2011. december 20., kedd

Guary-kódex

Guary-kódex

Az elkészítés helye óbudai mariánus ferencesek kolostora Guary-kódex, f 11r
Az elkészítés ideje 1508 előtt
A nyelvemlék anyaga pergamen
Levélszám 67 levél
Méret 200–204x145 mm
Őrzőhely MTA Könyvtára Kézirattára, Budapest (Magyarország)
Jelzet K 34
Egyéb – bastarda írás –
Digitalizált változat
Digitalizálás helye, ideje


Leírás: A ma elején és végén is csonka kézirat írásának helyére és idejére csak következtetni tudunk. Feltételezhető, hogy az óbudai mariánus ferencesek kolostorában fordították és másolták az óbudai klarissza apácák számára. Ezt a kódex előkerülése is valószínűsíti. A kódexet 1835-ben guari és felsőszelestei Guary Miklós királyi udvarnok és táblabíró, góri földbirtokos ajándékozta az Akadémiának, így azt róla nevezték el. Az ajándékozó nagyanyja Sennyey Anna Mária bárónő volt, akinek családja szoros kapcsolatban volt a klarisszákkal, rokonai közül sokan léptek be a rendbe. Ezen apácák egyike volt Sennyey Jozefa, aki a budai kolostorból – annak feloszlatásakor (1782) – szüleihez távozott. Az ő révén kerülhetett a kódex a család birtokába.
A Guary-kódex óbudai származása mellett szól az is, hogy erről a kéziratról másolták a Nádor-kódex egy fejezetét. Az óbudai ferences apácák könyveikkel együtt menekültek a Felvidékre. A kódex pozsonyi, kolostori használatára utal a hátsó táblán olvasható bejegyzés: Az gyermekek házában való könyv. Senki el ne vegye, az, ki elveszi, megadja. A novíciák olvashattak ebből a könyvből vagy tanulták belőle a betűvetést. A bejegyzés attól az apácától származik, akinek a kézírása más Pozsonyt megjárt kódexekben is megtalálható.
Az igényes pergamen-kódex összeállítását Szabó Dénes az óbudai klarissza kolostor 1492-ben kezdődő megreformálásához kapcsolja, a kódex tartalma ezt feltételezhetővé is teszi. A Szent Bernátnak tulajdonított, a Jó élet módjáról (Liber de modo bene vivendi ad sororem) apácáknak szánt – itt csonka – művet a Nádor-kódex a Bűnnek zsoldja címfelirattal közli. A kódex többi darabja is az erényes életre nevel: a rágalmazásról, az eleve elrendeltetésről, a hét szent jószágról, az imádság dicséretéről és a békességről szólnak az írások.
A kéziratban rendkívül sok a javítás, ami másolásra mutat. A betoldások nagy számából azonban arra következtethetünk, hogy ez a fordítás egy részének első tisztázása lehet.
Lázs Sándor
***

A lött, tött, vött szóalakok a Guary-kódexben

(…)
Losonczi Zoltán Az ö-zés története című tanulmányában (NyK. 44: 374-406; 45: 45-116, 195-266) a Guary-kódexet is számba vette, és az erősen ö-ző kódexek közé sorolta (NyK. 45: 257). A kódex egy kéz írása, 134 lap terjedelmű, így elég adat kínálkozhat a kérdés vizs­gálatához. Megjelent a nyelvemlék számítógépes feldolgozása (Jakab Lász­ló-Kiss Antal: A Guary-kódex ábécérendes adattára, Debrecen 1994), amelyből a jelenségre vonatkozó összes adatot megkaphatjuk. Az idézett példák mellett zárójelben levő számok az adat helyét jelzik a Codices Hungarici III. kötetében megjelenő fakszimilekiadásban (Budapest 1944). Az első szám a lapszámra, a második a sor számára utal. Így minden adat könnyen ellenőrizhető.
A lött, tött, vött alakokban az ö-zés a hangsúlyos szótagban van. Hogy összefüggésében láthassuk a kérdést, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a kódex nyelvjárásában van-e ö-zés a szótövekben, azok hangsúlytalan és hangsúlyos szótagjában. S így az összes adat ismeretében értékelhetjük helyesen a kérdéses szavak problémáját.
Az alábbiakban először a szótövek hangsúlytalan szótagjában levő ö-zést mutatom be. Néhány szóra igen sok adat van a kódexben, ezekből csak néhányat idézek, és jelzem, hogy mennyi van belőlük, a többi megtalálható a Számítógépes nyelvtörténeti adattár (SzNytA.) 6. számában. (…)
megállapíthatjuk, hogy az alábbi alapszavak hangsúlytalan szótagjában volt következetesen mindig ö-zés a kódex nyelvjárásában: egyetöm, embör, énök, érdöm, eretnök, érsök, ezör, fesöl, Gergör, gyermök, (el)idegönül, igön, ingörlő, lélök, mérög, mestör, Pétör, részög, selyöm, szégyön, szöméröm, szövétnök, tengör, terömt, veröm. Ezek közül némelyiknek sok származéka van, de azok is mind ö-zők. Némelyik alapszó viszont csak származékban fordul elő. Ellenpéldák nincsenek, ejtésbeli ingadozás tehát nem volt.
Ezek a szavak egy-két kivétellel a szegedi nyelvjárásban is ö-zők (vö. SzegSz.). Nincs benne a Szegedi szótárban az eretnek, a fesel csak feslik, a Gergör pedig csak Gergő formában szerepel. A szövétnek-et egy 1819-es forrásból idézi a szótár, hangsúlytalan szótagjában azonban nincs ö-zés. Ugyancsak nincs ö-zés a szótár szerint a szegedi nyelvjárásban az ének szóban. Az ingerel ejtése ingadozik: ingeröl ~ ingöröl. És érdekes, hogy a terem ige ö-ző (teröm), de a teremt nem az a szegedi nyelvjárásban a szótár szerint. Az Ormánysági szótárból több szó hiányzik, de amelyek megtalálhatók benne, azok az ö-zés tekintetében egy kivétellel megegyeznek a SzegSz. adataival. Az ének az ormánysági nyelvjárásban ínök-nek hangzik.
A szótövek első, hangsúlyos szótagjában levő ö-zésre vonatkozó adatokat a következőkben sorolom fel. Legtöbb példa az ösmér ~ ösmer igére és származékaira van… (…)

JAKAB  LÁSZLÓ
TANULMÁNYOK AZ 
IGERAGOZÁS  KÖRÉBŐL

A  DEBRECENI  KOSSUTH  LAJOS  TUDOMÁNYEGYETEM
MAGYAR  NYELVTUDOMÁNYI  INTÉZETÉNEK
KIADVÁNYAI
73. szám
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése