2011. október 18., kedd

Lakó György


Honti László 
Emlékbeszéd Lakó György rendes tag felett 
1996 nyarán távozott közülünk Lakó György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének professzora és sokáig vezetŒje, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az eltelt négy év aligha elegendŒ arra, hogy emberi alakja elhaványulhatott volna emlékezetünkben (a megjelentek közül többen is professzorunkat tiszteljük személyében), viszont mindenképpen aktuális, hogy felidézzük, mit köszönhet neki a mi szıkebb tudományunk és a magyar tudományosság. Mint egykori diákja vállalkoztam arra, hogy néhai professzoromról megemlékezzem.
      MeggyŒzŒdéssel állíthatom, egy korszak zárult le az Œ távoztával. Az Œ neve akaratlanul is olyan kortársaiét idézi fel, mint Beke Ödön, Fokos-Fuchs Dávid, Paavo Ravila, Erkki Itkonen, Julius Mägiste, Paul Ariste, Wolfgang Schlachter, Vasilij Lytkin. ValamennyiükrŒl már csak múlt idŒben beszélhetünk, és mindannyian kitörölhetetlen nyomot hagytak az uráli nyelvtudományban. Lakó György imént felsorolt kollégáihoz hasonlóan magas vagy még magasabb kort ért meg, tevékenysége összeköti a századforduló finnugrisztikáját a mai koréval.
      Lakó György 1908. szeptember 26-án született tanító fiaként a Bács-Bodrog vármegyei Jánoshalmán és 1996. július 15-én hunyt el Budapesten. A kis híján 88 életévbe sokminden belefért, az összes e századi nemzeti sorsfordulót megélte: a két világháború, a trianoni tragédia, az orosz megszállás, a rövid 1956-os eufória majd a kommunista kalandorság bukása mind-mind személyes élménye is volt. Ennyi nemzeti megrázkódtatás közepette kellett az egyénnek boldogulnia. Lakó megannyi társával egyetemben átvészelte a nehéz idŒket, közben sikeresen felkészült tudományos pályájára és végig is haladt azon, eredményesen mıködött. Az aktív oktatói és kutatói tevékenységtŒl fokozatosan visszavonulva lezárt életmıvet hagyott hátra. Amikor eltávozott, nem maradt utána befejezetlen munka, teljesítetlen kötelezettség.
      Hosszúnak mondható élete folyamán a pályatársak több ízben is megemlékeztek életének sorsfordulóiról, hol szóban, hol írásban, így életrajza a hazai és külföldi szakmai folyóiratok hasábjairól könnyen megismerhetŒ; anekdotikus részletekre is kitérŒ életrajzát Balázs János publikálta (Balázs 1998b) a 80 éves Lakó György tiszteletére kiadott egyetemi emlékkönyvben (Balázs 1998a) “György Lakó is 80 years old" címen. Érdemesnek látom megjegyezni, hogy életének kb. az úgynevezett fordulat évéig lezajlott eseményeit élvezetesen adta elŒ 1965-ben (majd azt 1982-ben még kiegészítette) a Pertti Virtaranta kiadásában megjelent memoárgyıjteményben (Virtaranta 1995); nyilván lett volna mondanivalója a késŒbbi évekrŒl, évtizedekrŒl is, csak éppen szinte öngyilkosság lett volna akkoriban történeti háttérbe helyezett, a nyilvánosságnak szánt, teljes autobiográfiát elŒadni. FŒbb vonalaiban mégis érdemes felidézni az életút egyes állomásait.
      A gimnáziumot Kiskunhalason végezte, 1926-ban érettségizett. Ezt követŒen a Pázmány Péter Tudományegyetem diákjaként és a hajdan híres-neves Eötvös Kollégium tagjaként magyar és német szakon folytatott felsŒ szintı tanulmányokat. 1933-ban szerzett magyar-német tanári szakos diplomát, 1934-ben pedig bölcsészdoktori oklevelet. Még ismerte a Budenz-tanítvány Szinnyei Józsefet, a magyar nyelvtudomány nagy öregjét. Mestere azonban Zsirai Miklós volt, aki szívesen foglalkozott a tehetséges és érdeklŒdŒ diákkal. Az Eötvös Kollégium akkori igazgatója, a mai nyelvészek számára már legendává lett Gombocz Zoltán egyengette útját Finnországba: Lakó lett az elsŒ magyar ösztöndíjas, aki a két ország közti csereegyezmény keretében 1930-1931-ben az északi rokonok földjén is kiegészíthette, elmélyíthette az itthon megszerzett szakmai ismereteket. 1933-ben rövid idŒt Lettországban is eltölthetett lív rokonaink körében, ami bizony nem sok magyar nyelvésznek adatott meg. Voltaképpen igen szerencsésnek mondható a pálya indulása, hiszen a finnországi ösztöndíjat észtországi (1931-1932) és svédországi (1934-1935) is követte. Észtországi tanulmányi éve azonban a magyar hatóságok faramucisága folytán némi keserı szájízt is hagyott benne. (Zárójelben jegyzem meg, hogy ilyen tanulmányutakról az Œ tanítványai az igen kedvezŒtlenre fordult hazai politikai rendszer miatt legfeljebb csak álmodozhattak…) A finn, az észt és a svéd nyelvnek szerelmese lett, kivételesen magas szinten használta Œket szóban és írásban, német nyelvtudása is kimagasló volt (bár, mint mesélte, nem volt lehetŒsége hosszabb idŒt német nyelvterületen töltenie). Talán felesleges is megemlítenem, annyira nyilvánvaló, hogy anyanyelve használatában is fölöttébb igényes volt, kínos precizitással fogalmazta meg gondolatait. Következetes szigorral arra törekedett, hogy tanítványai is helyes és világos magyarsággal írjanak és beszéljenek.
      A tudományosan megalapozott ismeretek és az Eötvös Kollégiumban kifejtett átmeneti, sikeres oktatómunka mégsem nyitották meg számára az utat a tudományos pályára. 1936-ban Jászapátiban lett gyengén fizetett óraadó tanár. Ezt az idŒszakot nem tekinthette élete kellemes epizódjának, még évtizedekkel késŒbb is némi keserıséggel emlegette olykor az akkori nehéz idŒket. Pár évnyi kitérŒ után mégis visszakerült a fŒvárosba, ahol egy ideig középiskolai tanárként, majd akadémiai kutatóként dolgozott. Ismét alkalma nyílt oktatni az Eötvös Kollégiumban, valamint a Bölcsészettudományi Karon is.
      A második világháború végén az Országos Széchényi Könyvtár kínált neki átmeneti munkalehetŒséget, majd a háború után létrehozott Nyelvtudomámyi Intézet Finnugor Osztályának élére nevezték ki. Ez már a népi demokráciának nevezett rémuralom idejére esett, amikor a szerencsén is múlott, ki hogyan úszta meg a különféle tisztogatásokat. Nehéz idŒk jártak akkoriban az olyan apolitikusnak hitt tudományok mıvelŒire is, mint amilyen a nyelvészet, hiszen a dicsŒséges szovjet tudomány e téren is hirhedt “forradalmi elmélettel" vétette észre magát, amely a N. J. Marr nevéhez fızŒdött. A magyar finnugrisztika mıvelŒi nagy megnyugvással könyvelhetik el, hogy szakmánk akkori mıvelŒi passzív rezisztenciájukkal erkölcsileg és tudományosan tisztán vészelték át azt az idŒszakot, amelynek az összes szovjet tudomány legnagyobb mıvelŒje, I. V. Sztalin a rendszer szellemének megfelelŒen és váratlanul hatalmi szóval vetett véget - tanáraink, elŒdeink szerencséjére és így a mi szerencsénkre is.
      Intézeti tevékenységének maradandó terméke az általa kezdeményezett, három részbŒl és a mutatóból álló etimológiai szótar, “A magyar szókészlet finnugor elemei" (Lakó - Rédei 1967-1978, K. Sal 1981), amelynek tudománytörténeti jelentŒsége aligha becsülhetŒ túl: elsŒként adott megbízható áttekintést a magyar szókincs egy bizonyos etimológiai rétegérŒl, amely jelentŒs segítségül szolgált a vele egyidejıleg készült, “A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára" (BenkŒ 1967-1984) címı munkálat uráli, finnugor és ugor vonatkozású szóanyagának kidolgozása során, és amely alaposan átdolgozva nemrég “Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen" (BenkŒ 1993-1997) címen látott napvilágot. “A magyar szókészlet finnugor elemei"-bŒl nŒtt ki a késŒbbi nagy etimológiai munka, az “Uralisches etymologisches Wörterbuch" (Rédei 1988-1991), amely tanítványai egyikének, Rédei Károlynak az irányításával jött létre és amelyben fiatalabb tanítványai közül többen is aktívan közremıködtek.
      Mesterének, Zsirai Miklósnak 1955-ben bekövetkezett halálát követŒen, 1956-ban Lakót nevezték ki az akkori két budapesti finnugor tanszék egyikének élére, ahonnét 1978-ban vonult nyugalomba. 1964-tŒl mindhárom tudományegyetem bölcsészkarán megindult a finnugor nyelvészeti szak, amelynek programja, tanterve kidolgozásában a Lakó vezette tanszék is részt vett (a javaslatok, elképzelések egységes koncepciójú tantervvé való kovácsálásával a Hajdú Péter vezette szegedi tanszéket bízta meg a MıvelŒdésügyi Minisztérium).
      A szovjet mintára átszervezett Magyar Tudományos Akadémia tagságát az 1940-es évek végén megújították, azaz a rendszernek kényelmetlen “polgári" tudósokat kiebrudalták, az akkor még valamelyest mıködŒ többpártrendszernek köszönhetŒen azért néhány tudós szakember is bekerült a tagok közé, köztük Lakó György 1948-ban levelezŒtagként, a nem annyira tudományos, hanem fŒleg ideológiai és politikai kritériumok szerint kiválogatott, “megbízható" személyek mellett; rendes taggá Lakót azonban csak 1970-ben választották meg.
      Végigtekintve a lezárult életmıvön, megállapíthajuk, Lakó György szorgalmas munkása volt a hivatásul választott tudományos kutatásnak és a magas szintı oktatásnak. Az elŒbbit mérhetjük publikációinak számával és minŒségével, az utóbbit sokkal nehezebb megfogni, hiszen a hajdani diákokra gyakorolt hatást körülményesebb számba venni, inkább csak azok életútjában tudjuk a tudós tanár befolyását némileg nyomon követni, akik az általa is képviselt szakterület mıvelésére vállalkoztak. A tudományos kutatáson és a finnugrisztikai oktatáson kívül Lakó egyéb területeken is aktív volt. Meg kell említeni tudományszervezŒi, tudománytörténészi, tudománynépszerısítŒi tevékenységét is. A 80. születésnapja tiszteletére publikált emlékkönyv (Balázs 1988a) tanúsága szerint 1988-ig több mint egy tucat önálló publikáció, mintegy 160 tudományos (köztük számos tudománytörténeti) cikk, kb. 40 ismertetés, több, a nagyközönségnek szánt írás fızŒdik nevéhez, különféle kiadványokat szerkesztett, mint pl. az említett etimológiai szótár Rédei Károly és az Œ szerkesztŒi munkáját dícséri; a “Svéd-magyar szótár"-t (Lakó 1969, valamint további öt kiadása is volt) és a legrégibb finnugrisztikai folyóiratot, a Hunfalvy Pál alapította Nyelvtudományi Közleményeket sokáig Œ szerkesztette. Tankönyveivel a magyarul tanuló finneket segítette (Lakó1940), a hazai magyar- és finnugorszakos egyetemi hallgatóknak pedig bevezetésül szolgáló egyetemi jegyzeteket és tankönyveket adott a kezébe (Lakó 1962a, átdolgozott változatai: 1964, 1966; angolul: Lakó 1968).
      Az életmı immár végérvényesen lezárult, pályatársai már kialakították véleményüket az életmırŒl, természetesen kellŒ szubjektivitással, hiszen érdeklŒdési területünknek és szakmai ismereteink (vélt) mélységének megfelelŒen mást és mást tekintünk fontosnak vagy kevésbé maradandónak. A következŒkben Lakó György mıködési területének egyes részleteit kívánom futólag felidézni. Az általam felállított (ugyancsak szubjektív) fontossági sorrendben a következŒkre térek ki: a tudományos kutatásra, a tudománytörténeti vizsgálódásokra, az egyetemi oktatásra, a tudományszervezésre és az ismeretterjesztésre.
      Ami a tudományos kutatást illeti, úgy vélem, Lakó György publikációi révén jelen van és kitörölhetelenül jelen lesz a nemzetközi finnugrisztika és a magyarországi nyelvtudomány történetében. ÉrdeklŒdése és írásai talán az összes finnugor nyelvre kiterjedtek. E nyelvek közül számára valószínıleg a permi nyelvek, a finnségiek és a lapp lehettek a legkedvesebbek, bár írásaiban nem mindegyik foglal el kitüntetett helyet. ElsŒsorban a permi nyelvekkel foglalkozott több tanulmányában, a másik két nyelv, ill. nyelvcsoport iránti elkötelezettsége fŒleg egyetemi elŒadásaiban nyilvánult meg. A két permi idióma szolgáltatta bölcsészdoktori értekezésének témáját ( “A permi nyelvek szóvégi magánhangzói", Lakó 1931-1934, 1934, 1935). E munka sokáig alapmınek számított a finnugor és a permi hangtörténet kutatói számára, eredményei beépültek a téma késŒbbi és szélesebb körı feldolgozásaiba. Mintegy negyven évvel késŒbb is a Nyelvtudományi Közlemények hasábjain aktuális problémaként tárgyaltatott Lakó némely tézise. Erre Œ a Finnisch-ugrische Forschungen 40. évfolyamában a permi imperativusszal kapcsolatos nézeteinek ismertetésével reagált (Lakó 1973a). A lapp nyelv megismertetésének, a hazai - nem különösebben erŒs - lappológiának “Chrestomathia Lapponica" (Lakó 1986b) címı egyetemi segédkönyvével tette a legnagyobb szolgálatot. Ha valaki magyar nyelven akar megbízható és részletes ismeretek birtokába jutni e különösen bonyolult hang- és alaktanú nyelvrŒl, bízvást fordulhat Lakó mıvéhez, amely felveszi a versenyt az e nyelv kutatásában nagy hagyományokkal rendelkezŒ finn és skandináv kutatók leírásaival is. E könyvben különösen megnyilvánulnak Lakó erényei: a mikrofilológiai pontosság, az adatok feltétlen tisztelete, a belŒlük levonható következtetések megalapozottsága. Számos cikkében vizsgálgatta a magyar nyelv és rokon nyelveink szavainak eredetét. Ezekben mindig megtaláljuk az akkor rendelkezésre állott források kínálta nyelvi anyagot, biztosan mozgott a vizsgált nyelvek leíró és történeti hang- és alaktanában, legtöbbnyire maradandó vagy valószínınek mutatkozó etimológiai megoldásai bevonultak (hazai és külföldi) etimológiai szótáraink szócikkeibe.
      Az olvasó biztos lehet abban, hogy Lakó a teljes szakirodalom ismeretében alakította ki állásfoglalásait (szakmai körökben sokáig szinte legendaszámba ment etimológiai szakirodalmi cédulagyıjteménye, amely “A magyar szókeszlet finnugor elemei" címı szótár szakirodalmi bázisául is szolgált). Etimológiai munkássága és egyetemi oktatói tevékenysége során áttekintést kellett készítenie a magyar nyelv fonémakészletének alapnyelvi elŒzményeirŒl és a rokon nyelvekbeli szókincsben fellelhetŒ megfeleléseirŒl. E munkáját elŒször egyetemi jegyzet formájában (Lakó 1962a) majd a Nyelvtudományi Értekezések 47. füzeteként (“A magyar hangállomány finnugor elŒzményei", Lakó 1965) és angolul a Uralic and Altaic Series 80. köteteként (Lakó 1968) jelentette meg. E rövid áttekintés biztos kalauzul szolgál mindazoknak, akik nem kívánnak a részletekben elmélyedni, hanem csak a legközönségesebb hangfejleményeket és a nyelvcsaládon belüli hangmegfeleléseket kívánják megismerni, pl. bizonyos etimológiai kérdések hangtörténeti vonatkozásainak megítélése végett.
      Több alkalommal is feszegetett alapnyelvi hangtani kérdéseket, ezek egyike a több nyelven is publikált “Voltak-e a finnugor alapnyelvben szókezdŒ zöngés zárhangok?" (Lakó 1962b). Az egyes finnugor nyelvek különbözŒ szuffixumainak kialakulása, finnugor alapnyelvi elŒzményeik problematikája is több tanulmányban foglalkoztatta. Ezek közül az elsŒk egyike volt akadémiai levelezŒ taggá választása alkalmából tartott székfoglalója: “A permi prosecutivusrag és transitivusrag rokon nyelvi megfelelŒi" (Lakó 1952). Ezeket nagyrészt Paavo Ravilának a finnugor alapnyelvi suffixumok történeti hátterét vizsgáló tanulmányai ihlették. Mivel ugyanennek a témakörnek az alaposabb vizsgálatához ugyancsak Ravila cikkeinek inspiráló hatására Fokos Dávid is hozzájárult néhány tanulmánnyal, a magyarországi finnugrisztikai szakirodalomban némelykor a nevezett három finnugrista tanulmányaiból kibontakozó felfogást egyesek - nem kis túlzással - Ravila-Fokos-Lakó-féle elméletként emlegették, holott csak Ravila igyekezett elméleti hátteret vázolni e fejtegetésekhez, Fokos és Lakó inkább további adatok nyelvtörténeti interpretálásával igyekezett Ravila tételeit még biztosabb alapokra helyezni.
      Számomra különösen tanulságos Lakó azon tanulmánya, amelyben a finnugor nyelvek szófajainak kérdését taglalja (“Können wir in den finnisch-ugrischen Sprachen von Wortarten sprechen?", Lakó 1970), hiszen ebben a különben meglehetŒsen elhanyagolt finnugor szintaktikai problémák felé fordult. Hogy éppen a finnugor (és egyáltalán az uráli) mondattani kutatások milyen szegényesek, eredményei alig mutatnak túl a nagy általánosságokon, nyilvánvalóvá vált számunkra már diákkorunkban is, a meglehetŒsen soványka ismeretanyagot elég hamar elsajátíthattuk. Lakó György természetesen tisztában volt ezzel, s már hajlott korában szánta rá magát, hogy finnugor szintaktikai feljegyzéseit egy kis füzetben összefoglalva és sajtó alá rendezve kiadja (“A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai", Lakó 1991).
      A hajdani Szovjetunióba az 1950-es években tett tanulmányútján alkalma volt északi vogul anyagot gyıjteni az akkor kezdŒ kutató Evdokija Rombandeevától. Néhány cikkben adott igen alapos fonetikai és morfológiai leírást vogul nemzetiségı kolléganŒnk anyanyelvjárásáról; e munkák még ma is forrásértékıek a vogulisták számára. Fontos híradás volt ez akkoriban, hiszen a kommunizmus idején külföldiek szinte csak véletlenszerıen jutottak el a rokonaink által lakott területekre, a nagyvárosokban (Leningrádban és Moszkvában) pedig nehéz volt igazán jó nyelvmesterekre bukkanni.
      Tudományos publikációkról beszámolni, azokat kritikusan értékelni nehéz és hálátlan feladat: aki recenzió írására vállalkozik, igencsak tájékozottnak kell lennie az ismertetés tárgyául választott mı tematikájában, képesnek kell lennie arra, hogy mérlegelje és megítélje az ott elŒadottakat. Lakó erre képes volt, széleskörı, adatszerı ismeretei révén értékes kiegészítéseket fızött az ismeretetett munkákhoz és értéküket illetŒen legtöbbnyire hitelesen tájékoztatta a szakmai közönséget. Ebbeli tevékenysége azért is nagyra értékelendŒ, mert a hazai nyelvtudomány mıvelŒi számára kevéssé ismert és alig hozzáférhetŒ finn, észt és svéd nyelvı munkákról is gyakran tájékoztatott.
      A tudománytörténeti tanulmányok legalább olyan fontosak az életmıben, mint nyelvészeti kutatásai; sŒt - munkásságjegyzékén végigtekintve - talán elsŒ számú kedvenc kutatási területe a tudománytörténet lehetett. Nyilván mikrofilológiai beállítottsága vezette át a nyelvtörténeti kutatásból a tudománytörténet területére. Ez számomra teljesen érthetŒnek is tınik, hiszen ha valaki egy-egy problémát új megvilágításba kíván állítani, tisztában kell lennie azzal, hogy elképzelése, megoldási javaslata mennyire új, mit írtak arról a kérdésrŒl az elŒdök. Aki ismeri szakterülete múltját, az nem eshet abba a hibába, hogy már korábban feltárt dolgokat újra felfedez. Ezt azért is hangsúlyoznom kell, mert az utóbbi tíz-húsz évben egyes, magukat uralistának vélŒ és valló személyek döbbenetes tájékozatlanságot árulnak a korábbi uralisztikai, egyáltalán történeti-összehasonlító vizsgálatok eredményeit illetŒen. A tudománytörténetben Lakónak a finnugor összehasonlító nyelvtudomány megszületése, Sajnovics János tevékenységének értékelése volt egyik legkedvesebb témája, akinek felismeréseit és megállapításait kora tudományosságának hátterébe állítva értékelte. Róla (Lakó 1973b), Budenz JózsefrŒl (Lakó 1980) és Szinnyei JózsefrŒl (Lakó 1986a) adott ki életmıértékelést “A múlt magyar tudósai" címı tudománytörténeti sorozatban. Különösen meleg hangon emlékezett meg mesterérŒl, Zsirai Miklós professzorról (pl. Lakó 1956a) és annak elŒdjérŒl, Szinnyei JózsefrŒl (Lakó 1956b). Számon tartotta a vele egy idŒben mıködött kollégák nevezetes évfordulóit, szorgalmasan megemlékezett idŒsödŒ hazai és külföldi pályatársairól, méltatta tudományos teljesítményüket és többektŒl szomorú kötelességként Œ vett végsŒ búcsút folyóiratok hasábjain. Ezek az írásai mind olyan tudománytörténeti értékelések és adalékok, amelyek segíthetnek egy-egy életmı lényegének megítélésében.
      Egyetemi elŒadásai valószínıleg csak egy viszonylag szık körnek voltak igazán élvezetesek, mégpedig azok számára, akik a nyelvi adatokon túl Lakó hozzáértŒ vezetése mellett a jelenségeket is megértették és tovább akartak gondolkozni azokon. Mindig nagy gonddal választotta ki pl. szemináriumi dolgozataink témáját, segített szakirodalommal, de elvárta nagyon komolyan az önálló munkát. Mindig számíthattunk elismerŒ szavaira, ha azokat megszolgáltuk munkánkkal, de a kevésbé sikerült munka szerzŒje nem úszta meg a szemrehányást, a kemény kritikát, sŒt olykor szarkazmusával is megismerkedhettünk. Vizsgáztatóként szigorú volt, jó jegyet kapni tŒle annyit jelentett, hogy biztosan volt a diáknak egy emlékezetesen jó napja a mindig izzasztó vizsgaidŒszakban. Meg kell jegyeznem, nemcsak nekünk, “kiválasztottaknak", finnugorszakosoknak tartott órákat, hanem a magyar nyelv és irodalom szakra beiratkozott leendŒ magyartanároknak is. E tevékenysége folytán a lehetŒ legszélesebb körben járult hozzá a nemzeti kultúra, a nemzettudat fejlesztéséhez és terjesztéséhez.
      Visszagondolva diákéveimre, úgy látom, mi, hajdani diákjai Œszinte köszönettel tartozunk neki szigorúságáért. Mégis ha visszatekintek Lakó György tevékenységére és hosszú életére, sajnálattal kell megállapítanom, hogy nem alakult ki körülötte iskola, pedig tanítványai közül számosan aktív munkásai lettek e század második fele finnugrisztikájának. Talán a már említett merevsége volt a legfŒbb akadály, amelyet Œ nem tudott áttörni, nekünk pedig nem volt hozzá merszünk - sajnos…
      Aki egyetemen dolgozik, tisztában van azzal, hogy a diákokkal való foglalkozás nemcsak elŒadások tartásából, szemináriumok vezetésébŒl, konzultációkból áll, hanem szemináriumi dolgozatok, diplomamunkák és doktori értekezések, valamint akadémiai szintı értekezések vezetésébŒl és bírálatából is. Ez pedig nem is mindig olyan hálás munka, s nyoma csak nagyon indirekt módon mutatható ki. Okkal emelte ki Domokos Péter a Magyar Tudományban megjelent nekrológjában (Domokos 1996) hogy az ilyen, mondjuk így: háttértevékenység nem érzékelhetŒ az életmıben, nem része a bibliográfiáknak és az életrajzoknak.
      A tudományszervezés sem volt távoli foglalatosság Lakó GyörgytŒl: 1952-1953-ban a Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettese volt, majd 1953-1954-ben az MTA I. Osztályának titkáraként mıködött. Feltételezem, hogy az értelmetlen bürokrataságból lehetett elege, hogy a továbbiakban nem vállalkozott ilyesmire. Annál fontosabb volt, hogy Zsirai Miklós utódaként viszonylag hosszú idŒn át (1954-1967) szerkesztette a Nyelvtudományi Közleményeket, a magyar finnugrisztika és egyáltalán a magyarországi nyelvtudomány legrégibb és legnívósabb, legsokoldalúbb folyóiratát. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Finnugor Szakosztályának sok éven át volt elnöke majd társelnöke.
      IsmeretterjesztŒ írásaiban rendszerint valamelyik rokon népünkrŒl tájékoztatta a nagyközönséget. A nyelvtudományon kívüli területekre is ki-kirándult, finn irodalmi mı fordítása, irodalomtudományi és kultúrtörténeti eszmefuttatások ennek a tanúi.
      FeltınŒ, hogy a magyar nyelv eredetével kapcsolatos agresszív és habókos dilettánsok zagyvaságaival soha semmilyen formában nem foglalkozott. Nyilván a tudományra nézve, saját tudósi habitusához lealacsonyítónak tartotta agyrémeikrŒl akárcsak tudomást is venni. Lehet azonban, ha élne és ma lenne alkotóereje teljében, már nem maradna néma, hiszen most már szinte magyaros virtusnak számít a magyar nyelv eredetérŒl, egyáltalán a nyelvi változásokról vadabbnál vadabb zagyvaságokat elŒadni, olykor akár felelŒs kulturális és politikai tényezŒk nyílt vagy kevésbé nyílt támogatásával. Amikor azonban a hivatalból “tudóssá" kinevezett marxista egyének az 1950-es évek elsŒ felében megpróbáltak zavart okozni a magyar Œstörténeti kutatásokban, Lakó nem habozott több más tudós társával egyetemben józan szakmai véleményt hangoztatni a rendszerhı dilettánsok veszélyes fantáziálgatásait visszaverendŒ (Lakó 1953, 1955a, 1955b).
      Lakó hatalmas tárgyi tudás birtokában volt a finnugor nyelvek történetét és szinkron állapotát illetŒen. Ãszintén sajnálhatjuk, hogy ezt a kivételes tudásanyagot nem hagyományozta ránk egy vagy több átfogó monográfia formájában. Talán a kedvezŒtlen történelmi viszonyok, az embertelen rendszer vagy az idegŒrlŒ adminisztráció gátolták meg ebben.
      Nyilván kell szólnom Lakó GyörgyrŒl, az emberrŒl is. Itt eléggé bajban vagyok, mivel diákkoromban - számomra máig sem világos okokból - a köztünk kialakult kapcsolat nem volt felhŒtlennek mondható. Talán csak élete kb. utolsó tíz évében kerültünk közelebb egymáshoz, de a körülmények (az Œ fokozatosan gyengülŒ egészsége, a köztünk lévŒ földrajzi távolság) nem igazán kedveztek annak, hogy magánemberként jobban megismerjük egymást (1995 karácsonyára küldött üdvözlŒlapján, amelyet máig Œrzök, voltaképpen már elbúcsúzott tŒlem, bár - amint írta - még egy beszélgetésre szívesen sort kerített volna, amit viszont az én akkori egészségi állapotom nem tett lehetŒvé, így ez ma már az örökre elszalasztott lehetŒségek közé tartozik…). Éppen ezért Lakó Györgynek a hiteles emberi oldalát csak egy-egy villanásnyi epizód és jobbára mások elbeszélései alapján tudom úgy-ahogy megidézni.
      Legtöbbnyire száraz ember benyomását keltette, de ha kedve kerekedett élményeit elŒadni, élvezetesen, jó humorral mesélt ifjúkorának eseményeirŒl, találkozásairól, ritkán még  n e v e t n i  is láttam. Számomra szinte alig elképzelhetŒ az az általa említett tény, hogy fiatalemberként olykor alkalmi zongoristaként egészítette ki csekély jövedelmét. ElŒttem inkább mint nagyon megfontoltan, utánozhatatlanul “lakós" hanglejtéssel beszélŒ, tekintélyt parancsoló személy jelenik meg. LegelsŒ találkozásaink egyike alkalmával ivódott belém kitörölhetetlenül ez az emlékkép: 1965-ben vagy 1966-ban harmad- vagy negyedmagammal felkerestem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának második emeletén lévŒ szobájában, hogy elrebegjük kívánságunkat, miszerint az 1966-1967-es tanévtŒl kezdŒdŒen szeretnénk a finnugrisztika iránti csillapíthatatlan érdeklŒdésünknek hivatalosan is kifejezést adni, vagyis hogy ama néhány szerencsés diák közé tartozhassunk, akik harmadik szakként felvehetik a finnugrisztikát. Ez természetesen áldozatvállalást jelentett, mert akkoriban - nagyon helyesen - csak magyarnyelv- és -irodalom-szakos és mindkét addigi szakukon jó tanulmányi eredményı egyetemisták számára volt biztosítva ezen áldozatos kiváltság. Lakó professzor figyelmeztetett bennünket arra, hogy ez milyen sok munkát és idŒt fog tŒlünk követelni, ám alig lesz esélyünk arra, hogy éppen a finnugor szakon megszerzett tudást kamatoztassuk, hogy bármilyen jó tanulmányi eredmények és az esetleg megnyilvánuló tehetség ellenére tudományos pályára kerüljünk (akár az egyetemen oktatójaként, akár az MTA kutatójaként). A mai napig is csodálom, hogy e “lelkesítŒ" szavak, amelyek egyébként az akkori realitásnak tökéletesen megfeleltek, a legcsekélyebb mértékben sem szegték kedvünket… Némi keserıséggel hozzá kell fıznöm, a mai kutatójelöltek kilátásai sem jobbak, mint voltak a mieink, sŒt talán még rosszabbak…
      Pályáját itthon viták és konfliktusok kísérték, sokak szemében ún. nehéz ember volt, sokan meglehetŒsen merev embernek ismertük, pedig létezett egy másik, egy derıs Lakó is. Számomra felfedezésszámba ment, amikor a Pertti Virtaranta által kiadott memoárkötet (Virtaranta 1995) 219. oldalán rábukkantam egy fényképre, amelynek aláírása szerint “Gyurka 1931-ben Észtországba indul": a fiatal Lakó egy csokor virágot szorongatva önfeledten  m o s o l y o g  a kamera lencséjébe a helsinki kikötŒben… Külföldi kollégái baráti érzelmeket tápláltak iránta és igen elismerŒen szoktak róla nyilatkozni minden tekintetben. Finnországi ösztöndíjasként magam is tapasztaltam, milyen jó ajánlólevél volt Lakó tanítványának számítani. Az 1970-es tallinni kongresszuson sok új észt tisztelŒje is támadt, amikor a szovjet megszállás sötét idŒszakában gesztusértékı, szépen megformált és tartalmas észt nyelvı elŒadást tartott, az észt nyelvı sajtó is nagyra értékelte szereplését.
      Több alkalommal is folytatott nyilvános vitákat kollégáival, amelyekben szenvedélyesen, igazán harcra felkészülten védte, igyekezett bizonyítani a maga igazát. Különösen ezek az írásai késztetik csodálatra az olvasót: ritkaságszámba menŒ alapossággal ismerte nemcsak saját kutatási területének a múltját, hanem pl. a fonológia múlt századi kezdeményeirŒl is pontos, megbízható információk birtokában volt. A vitákban abban volt a meggyŒzŒ ereje, hogy kijelentéseit mindig tényekkel tudta dokumentálni és kristálytiszta érveléssel megfogalmazni. Vitapartnerként csak egy-egy hasonlóan felkészült kolléga állhatta meg a helyét vele szemben, a vele oktalanul vitába keveredett pályatárs gyorsan hallgatásra kényszerült.
      Lakó Györgynek a rokon népek nyelvének és kultúrájának kuatatásában és megismertetésében kifejtett tevékenységét mind a magyar, mind a finn állam magas kitüntetésekkel ismerte el. A szakma megbecsülése hivatalos formában abban is kifejezŒdött, hogy a Jyväskyläi Egyetem - ahol a nyári kurzusokon gyakran tanított - díszdoktorrá fogadta, tudományos társaságok választották taggá és tiszteletbeli taggá, amelyek közül természetesen a Magyar Tudományos Akadémia tagsága és a Finn Tudományos Akadémia kültagsága voltak a legrangosabbak.
      Természetesen már régen feltettem magamnak a kérdést, mit is köszönhetek egykori professzoromnak. A válasz lényege abban fogalmazható meg, hogy igyekezett engem és minden társamat rászorítani a pontos munkára. Számunkra gyakran feleslegesnek tınŒ, aprólékos, részleteket firtató megjegyzéseirŒl, olykor szŒrszálhasogatásként érzékelt kifogásairól csak késŒbb derült ki számomra, hogy azok bizony nem kukacoskodások voltak, hanem az alapos kutatómunka által megkövetelt pontosság és következetesség megnyilvánulásai. Ismereteim szerint egykori diáktársaim lényegében ugyanígy értékelték LakóGyörgy oktatói ténykedését.
      Néha kíméletlennek is éreztük. Ma még mindenki tudja, hogy az 1990-ben lezárult korszakban csak az orosz nyelv tanulását szorgalmazták “fentrŒl" igazán. Márpedig ennek a nyelvnek az uralisztikában is csak korlátozott jelentŒsége van, diákkoromban pedig fŒleg németül és finnül állt rendelkezésre a szakirodalom, természetesen a magyaron kívül. Lakóprofesszor teljes természetességgel adta kezünkbe az idegen nyelvı szakirodalmat. Meg sem mertük kockáztatni közölni vele, hogy nem ismerjük az illetŒ nyelvet (pedig nyilván sejtette). El kellett olvasni!!! Utólag beláttam, ez is igen jó lecke volt, egyetemi munkámban magam is igyekszem követni, ha a szükség úgy hozza.
      Lakó tudományos teljesítményét összegezve azt kell megállapítanunk, hogy a filológus pontosságával, az adatok szinte pozitivista tiszteletével dolgozott. ElsŒsorban nem elméleti jellegı volt a tevékenysége. A hetvenötödik életévének betöltésekor méltatást író Mikko Korhonen találóan kései újgrammatikusként (Korhonen 1983: 318) jellemezte. Az élete során jelentkezett és a Magyarországra vagy egyáltalán a finnugrisztikába beszivárgott nyelvtudományi irányzatokról tudott, de valószínıleg nem sok affinitása volt azokhoz, elejtett kritikus megjegyzéseibŒl arra következtethettünk, hogy erŒs fenntartásai voltak velük kapcsolatban. Amikor azonban ötödéves hallgatóként közöltem vele, hogy nem a hagyományos finnugrisztikai témákból kívánom szakdolgozatomat megírni, hanem inkább strukturalista fogantatású dolgozatra vállalkoznék, mégsem igyekezett eltántorítani, hanem azt tanácsolta, az általános nyelvészekkel konzultálva válasszak nekem tetszŒ témát, amelynek kidolgozásában már készséggel támogatott tanácsaival.
      Lakó György halálával a magyar finnugrisztika utóbbi évtizedeinek egyik meghatározó egyénisége távozott körünkbŒl, akit fiatalabb pályatársai és tanítványai megŒriznek emlékezetükben, és akinek fontos írásai a jövŒben is ott lesznek a szakma mıvelŒinek könyvespolcán.
      Úgy hiszem, magányos farkasként járta végig szakmai életútját. Hogy a személyes, kollegiális jó kapcsolatok valaha is mély, meghitt barátsággá értek volna, arról én nem tudok. Ezért gondolom úgy, bár tévedhetek, megemlékezésemet zárhatom Eino Leino “Minun tieni / Az én utam" címı versének egyik szakaszával: 
En toveria tielleni tahdo.Nem kell nekem társ erre az útra.
Mut jollakin jos sama mieli palaa,De van, kiben ugyanaz a láng ég:
hän kulkekohon sinne ja minä kuljen tänne,keresztezi egymást mindkettŒnk útja
ja kummallakin virehessä olkoon jousen jänne.és íjat feszít meg mindkettŒnk ujja
Voi olla, että yhteens az erdŒben nyilak süvítenek, vagy barátok
me metsätiellä tullaan -leszünk.
silloin nuoli viuhahtaa tai tullaan ystäviksi. 
 (Képes Géza fordítása)


IRODALOM 
  Balázs János (1988a), Studia in honorem Gy. Lakó a collegis et discipulis. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Budapest.
  Balázs János (1988b), György Lakó is 80 years old. Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 19: 7-28.
  BenkŒ Loránd (szerk.) (1967, 1970, 1976, 1984), A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1-4. Budapest.
  BenkŒ Loránd (szerk.) (1993, 1995, 1997), Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1-3. Budapest.
  Domokos Péter (1996), Lakó György 1908-1996. Magyar Tudomány 1996: 1528-1530.
  Korhonen, Mikko (1983), Kielen ja tieteen historioitsija: György Lakó 75-vuotias. Virittäjä 1983: 318-325.
  Lakó György (1931-1934, 1935), A permi nyelvek szóvégi magánhangzói. Nyelvtudományi Közlemények 48: 435-466, 49: 141-171.
  Lakó György (1934), A permi nyelvek szóvégi magánhangzói. Finnugor Értekezések 2. Budapest.
  Lakó György (1940), Unkarin lukemisto. Helsinki.
  Lakó György (1952), A permi prosecutivusrag és transitivusrag rokon nyelvi megfelelŒi. Nyelvtudományi Közlemények 53: 14-23.
  Lakó György (1953), Az újabb Œstörténeti kutatások eredményei és a nyelvtudomány. Magyar Nyelv 49: 266-278.
  Lakó György (1955a), A magyar Œstörténet kérdései. Nytudományi Értekezések 5: 8-19.
  Lakó György (1955b), Az Œstörténeti vita tanulságai. Nytudományi Értekezések 5: 85-93.
  Lakó György (1956a), Zsirai Miklós. Nyelvtudományi Közlemények 57: 3-9.
  Lakó György (1956b), Szinnyei József emlékezete. 1857-1957. Magyar Nyelv 53: 319-330.
  Lakó György (1962a), A magyar nyelv finnugor alapjai. Kézirat. Budapest.
  Lakó György (1962b), Voltak-e a finnugor alapnyelvben szókezdŒ zöngés zárhangok? Nyelvtudományi Közlemények 64: 56-70.
  Lakó György (1964), A magyar nyelv finnugor alapjai. Bevezetés. Hangtan. Budapest.
  Lakó György (1965), A magyar hangállomány finnugor elŒzményei. Nyelvtudományi Értekezések 47. Budapest.
  Lakó György (1966), A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest.
  Lakó György (1968), Proto-Finno-Ugric Sources of the Hungarian Phonetic Stock. Uralic and Altaic Series 80. Budapest - Bloomington.
  Lakó György (1969, 19926), Svéd-magyar szótár. Budapest.
  Lakó György (1970), Können wir in den finnisch-ugrischen Sprachen von Wortarten sprechen? In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-historische Klasse, Jahrgang 1970, Nr. 1. 3-13. Göttingen.
  Lakó György (1973a), Die Form des Imperativs in den permischen Sprachen. Finnisch-ugrische Forschungen 40: 107-116.
  Lakó György (1973b), Sajnovics János. A múlt magyar tudósai. Budapest.
  Lakó György (1980), Budenz József. A múlt magyar tudósai. Budapest.
  Lakó György (1986a), Szinnyei József. A múlt magyar tudósai. Budapest.
  Lakó György (1986b), Chrestomathia Lapponica. Budapest.
  Lakó György (1991), A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai. Pécs.
  Lakó György - Rédei Károly (szerk.) (1967, 1971, 1978), A magyar szókészlet finnugor elemei 1-3. Budapest.
  Nyelvtudományi Közlemények. Pest / Budapest 1862-.
  Rédei Károly (szerk.) (1988, 1991), Uralisches etymologisches Wörterbuch I-III. Budapest - Wiesbaden.
  K. Sal Éva (szerk.) (1981), Szómutató A magyar szókészlet finnugor elemei címı etimológiai szótár I-III. kötetéhez. Budapest.
  Virtaranta, Pertti (1995), György Lakó. Uskollinen Suomen ystävä. In: Yli-Paavola, Jaakko (toim.), Suomeen suostuneita. Kielimiehiä ja kulttuuripersoonia. Helsinki 1995. 196-243.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése