2012. február 7., kedd

Lanstyák István (Nyelvünkben - otthon)


Lanstyák István (Losonc, 1959. július 13. – ) egyetemi oktató, felvidéki nyelvész.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1983-ban magyar–angol szakos tanári oklevelet szerzett. A Pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken 1986 – 1989 tanársegéd, 1989 – 1999 adjunktus, 1999-től docens. Három gyermek apja.

Kutatási területek
szociolingvisztika
kétnyelvűség-kutatás
kontaktológia
nyelvtervezés

Könyvei
Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. – 1997, Társszerző: Szabómihály Gizella
Nyelvünkben – otthon. – 1998 Magyar elektronikus könyvtár
A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai. – 1998
Tanulmányok a kétnyelvűségről – 1998 Társszerző: Simon Szabolcs
A magyar nyelv Szlovákiában. – 2000
Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok. – 2002, Társszerző: Szabómihály Gizella
Tanulmányok a kétnyelvűségről II. – 2004 Társszerző: Menyhárt József
Tanulmányok a kétnyelvűségről III. – 2005 Társszerző: Menyhárt József
Nyelvből nyelvbe – Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról – 2006

 
hu.wikipedia.org
****


Lanstyák István
Nyelvünkben – otthon


Lektorálta
Szépe György

Részletek az előszóból:
****

Prof. Lanstyák István, PhD., professzorSzakmai önéletrajz

 […]

 munkahely:
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
(Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK)
Gondova 2, 814 99 Bratislava P.O.BOX 32, Szlovákia

Munkaviszony

• 1986-: Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tan¬szé¬ke, Pozsony, Szlovákia (Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Uni¬ver¬zity Komenského, Bratislava, SR)
- 1999-: docens
- 1989-1999: adjunktus
- 1986-1989: tanársegéd
•1983-1986: Gimnázium Selmecbánya (Gymnázium Banská Štiavnica) - középiskolai tanár

Tanulmányok

• 1995: tudományok kandidátusa (CSc.), Comenius Egyetem Pozsony; a kandidátusi érteke¬zés címe: A magyar nyelv szlovákiai változatainak nyelvkörnyezettani és kontaktusnyelvészeti kér¬dé¬sei.  Később átminősítve PhD-fokozattá.
• 1989: filozófia doktora (PhDr.), Comenius Egyetem Pozsony.
• 1983: magyar-angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Deb¬re¬cen.

Egyetemi oktatás (kurzusok)

Kötelező kurzusok:
• leíró magyar hangtan • szókészlet- és szójelentéstan ● magyar nyelvtörténet  ● dialektológia • általános nyelvészet • bevezetés a szociolingvisztikába

Speciálkollégiumok:
• szociolingvisztika • kétnyelvűség és kontaktológia • nyelvművelés és nyelvtervezés • uralisztika

Egyéb szakmai tevékenység

• 2004–: a SLOVBLUL, Slovak Member State Committee of the European Bureau for Lesser Used Languages (a Kevéssé Használt Európai Nyelvek Hivatala szlovákiai tagszervezete) elnök¬sé¬gi tagja
• 2001–: Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa 
• 2000–: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
• 1999–: a Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja
• 1998–: A "Swets & Zeitlinger Publishers" által kiadott Multilingualism and Linguistic Diver¬sity című könyvsorozat tanácsadó szerkesztőségi testületének (Advisory Editorial Board for the Series) tagja
• 1984-1993: A Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága dialektológiai szak¬cso¬port¬já¬nak vezetője

Kutatási területek

Jelenlegi
• szociolingvisztika • kétnyelvűség-kutatás • kontaktológia • nyelvalakítás ● lexikológia és lexikográfia

Korábbi
• fordítástudomány • nyelvpolitika • anyanyelvi nevelés • dialektológia

Ösztöndíjak (a legfontosabbak)

• 2001: Arany János Közalapítvány kutatási ösztöndíja: A szociolingvisztika és a kétnyel¬vű¬ség-kutatás eredményeinek felhasználása a kontaktológiai, a nyelvtervezés, a kontrasztív nyelvészet és a fordításelmélet területén
• 2000: Telegdi Zsigmond Ösztöndíjalap ösztöndíja: Types of loanwords in the varieties of Hun¬¬ga¬rian in Slovakia

Grantok

• 2002–2003: Aktion Österreich–Slowakei Wis¬sen¬schafts- und Erziehungskooperation (Wien–Bra¬ti¬sla-va). Handbuch des Bilinguismus (Ausgewählte Texte zur Erforschung der Mehr¬sprachigkeit). Projektvezető: Jozef Šte¬fá¬ni¬k.
• 1996–1997: Psychologické, sociolingvistické a metodické otázky osvojovania slovenského ja¬zy¬ka a utvárania maďarsko-slovenskej dvojjazyčnosti v školách s vyučovacím jazykom ma¬ďar¬ským. Projektvezető Alžbeta Bernáthová.
• 1995-1997: The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary. Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme


****


Lanstyák István
A MAGYAR BESZÉLT NYELV
SAJÁTOSSÁGAI


http://ht.nytud.hu/download/Lanstyak_Istvan_Besznye.pdf

"Az emberek iskolai tanulmányaik során az alapiskolától kezdve a tananyag keretében szinte kizárólag az írott nyelvvel találkoznak. Ezért az írott nyelv jellegzetességeit mindenki sokkal jobban ismeri, mint a beszélt nyelvet. Sőt a legtöbb ember a beszélt nyelvről valószínűleg úgy gondolkodik, mint az írott nyelvtől sajnálatos módon eltérő, tökéletlen nyelvváltozatról. Mivel ez a kép teljesen hamis, alapvetően fontos, hogy a felsőoktatási intézmények magyar és idegen nyelv szakos hallgatói, továbbá a szociolingvisztikai kutatások terepmunkásai és lejegyzői a terepmunka megkezdése előtt olyannak ismerjék meg a beszélt nyelvet, mint amilyen az valójában."

Részletek a könyvből:


****Lanstyák István
NYELVMŰVELÉS, NYELVTERVEZÉS,
NYELVMENEDZSELÉS


http://ht.nytud.hu/download/Lanstyak_Istvan_Nyelvalakitas.pdf


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése