2011. október 7., péntek

90 magyar nyelvész pályaképe


90 magyar nyelvész pályaképe és önvallomása füzetekben, könyvben, CD-n és interneten

1. A nyelvészek listája
2. Eddig megjelent füzetek
3. A könyv előszava
4. A CD nyitólapja

               1. A nyelvészek listája
  1. Adamik Tamás
46. Kálmán Béla
  2. Agyagási Klára
47. Károly Sándor
  3. Bakró-Nagy Marianne
48. Kemény Gábor
  4. Balázs Géza
49. Keresztury Dezső
  5. Balázs János
50. Keszler Borbála
  6. Balogh Dezső
51. Kiefer Ferenc
  7. Balogh Lajos
52. Kiss Lajos
  8. Banczerowski Janusz
53. Klaudy Kinga
  9. Bárczi Géza
54. Kovalovszky Miklós
10. Bartók János
55. Lakó György
11. Békési Imre
56. Lendvai Endre
12. Bencédy József
57. Lőrincze Lajos
13. Bencze Lóránt
58. Lőrinczy Éva B.
14. Benkő Loránd
59. Mollay Károly
15. Bereczki Gábor
60. Molnár József
16. Bolla Kálmán
61. Molnár Zoltán
17. Büky Béla
62. Nyíri Antal
18. Büky László
63. Nyirkos István
19. Czeglédy Károly
64. Nyomárkay István
20. Deme László
65. Papp Ferenc
21. Dezső László
66. Papp László
22. Domokos Pál Péter
67. Péter Mihály
23. Domokos Péter
68. Pusztay János
24. É. Kiss Katalin
69. Rácz Endre
25. Éder Zoltán
70. Rédei Károly

26. Elekfi László
71. Róna-Tas András
27. Erdődi József
72. J. Soltész Katalin
28. Fábián Pál
73. Subosits István
29. Fogarasi Miklós
74. Szabó Dénes
30. Földi Éva
75. Szabó József
31. Gadányi Károly
76. Szabó T. Attila
32. Gregor Ferenc
77. Szathmári István
33. Grétsy László
78. Szende Aladár
34. Gulya János
79. Szende Tamás
35. Hadrovics László
80. Szépe György
36. Hajdú Mihály
81. Tamás Lajos
37. Hajdú Péter
82. Telegdi Zsigmond
38. Havas Ferenc
83. Tompa József 
39. Hegedüs József
84. H. Tóth Imre
40. Herman József
85. Végh József 
41. Imre Samu
86. Vértes O. András
42. Cs. Jónás Erzsébet
87. Wacha Imre
43. Juhász Dezső
88. Zimányi Árpád
44. Juhász József
89. Zoltán András
45. Kakuk Zsuzsa
90. Zsilka János
***
 2. Eddig megjelent füzetek
Megjegyzés: A táblázatban a nevek előtti számok a füzetek sorszámát jelentik.
67. Adamik Tamás
28. Keresztury Dezsõ
01. Balázs János
29. Kiefer Ferenc
53. Banczerowski Janusz
79. Klaudy Kinga
04. Bárczi Géza
31. Kovalovszky Miklós
59. Békési Imre
33. Lõrincze Lajos
68. Bencédy József
34. B. Lõrinczy Éva
73. Bencze Lóránt
35. Mollay Károly
06. Benkõ Loránd
37. Nyíri Antal
07. Bereczki Gábor
54. Nyomárkay István
70. Bolla Kálmán
38. Papp Ferenc
71. Büky Béla
39. Papp László
61. Büky László
52. Péter Mihály
08. Czeglédy Károly
56. Pusztay János
09. Deme László
40. Rácz Endre
11. Domokos Pál Péter
62. Rédei Károly
12. Domokos Péter
57. Subosits István
60. Éder Zoltán
42. Szabó Dénes
15. Fábián Pál
64. Szabó József
77. Földi Éva
43. Szabó T. Attila
55. Gadányi Károly
44. Szathmári István
17. Gregor Ferenc
45. Szende Aladár
19. Hadrovics László
66. Szende Tamás
21. Hajdú Péter 
63. Szépe György
76. Havas Ferenc
48. Tompa József
23. Herman József 
58. H. Tóth Imre

24. Imre Samu
49. Végh József
78. Cs. Jónás Erzsébet
69. Wacha Imre
26. Kálmán Béla
75. Zimányi Árpád
27. Károly Sándor
51. Zsilka János
74. Kemény Gábor
83. Kakuk Zsuzsa
1., 4., 6., 7., 8., 9.,
11., 12., 15., 17., 19.,
21., 23., 24., 26., 27., 28., 29.,
31., 33., 34., 35., 37., 38., 39.,
40., 42., 43., 44., 45., 48., 49.,
51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59.,
60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69.,
70., 71., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79, 83.
******           3. A könyv előszava

                        MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK
                         ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások című kiadvány műfajilag nehezen skatulyázható. Különlegességét az adja – egyebek között –, hogy írásban, video- és hangfelvételen mutatom be nyelvész pályatársaimat, – köztük a társtudományok néhány jeles képviselőjét is –, akiknek jelentős tudományos munkásságuk van (amelyet tudományos fokozatok, könyvek, publikációk is hitelesítenek), tanárként, oktatóként eredményesen működtek/működnek a felsőoktatásban, kiemelkedő szakmai irányító és közéleti szerepet töltöttek/töltenek be, s nem utolsósorban nemzetközi elismertséggel is rendelkeznek.
A pályaképeknek általam választott formája – azaz a) hogy ki-ki személyesen szubjektíven, önvallomásként beszélhessen pályájáról, szakmai tevékenységéről, megvalósított vagy csak megálmodott terveiről, b) hogy munkáinak bibliográfiájával is alátámasszuk a megrajzolt pályaképet, c) hogy kortársi méltatást is adjunk róla – reményeink szerint hozzásegít a tudós személyiségek jobb megismeréséhez, objektív megítéléséhez, társadalmi megbecsüléséhez.
Az „anyaggyűjtést” az elmúlt század hetvenes éveinek a közepén kezdtem, amikor az MTA Nyelvtudományi Intézetének fonetikai osztályán végzett munkám mellett, a kísérleti fonetikában használt kép-és hangrögzítő eszközeink felhasználásával felvételeket készítettem. A munkát az ELTE Fonetikai Tanszékén folytattam, ma pedig a „privát fonetikai műhelyem” a színtere e tevékenységnek. Elképzelésem megvalósításában ez ideig több mint hetvenen működtek közre, ennyien vállalták a „megmérettetést”, „vallottak” magukról, akik ebben a formában is szóltak a jövő nyelvészeihez, s nem csak hozzájuk. A felkérésekben semminemű diszkrimináció nem érvényesült. Őszintén sajnálom, hogy ennek ellenére többen nemet mondtak, köztük voltak olyanok, akik csupán a kép-és hangfelvételtől idegenkedtek. Máskor én késtem el a felvétellel. A kivitelezésben munkatársaim közül is többen vettek részt mind az intézetben, mind az egyetemen. Köszönet illeti még azokat a nyelvész kollégáimat, akik felkérésemre vállalkoztak egy-egy életmű méltatására. Tartozom a szakmai nyilvánosságnak egy közléssel: ezt a munkát teljességgel „önszorgalomból” végeztem és végzem. Nem volt sose munkaköri kötelességem, ezért semminemű anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültem, és nem részesítettem senkit sem. Erre mondta egyik idősebb nyelvész kollégám: „Isten tartsa meg jó szokásodat!” Megtartotta.
A videofelvételen megörökített „külsőből”, a lélek tükreként ismert arckifejezésből, valamint az élőszó erejével kifejezett gondolatokból ránk sugárzó emberi habitus hatása lenyűgözőbb minden írott szövegnél. Látva, hallgatva és olvasva az elmúlt század utolsó negyedének nyelvészeit páratlan élménnyel gazdagodhatunk, s még nagyobb időtávlatban is emberi közelségbe kerülnek. Egy történelmileg „rázós”, emberpróbáló korszaknak, lényegében az elmúlt század második felének voltak (voltunk) szellemi munkásai. A Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások nemcsak páratlan élmény, érdekes látvány, „hallvány” és olvasmány, hanem értékes szakma- és kortörténeti dokumentum is az utánunk jövő értelmiségiek számára.
Ameddig csak egy közhasználatra alkalmatlan videoszalag őrzi az eddig összegyűlt s nagyrészt már pótolhatatlan anyagot, addig sem az oktatásban, sem a tudományos kutatásban való felhasználására nincsen lehetőség. Ezért kezdtem el 1994-ben füzetenként közreadni a pályaképeket. Az önvallomásokat publikációs listával és kortársi méltatásokkal egészítettem ki. Eddig 51 füzet jelent meg. Most nyílt lehetőség arra, hogy egybeszerkesztve, igényesebb formában, szélesebb körben könnyebben hozzáférhetően jelenhessen meg a hazai nyelvtudomány e rendkívül értékes tárháza, forrásanyaga. Igaz, hogy még nem eredeti elképzelésemnek megfelelően mozgóképpel és hanggal (pl. VCD-n, DVD-n), de előbb vagy utóbb ennek is eljön az ideje.
Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások sorozatból ebben a kiadványban 72 nyelvészről szerezhet az érdeklődő szakember, ha nem is mindenben kimerítő, de bőséges információt. Közülük 13-nak sajnos csak az önvallomását tudtam közreadni. Panaszkodás helyett inkább a reménykedésemet szeretném kifejezni, hogy egyre többen jutnak majd arra a felismerésre, hogy e munka nem volt haszontalan, és tevőlegesen is hozzájárulnak a célkitűzés megvalósulásához s a folytatáshoz. Úgy legyen!
Budapest, 2004. december
Bolla Kálmán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése