2012. február 20., hétfő

Adamik Tamás: Retorika (Rádióegyetem)
1. rész

A szónoki beszéd részei
BIZONYÍTÁS
A meggyőzés mibenléte
Az írott törvény
Precedens
A tanúk
Gnóma/sententia
.
2. rész

Bizonyítás 2.
Retorikán belüli bizonyítékok Arisztotelész alapján
A jellem szerepe
A retorikai bizonyítás és a tudományos bizonyítás
Szofisztikus bizoynítás
Költészet
Deduktív bizonyítás
Szillogizmus
"Minden ember halandó"
indukció
Dialektikai bizonyítás
Szofizma
Retorikai szillogizmus
Preszuppozició
Enthünémha
A jel
Különös és általános
Parabola, mese (Aesopus)
Érzelmek
Pathos
Jellemek
Az ifjak jelleme
 
3. rész

Érvelés 3.
A hellenisztikus kor érvelése
Ügyállás
Aiasz
Szillogizmus retorizálása
Arisztotelész
20. sz.-i bizonyítás
Uses of argument
Perelman
La nouvelle rhétorique
Tautológia
Forosz
Asszociatív vs disszociatív évelés
 
5. rész

A hellenisztikus kor stiluselmélete
Babits, Ravasz László a szónoklatról
A stílus és a gondolat
A három stílusnem elmélete
Fennkölt / Középső / Egyszerű
Szóalakzat / gondolatalakzat
Anafora / Epifora / Complexio
Költői kérdés
Exornatio
Cicero újításai: tanítás, szórakoztatás, megindítás
Tropus / troposz
Metafora, metonimia
Quintilianus
Szókép / alakzat
 
6. rész

Szókép (trópus) és alakzat (transzláció)
metafora
metonimia - átnevezés érintkezéssel
szinekdohé intellectio - együttértés
periphrais- körülírás
hiperbola - túlzás - superlatio
költői kérdés - interrogatio
preterito - megelőzés
kétkedés - dubitatio
szabadosság - licentia
elhallgatás-interuptio
anafora
epifora
asyndeton kötőszó elhagyás
zeugma - járomiga - egybefogás
rím
 
7. rész

Érvelés
A logika tudománya
az előadásmód
invenció
hypocrisis
memória
hangerő
Démosztenész
hangmagasság, hangerő, hang hajlékonyság
 
 
8. rész

MEMÓRIA
Szimonidesz
mnemotechnika
 
9. rész

A szónok alakja
A szónok becsülete
 
10. rész

Meggyőzés, Erőszak, szerelem
 
A felvétel az ELTE BTK-n 2008-ban készült. A fenti kínálatban az elhangzott teljes kurzusból több előadás hiányzik.

Forrás:
http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=adamiktamas.html


****

Adamik Tamás


Adamik Tamás (1937. augusztus 6.[1]) magyar klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, egyetemi professzor.

1937-ben született Kecskeméten. Ugyanitt érettségizett 1957-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett orosz–latin szakon 1966-ban. 1966-tól 1973-ig a Tankönyvkiadó Idegen Nyelvi Szerkesztőségében dolgozott. 1973-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa,  docense, majd tanszékvezető egyetemi tanára (1991–2002), az Ókortudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 1990–1991-es tanévben a Millersville University (Pennsylvania, USA) distinguished visiting professora. Jelenleg az ELTE Latin Tanszékének professor emeritusa.  Kutatási területe a római költészet, a római epigrammaköltészet, a római irodalom, a latin nyelvű ókeresztény irodalom, a középkori latin nyelvű irodalom, a görög és latin retorika; az ókori görög és latin stíluselmélet, a vulgáris latin. Több külföldi és magyar tudományos társaság tagja; például a Magyar Ókortudományi Társaság főtitkára hat éven át, az Akadémiai Ókortudományi Bizottság elnöke 10 éven át; a Studies on the Apocryphal Acts of the Apostles (Groningen), a Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, az Apollo Könyvtár szerkesztője. Mintegy tíz önálló magyar nyelvű kötet szerzője, és mintegy 10 köteté társszerzőkkel együtt. Különböző idegen nyelveken mintegy ötven tanulmánya jelent meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban, kongresszusi aktákban. Monográfiát írt Martialisról, az Antik stíluselméletekről; elkészítette Catullus összes verseinek első magyar nyelvű kommentárját az Auctores Latini sorozatban.  1976-ban a nyelvtudomány kandidátusa, 1989-től doktora. [2] 1982-ben Arisztotelész Rétorikájának fordításáért nívódíjat, 1984-ben Martialis-monográfiájáért Lénárd Sándor-díjat kapott.

Művei

 • Orosz nyelvkönyv az ált. isk. 6. o. számára, társszerző, 1971;
 • Catullus versei. Catulli Veronensis liber. [Auctores Latini XV. sorozat], egyetemi tankönyv, kritikai kiadás, bev., jegyz., 1971;
 • Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanításához a 6. osztályban, 1972;
 • Latin költészet, tan.-ok, szerk. [B. Révész Máriával], 1974;
 • Latin prózaírók, szerk. [B. Révész Máriával], 1976;
 • Martialis és költészete, monogr., 1979;
 • Salisbury-i János: Metalogicon. I. könyv, 1988;
 • Vergilius: Aeneis I-VI. [Auctores Latini XXI. sorozat], egyetemi tankönyv, bev., jegyz. [B. Révész Máriával, Bollók Jánossal], 1988;
 • Római irodalom az archaikus korban, Pécs, 1993;
 • Római irodalom az aranykorban, Pécs, 1994;
 • Római irodalom az ezüstkorban, Pécs, 1994;
 • 22 híres beszéd [másokkal], 1995;
 • Római irodalom a késő császárkorban, 1996; [sorozatcím: Apokrif iratok] Csodás evangéliumok, vál., 1996;
 • Apokalipszisek, vál., 1997.
 • Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig, Stílus, kritika, elemzés, 1999;
 • Retorika [Adamik Tamás - Aczél Petra - A. Jászó Anna], Osiris, 2005;
 • Retorikai lexikon, szerk., Kalligram, 2010.

 

Fontosabb műfordítások

 • H. Sophronius: Nehéz az emberi léleknek nem szeretni. A keresztény életről, irodalomról és tudományról, jegyz., utószó, 1981;
 • Arisztotelész: Rétorika, jegyz., utószó, 1982;
 • L. C. F. Lactantius: Az isteni gondviselésről, jegyz., utószó, 1985;
 • Cornificius: Rhetorica ad C. Herennium = A C. Herenniusnak ajánlott Rétorika latinul és magyarul, bev., jegyz., szöveget gond., 1987;
 • Szent Jeromos: Nehéz az emberi léleknek nem szeretni, 1991;
 • A szofista filozófia, szöveggyűjt. [összeáll.: Steiger Kornél], 1993;
 • Az apostolok csodálatos cselekedetei, szerk. [Dörömbözi Jánossal], 1996;
 • Quintilianus: Szónoklattan, szerk. [ Csehy Zoltánnal, Gonda Attilával, Kopeczky Ritával, Krupp Józseffel, Polgár Anikóval, Simon L. Zoltánnal, Tordai Évával], Kalligram, 2008.

 

Díjai

 • A Gondolat Kiadó műfordítói nívódíja (1982)
 • Lénárd Sándor-díj (1984)
 • Marót Károly-díj (1996).

 

Források

 1. Kortárs magyar írók
 2. Új magyar irodalmi lexikon

 MTA Köztestület / tag adatlap

Adamik Tamás adatai


Kecskemét
1937-08-06
MTA doktora (1989), Nyelvtudomány
kandidátus (1976), Nyelvtudomány
Klasszika-filológia
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Klasszika-filológiai Bizottság

Latin költészet
Az ókeresztény irodalom
Antik retorika
Vulgáris latin

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Latin Tanszék
1088 Budapest Múzeum krt. 4.


adamiktamast-online.hu
05362
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése