhez (1531. november 23.)

Thurzó Elek levele Batthyány Ferenchez (1531–1536)

Szentpétery János levele Szentpétery Pálhoz (1535)

Dienesfalvay János kötelezvénye (1536. január 13.)

Loránth Miklós nyugtája (1538)

Majlád István és társai szövetséglevele (1540. február 18.)

Serjényi Ferencné Kéry Fruzsina levele a váci püspökhöz (1542 körül)

Szabó János ungvári udvarbíró levele Deregnyey Mihályhoz (1544. április 1.)

Nádasdy Tamás levele feleségéhez, Kanizsay Orsolyához (1544. augusztus 22.)

Filpessy Albert és Vendéghy Benedek egyezséglevele (1544. október 23.)

Viczmándy Mátyás levele özvegy Bothos Lászlóné Újlaky Orsolyához (1544. november 24.)

Almás Mátyás levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1546. április 4.)

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. június 8.)

Gyarmati Balassa Menyhért levele Pálffy Péterhez (1546. július)

Hidágai Pál levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1547. augusztus 21.)

Gróff György drégelyi várnagy levele Selmecbánya hatóságához (1547. november 14.)

Szünyei László záloglevele (1548. február 2.)

Pelejthey Péter levele Deregnyey Mihályhoz (1548. október 22.)

Oroszy Demeter és társai tanúságlevele (1549. március 10.)

Mekcsey László és Oroszy Demeter levele (1549. március 21.)

Pethő András levele öccséhez (1549. május 9.)

Nádasdy Márton levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1549. május 18.)

Fráter György váradi püspök levele Kállay Lökös Jánoshoz (1549. november 22.)

Kávássy Sebestyén tordai jegyző levele Hesdáti Mártonhoz (1550)

Pokry Gábor által Csík- és Gyergyó-székben elkövetett kártételek vizsgálata (1550 körül)

Kassa város hatósága Bakay Györgyhöz (1550. február 27.)

Gersei Pethő Péter és Boldizsár levele Pethő Gáspár feleségéhez, Gyenge Annához (1550. május 1.)

György deák levele Gersei Pethő Gáspárhoz (1550. május 31.)

Kendy Ferenc oklevele (1550. június 18.)

Rezneki Páris és az Egerváry család okleveleinek jegyzéke (16. század első fele)

Levéltöredék (16. század közepe)

Ugocsa megye követeinek felirata (1550–1560 körül)

HASZNÁLÓI GLOSSZÁK – BETŰRENDBEN

Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)

Sermones dominicales (15. század második fele)

EGYÉB NYELVEMLÉKEK – BETŰRENDBEN

A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567)

A Máté-passió részlete: Mt 26,1–20. (16. század közepe)

Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)

Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött (1535 körül)

Babonás lóorvoslás (16. század eleje)

Batthyány Boldizsár latin misekönyve magyar naptárral és lapszéli jegyzetekkel (1489)

Breviáriumi mutatótábla (15–16. század fordulója)

Debreceni posztilla (16. század első negyede)

Esküszöveg magyar nyelven (1514 után)

Esztergomi iskoláskönyv (1563-1476)

Geszti László éneke (1530–1540-es évek)

Imádságok (16. század eleje)

Imádságok (16. század)

Jobbágyösszeírás és lakóházelosztásról szóló memoriale (1549–1550)

Laskai sorok – Laskai Demeter iskoláskönyve (1433–1435)

Latin mondások magyar fordításai és magyar nyelvű tollpróbák (16. század)

Müncheni emlék (15. század vége–16. század eleje)

Nikolsburgi rovásábécé (15. század közepe)

Orvosi recept (16. század)

Orvosi rendelvény mellbaj ellen (16. század első fele)

Peer-kódex töredéke csízióval és imádságokkal (16. század első negyede)

Posztilla, azaz keresztény tanítás (16. század)

Részletek a Sylvester-féle Újszövetségből és ráolvasások Mihály deák Bibliájában (nem sokkal 1541 után)

Soproni virágének (1490 körül)

Szabács viadala (1476)

Szelestei-féle ráolvasás (1516–1518)

Szent László-ének

Vásárhelyi András Mária-éneke

Zöldvári ének (1542 előtt)

Zsigmond-kori töredék (1437 és 1440 között)


http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/szoevegkiadasok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése