2011. október 17., hétfő


S z o c i o l i n g v i s z t i k a
Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2010
Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2010
1. Nyelvi emberi jogi polémiák*
az em be ri jo gok min den em bert meg il let nek, val lás tól, bõr szín tõl vagy va -
gyo ni hely zet tõl füg get le nül. az em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta
(1948) töb bek kö zött ki mond ja, hogy min den sze mély nek jo ga van a gon -
do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gá hoz (18. cikk), a vé le mény és
a ki fe je zés sza bad sá gá hoz (19. cikk), és az ok ta tás hoz (26. cikk). a nyi -
lat ko zat a fo ko za to san ki ala ku ló nem zet kö zi em be ri jo gi rend szer egyik
leg fon to sabb do ku men tu má vá vált de – amint andrás sy (1998: 88) meg -
ál la pít ja – „hi ány zik be lõ le az em ber nyel vi jo ga i nak ki nyil vá ní tá sa”. a nyi -
lat ko zat alap ján nem mi nõ sül diszk ri mi ná ci ó nak X anya nyel vû em be rek kel
szem ben, ha szá muk ra nem a sa ját nyel vü kön, ha nem Y nyel ven biz to sít -
ják a gon do lat, a lel ki is me ret, a val lás, a vé le mény és a ki fe je zés sza bad -
sá gát vagy a ne ve lés hez/ok ta tás hoz va ló jo got. „a nyi lat ko zat alap ján tu -
laj don kép pen nem mi nõ sül til tott diszk ri mi ná ci ó nak, ha az egyik em ber -
nek meg en ge dik, a má sik nak vi szont meg tilt ják, hogy a sa ját nyel vét hasz -
nál ja, s nem mi nõ sül til tott diszk ri mi ná ci ó nak az sem, ha az egyik em ber -
nek a sa ját nyel vén, a má sik egyén nek vi szont nem a sa ját nyel vén biz to -
sít ják a gon do lat, a lel ki is me ret, a val lás, a vé le mény és a ki fe je zés sza -
bad sá gát, va la mint a ne ve lés hez va ló jo got” (andrássy 1998: 89). az ok -
ta tás hoz va ló jog te hát em be ri jog, de az anya nyel ven fo lyó ok ta tás jo ga
nem az. Ma még – mon dom, mond juk so kan, re mény ked ve.
Jó húsz éve kez dõd tek azok a tu do má nyos kon fe ren ci ák és nem-kor -
mány za ti (nGo) ak ci ók, ame lyek azt cé loz zák, hogy az EnsZ fo gad jon el
egy a nyel vi em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta cí mû do ku men tu mot
is. 1996-ban Bar ce lo ná ban a nyel vi Jo gok Vi lág kon fe ren ci á ján meg is fo -
gal maz tak egy nyel vi em be ri jo gi nyi lat ko za tot, pon to sab ban egy ter ve ze -


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése