2011. október 14., péntek

„Labda nélkül nincs labdajáték”

MAGYAR NYELV
CIV. ÉVF. 2008. SZEPTEMBER 3. SZÁM

A nyelvi változás – kutatói dilemmák*

     1. A nyelvtudományt egyebek mellett az jellemzi, hogy érdeklıdésének homlokterébe a nyelv más-más területét, illetıleg sajátosságát állítja. A történeti nyelvészet számára a nyelv elsısorban kutatandó jellemzı jegye a változás. SAUSSURE-rel
a nyelv rendszer volta kerül elıtérbe. A generatív nyelvészet a nyelvet mint képességet, kompetenciát vizsgálja, a szociolingvisztikai-pragmatikai irányultságú nyelvtudomány
a nyelvhasználatot kutatja, az ember társadalmi cselekvése részeként értelmezve azt. A kognitív nyelvészet pedig az emberi megismerés folyamata szerves részének tekinti a nyelvet. Mindegyik szemléletmód, irányzat – tehát nem csak a történeti – hozzájárult ahhoz, hogy a nyelvi változásról ma sokkal többet tudunk, mint akár ötven évvel ezelıtt. Ugyanis mindegyik új ablakot nyitott a nyelv világára, lehetıvé téve, hogy olyan szemszögbıl is láthassuk vizsgálatunk tárgyát, ahogy addig nem láttuk. Elıdeink valóban tiszteletre méltó eredményeinek biztos talaján állva is azt kell azonban mondanunk, hogy bıven maradt kutatnivaló. Ez elsısorban a nyelvnek, s bonyolult, összetett, egyszersmind varázslatosan sokszínő, változatosságában és változandóságában is lenyőgözı voltának a következménye.
     A változás a természetes élı nyelvek egyetemes jellemzı jegye. Ez a tény önmagában is fontossá avatja a nyelvi változást a nyelvtudomány számára. A nyelvi változások vizsgálata azonban nem csak nyelvtudományi szempontból fontos és érdekes.
     A nyelvi változásokat kutatók három alapkérdésre keresik a választ: mi, hogyan s miért változott (vagy változik) a nyelvben/nyelvhasználatban? A második kérdés szigorúan belsı nyelvi ügy, a harmadik – a többnyire legnehezebben megválaszolható – kérdés már érinti a nyelven kívüliséget is. Vö.: „A keletkezés [...] általában függ a társadalom fejlıdésétıl, a változás már nem mindig, a mód pedig közvetlenül soha” (DEME 1953: 17), illetıleg: „nem tudjuk, miért változik a nyelv [...] Talán nem is érdemes a nyelvi változás okain töprengeni, mert nincsenek” (NÁDASDY 2007: 14–5).
     Abból a hatalmas jelenség- és kérdéskörbıl, amelyet a nyelvi változás jelent, most csupán az imént említett harmadik feladatkörrıl, a miértek vizsgálatáról lesz szó. Nem konkrét nyelvi változásokat fogok bemutatni és elemezni. A nyelvi változás elméletéhez kapcsolódó némely kérdés foglalkoztat. Mondanivalóm központi tárgya három, egymással összefüggı jelenségkör: 1. a nyelv és az ember, 2. a nyelvhasználat, 3. a nyelvi változás és az emberi tevékenység. A három jelenségkört az a kérdés kapcsolja össze gondolatmenetemben, hogy van-e, s ha igen, milyen szerepe van a nyelvi változásban annak a ténynek, hogy – illetıleg ahogy – az ember mőködteti a nyelvet.

     2. Mi a n y e l v ? Munkadefinícióként – több is van forgalomban – a következı meghatározást veszem alapul: ’a beszélık nyelvhasználatában és nyelvtudásában megjelenı elemek, jelenségek, szabályok rendszere’. A nyelv e szerint nyelvtanból, hangállományból és szókészletbıl áll. A nyelvnek van szőkebb értelmezése is (l. pl. NÁDASDY 2006a: 20): e szerint a nyelvnek nem része a szókészlet (NÁDASDY 2007: 6). Értelmezték a nyelvet természeti organizmusnak, elvont rendszernek, kész mőnek és mőködésnek, szociokibernetikus és információelméleti modellhez hasonlítható rendszernek (merthogy önszabályozó rendszerekkel mutat rokonságot), s értelmezik kommunikációs eljárásmódnak, az ember mentális tevékenysége egyik dimenziójának, használója mentális világa integráns részének, sajátos komputációs, hálózatelvő rendszernek, illetıleg társas kognitív tevékenységnek. (MUFWENE szerint a nyelvek mint komplex alkalmazkodó rendszerek sokkal inkább hasonlítanak a biológiai fajokhoz, mint az organizmusokhoz, illetıleg hogy leginkább a parazita fajokhoz hasonlók: MUFWENE 2001.) Látható, hogy a nyelvértelmezések lényegében két típusba sorolhatók. Az egyik szerint a nyelv a beszélıkön kívüli s tılük használt eszköz, a másik szerint pedig a beszélık tudásának a része. Bármelyiket fogadjuk is el, a nyelv egyetlen létforma – de több technológia (szóbeliség és írásbeliség), mert medialitás nélkül nincs nyelv.
     Abban egyetértés van, hogy nem tudjuk, miként keletkezett a nyelv, s abban is, hogy rendszert alkot. Markáns különbségek nyelv és ember összefüggésének, illetıleg a nyelvi rendszer zártsága, autonómiája kérdésének a megítélésében vannak. A különbözı elméletek, irányzatok két csoportba sorolhatók: strukturális (vagy formális) és funkcionális szemléletőekre. Az elıbbiek a nyelvi struktúrát autonómnak tartják, az utóbbiak nem. A strukturális szempontú vélekedés szerint a nyelv nincs szoros összefüggésben sem az emberi kreativitással, sem a társadalommal és a kultúrával, „s ezek nem is alakítják a nyelvet említésre méltó mértékben” (NÁDASDY 2006a: 16). Mások viszont hangsúlyozzák a nyelv és a beszélık kapcsolatát, s a nyelv ebbıl következı kétarcúságát. A nyelv „humboldti értelemben nem készlet és szabályrendszer gyanánt viselkedik, hanem mint a beszéd folyamatosan keletkezı és pusztuló összessége”, ezért „a nyelvész szemében sem egyszerősödhet mondatra, kijelentésre, illetve azt azt generáló egyetemes grammatikára a nyelv világa” (KULCSÁR SZABÓ 1999: 8).
     A nyelvhasználat és a társadalom rétegzettsége, változatossága és változandósága közötti összefüggést a szociolingvisztika igazolta. A kognitív felfogás szerint a nyelvhasználat olyan viselkedésmód, amelyet kognitív, társadalmi és kulturális tényezık szabnak meg. A „holista alaphipotézis értelmében a kogníció nem osztható autonóm részrendszerekre. Ebbıl egyrészt az következik, hogy a nyelvtudás sokkal inkább az általános emberi intelligenciából vezethetı le, semmint az egyéb mentális képességektıl esetleg függetleníthetı nyelvi képességbıl. Másrészt az, hogy a nyelvtudás és a világra vonatkozó tudás között sem lehet élesen differenciálni. Harmadrészt pedig az, hogy az ily módon nem autonóm rendszerre visszavezethetı nyelvtudás maga sem tagolható tovább autonóm részrendszerekre” (KERTÉSZ 2000: 215). Ami a természetes nyelvelméletet illeti: e szerint az univerzális grammatika „nem szigorú értelemben vett szabályokat, hanem elveket és korlátozásokat tartalmaz”. E felfogás „az univerzális grammatikát olyan preferenciaelméletként fogja fel, amelyben az univerzális elvek azt jósolják meg, hogy ideálisan mely struktúrák élveznek elınyt az egyes nyelvekben, vagyis a nyelvhasználók milyen struktúrákat preferálnak” (LADÁNYI 2007: 28).
     A nyelv objektivitásának, létezésmódjainak és a nyelvi változásnak a kérdéséhez HERMAN JÓZSEFet idézem: „a változó rendszerő, önmagát változásain át állandóan újrarendezı nyelv objektív létezése egyáltalán nem mond ellent annak a ténynek, hogy a nyelv a közlési aktusokban létrejövı, alakuló és létezı emberi alkotás [...] a nyelv létezési módjának itt javasolt meghatározása (a nyelv absztrakt objektum) nem zárja ki, hogy a nyelvnek legyen egy párhuzamos, kiegészítı létezési formája is, mégpedig az a képesség a beszélı, kommunikáló egyén agyában, hogy az objektíve létezı nyelvet interiorizálják s annak mindenkori alakulásához, tudtukon és akaratukon kívül, hozzájáruljanak” (HERMAN 2001: 406–7). Akárhogy is értelmezzük a nyelvet, az bizonyos, hogy a tagolt beszéd elsajátításának, produkálásának, illetve megértésének a képessége biológiai adottságunk, amely kizárólag az emberi fajt jellemzi. Ez a képesség azonban nem olyan képesség, mint a kislibáé, amely kibújván a tojásból azonnal tud úszni. A kisgyermek agyába genetikailag kódolt kompetencia ugyanis csak a környezet nyelvi ingereinek a hatására „realizálódik” a környezet beszédének, nyelvének/nyelveinek a formájában. Azaz: a nyelv az emberhez kötıdik, rajta kívül nincs, és sajátosan kétarcú. Ugyanis az egyéntıl valóban független (abban az értelemben, hogy születésünk elıtt is volt magyar nyelv, s halálunk után is lesz), de nem független az emberi nemtıl (magyar nyelv is addig lesz, ameddig lesz olyan emberi közösség, amely ezt a nyelvet használja anyanyelveként).
     A nyelv után lássuk a z  e m b e r t !  HEIDEGGER találóan így fogalmazott: az ember „nyelvbe foglalt létezı”. Ahogy ugyanis nincs nyelv emberi közösségen kívül, akként nyelven kívüli emberi közösségek sincsenek. Az ember és a nyelv egymást feltételezi tehát. Amit a nyelvrıl mondtunk, hogy tudniillik sajátosan kétarcú, azt elmondhatjuk az emberrıl is. Az ember ugyanis egyértelmően biológiai (természeti) és szociokulturális (társadalmi) lény, tehát biológiai/fiziológiai és társadalmi törvények, szabályok, környezet szabják meg életét. Viselkedéskutatók tanulmányában olvastam elıször a „biopszichoszociális” jelzıt (MTud. 2003: 1348), onnan kölcsönözve mondom: az ember többszörös meghatározottságú, sajátos jelenség: nyelvbe foglalt biopszichoszociális lény.
     Az ember és a nyelv között tehát speciális és szoros kapcsolat van. Ezért a nyelv szemszögébıl nézve nem mondhatjuk, hogy az ember ugyanúgy a nyelven kívüliség része, mint mondjuk a kızetek vagy általában a társadalmi felépítmény. De azt sem mondhatjuk, ha az ember szemszögébıl szemléljük a nyelvet, hogy az ember ugyanolyan független a nyelvtıl, ahogy például a kızetektıl vagy autójától. GADAMER szerint „A nyelv nem csupán azoknak a felszereléseknek az egyike, amelyekkel a világban levı ember rendelkezik, hanem rajta alapul és benne mutatkozik meg, hogy az embereknek egyáltalán világuk van. A világ mint világ a világon levı egyetlen élılény számára sem létezik úgy, mint az embernek. A világnak ez a megléte azonban nyelvi jellegő” (idézi OLAY 2004: 222). Az említett tények alapján nem alaptalan LÜDTKE hasonlata sem, miszerint a nyelv egyfajta híd a biológiai és a társadalmi szféra között. Az ember és a világ között nem üres a tér: ott van ugyanis a nyelv, illetıleg a világ nyelvi képe (l. az iménti GADAMER-idézetet), mely utóbbit „a valóságról szóló tudásfajtaként értelmezhetjük, amely egyidejőleg a tudás hordozóját is feltételezi. Ez pedig nem más, mint az ember mentális információs térképe [...], amelynek a nyelv az integráns részét képezi” (BAŃCZEROWSKI 2006: 187). A világot a nyelv segítségével veszi birtokba az ember. Ez a tény – a nyelv kommunikációs eszköz szerepének egyoldalú kiemelésével – a nyelv vizsgálatában jó ideig háttérbe szorult. Elsısorban a szociolingvisztikai és kognitív kutatásoknak köszönhetıen változott a helyzet (vö.: „Az egyfelıl szociokulturális teljesítményként, másfelıl az emberi elme mőködési módjaként értelmezhetı nyelv [...] voltaképpen nem más, mint emberi elmék közötti interakciók sorozata, illetve ennek eredménye”: TÁTRAI 2005: 210).

     3. Ahhoz, hogy a bevezetıben említett fı kérdésre (milyen szerepe van a nyelvi változásokban – a nyelvrendszertani adottságok mellett – az emberi tevékenységnek?) válaszolni tudjunk, a n y e l v h a s z n á l a t ot, minden nyelvi változás kizárólagos színterét kell figyelmünk középpontjába állítani, s abból mint fix pontból kiindulva kell megkísérelnünk levonni bizonyos következtetéseket.
     A nyelvhasználat rendszertani alapon, tehát meghatározott rend, szabályok szerint zajlik. Ebbıl viszont az következik, hogy a nyelvi változások sem lehetnek kaotikus, véletlenszerő történések, hanem megvannak a nyelvi rendszerben, illetıleg a tágabb nyelvhasználati környezetben rejlı okaik. A nyelvi változást lehetıvé és szükségessé a belsı nyelvi és a nyelvhasználati variáció, illetıleg a változatok és variánsok közötti beszélıi választások teszik, mely utóbbiakat biológiai, lélektani és társadalmi tényezık irányítják. Ezért a nyelvi változások vizsgálata szempontjából a nyelvhasználati változatosságnak és a beszélıi választások variálódásának a vizsgálata kitüntetett fontosságú.
     A nyelvhasználat folyamatos sorként ábrázolható. Ennek központi tartománya foglalja el a legnagyobb teret: ez az egyidejő állapotban stabil, nem mutat változást. Ami állandó mozgásban van, az a központi tartományt körülvevı periféria – hasonlattal szólva: a hagyma külsı burka –, amely két részbıl áll. Egyrészt a centrum felé törı nyelvi újításokból, neologizmusokból, másrészt az attól távolodó, aktivitásukat vesztı és többnyire többrendbeli változásokat elszenvedı, a kiszorulás útján lévı archaizmusokból. De a centrum és periféria között is állandó a kapcsolat, s a köztük levı határ is állandó mozgásban van. A szinkróniában ebbıl keveset látunk. Ha mégis módunk volna egy mikroszkóppal belelátni a nyelvek életébe, a periférián szakadatlan nyüzsgést, szüntelen jövést-menést látnánk. Minden természetes nyelvben egyidejőleg vannak tehát jelen eltőnıben és visszaszorulóban levı, illetıleg kialakuló és terjedı elemek. A nyelvi struktúra éppen ezért olyan egyenlıtlen sőrőségő tér, amely a centrum : periféria : átmenet elve alapján strukturálódik – illetıleg ekként magyarázható (a prágai iskola eme tanítására l. PÉTER 2006: 405). Emlékeztetek arra az ismert tényre is, hogy a nyelv különbözı részlegei, tartományai strukturáltság tekintetében is különböznek, azaz e téren is eltérı sőrőségő a nyelv: a hangtan és a nyelvtan strukturáltsága a legmagasabb fokú, a többié kevésbé az.

     4. Mi a  n y e l v i v á l t o z á s ?Mint folyamat konkrét nyelveknek a társadalom, illetıleg a beszélık folyton változó nyelvi kifejezési igényei szerinti, a nyelvrendszertani adottságok által meghatározott s a nyelvhasználatban megvalósuló módosulása. E folyamat kísérıjelensége, következménye pedig a beszélık valamely csoportjának a nyelvhasználatában, egyszersmind tagjainak a nyelvi kompetenciájában megjelenı, az addigi nyelvi gyakorlattól és tudástól eltérı nyelvi funkció, szabály, illetıleg forma.
     Nyelvi változáson spontán változás és tudatos módosítás egyaránt értendı.
Mindkét fajta változásnak a rendszer megszabta keretek között kell maradnia (a változás útja a nyelvben), illetıleg mindkettıt a közösség kisebb vagy nagyobb csoportjának be kell fogadnia (a változás útja a közösségben). A különbség tehát annyi, hogy a spontán nyelvi változások emberi szándék nélkül, a tudatosak viszont emberi szándék megvalósításával jönnek létre. Mindkét esetben ott van a nyelvet használó ember. A nyelv ugyanis önmagában semmit sem csinál, önmagától változni sem tud. Változtatni csak a nyelvet mőködtetı emberek képesek – csak az egyik esetben
nem tudnak arról, mit cselekszenek, a másikban viszont tudatosan teszik, amit tesznek. A nyelvész számára a nyelv – amikor megfigyeli, kutatja – vizsgálati tárgy. A nem nyelvész beszélık számára nem az. Ezért ık például a „beszédhang módosulását sem egy tárgy alakváltozásaként fogják fel, hanem mint a közlés kiegészítését. Ugyanígy és ugyanezért nem vesznek tudomást morfémák jelentésének vagy elrendezési szabályainak módosulásáról sem” (FÓNAGY 1967: 150). GADAMER fenntartásokkal él a nyelv eltárgyiasító szemléletével szemben, mert véleménye szerint így „szükségképpen kimaradnak a nyelv olyan sajátos teljesítményei, melyek éppen ahhoz kötıdnek, hogy nem irányul rá figyelem, nem válik tárggyá” (OLAY 2004: 217; l. még FEHÉR M. 2004: 77). GADAMER ezért tartja fontosnak, hogy a beszélt nyelv
felıl közeledjék a nyelvhez. A nyelvész számára elkerülhetetlen persze, hogy tárgyiasítsa a nyelvet, miként az is, hogy a nyelvhasználatot spontán és figyelemmel kísért megnyilvánulási formáiban egyaránt vizsgálja.
     A nyelvek módosulása egymásba szövıdı, végeláthatatlan, soktényezıs és bonyolult folyamat. Vele kapcsolatban olyan megnevezésekkel találkozhatunk, mint például a „fejlıdés”, „evolúció”, „gazdagodás”, „gyarapodás”, „differenciálódás”, illetıleg a „romlás”, „erózió”, „szegényedés”, „fogyatkozás”, „redukálódás (az utóbbiak sorába tartozik a magyar nyelvre vonatkoztatva létrejött „csángósodás” és „trianonizálódás”). A „változás” semleges összefoglaló megjelölés, ugyanis minden élı nyelvben állandóan s egyidejőleg van jelen a gyarapodás és a fogyatkozás. (A nyelvek élete tehát nem egyenes vonalú fejlıdés, nem teleologikus meghatározottságú tökéletesedési folyamat.) Ennek megfelelıen a nyelvi változást két ellentett elıjelő folyamat, a kiépülés/differenciálódás és a leépülés/redukálódás teszi ki. Hogy melyik jut nagyobb szerephez, azt nyelven kívüli tényezık határozzák meg. Vö.: „Az a kérdés, hogy a nyelvek a »bonyolulttól az egyszerő« vagy az »egyszerőtıl a bonyolult« felé fejlıdnek, így irreleváns: az ismeretelméletileg indokolt nyelvfejlıdés szempontjából csupán az a döntı, hogy egy adott nyelv kommunikatíve »adekvát« legyen, vagyis a beszélık szükségleteinek maximálisan megfeleljen, s e funkciójában tökéletesedjék, amennyiben az azt beszélı társadalom fejlıdik. A folyamat persze meg is fordulhat, ha ez a közösség hanyatlásnak indul” (HUTTERER 1976: 22–3; részletesen BENKİ 1988: 259–69; az utóbbi esetben a közösség etnolingvisztikai vitalitásának a gyengülésérıl s következményeként a nyelv teljesítıképességének csökkenésérıl, tehát olyan jelenségeknek a bekövetkeztérıl van szó, amelyeket a szociolingvisztikában – fıként a kisebbségi helyzetben lévı nyelvek kutatásában – strukturális nyelvvesztés néven foglalunk össze).
     A nyelvi változás tételes bizonyításához empirikus adatok kellenek, amelyek különbözı nyelvek tényleges használatából származnak. A megfellebbezhetetlen bizonyíték, az ultima ratio a nyelvi valóság, a hétköznapi, spontán nyelvi praxis. A  n y e l v i v á l t o z á s  elsıdlegesen így, tehát a  n y e l v  tényleges mőködtetésében, illetıleg nemcsak saját rendszerének, hanem  m ű k ö d t e t é s e  ö s s z e f ü g - g é s h á l ó z a t á n a k  a  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  v i z s g á l a n d ó (ennek felismerésére l. már a prágai iskola felfogását: PÉTER 2006: 406).
     Axióma, hogy a nyelvben csak akkor történik valami, ha a nyelvvel történik valami. S mikor történik a nyelvvel bármi is? Akkor, ha használják (illetıleg attól függıen, hogyan használják/használhatják). BENKİLORÁND szerint „az ember nem annyira a nyelvben, mint inkább a nyelvvel cselekszik” (1988: 23). S mi a nyelvhasználat? A nyelvnek a beszélık által való mőködtetése; azaz: valamely nyelvnek az igénybe vétele aktuális nyelvi kifejezési igények kielégítésére. A nyelv pedig azért változik, mert a beszélık – számos okból – folyamatosan, mindenkori igényüknek megfelelıen módosítják nyelvhasználatukat. Leginkább azért, hogy a nyelv megfeleljen igényeiknek, hogy betöltse sokféle nyelvi kommunikációs és közlési funkcióját. S ezek a funkciók nem a nyelvi rendszerbıl következnek, hanem a társadalomból, pontosabban emberi közösségek igényeibıl, szükségleteibıl. Hiszen „a nyelv” vagy „X nyelv” nem tud kommunikálni, s nincs szüksége fogalmi kódolásra, dolgok néven nevezése és megismerése céljából. A nyelvi kontaktusok is különbözı nyelveket beszélı emberek érintkezésének a velejárói. Ezek létrejönnek úgy is, hogy nem értik egymás nyelvét a beszélık (a vigéc nem azt jelentené, amit jelent, ha a ném. wie geht’s kifejezést értették volna az átvevı magyarok), leggyakrabban azonban a kétnyelvőség folyományai.
     Bárki bárhol, bármikor megszólal vagy leír valamit, a rendelkezésére álló nyelvi eszköztárból válogatva teszi azt mindenkori közlési igényeinek megfelelıen és tágabban értelmezett nyelvi tudása szerint. A nyelvhasználat tehát kettıs beágyazottságú. Ugyanis mindig valamely nyelvbe/nyelvekbe, egyszersmind pedig az adott nyelvet/nyelveket beszélı társadalmi környezetben élı emberi közösségek tevékenységébe ágyazódik. Emberi nyelv nélkül senki sem tud nyelvhasználatot elıidézni (labda nélkül nincs labdajáték, hiába volnának játékosok), illetıleg: bármely nyelv beszélık nélkül mozdulatlan, holt (hiába van labda, hiába vannak játékszabályok, ha nincsenek játékosok, labdajáték sincs). A szocializáció során alakul ki bennünk a nyelvi tudás, és a nyelvelsajátítással párhuzamosan a világról való kép, séma. A diskurzusok pontos megértése a nyelv ismeretén kívül föltételezi a szociokulturális meghatározottságú szóban forgó képnek, sémának az ismeretét is.
     Számunkra nemcsak az a kérdés, mi célból mőködtetik az emberek a nyelvet. Az is, milyen ismeretek, milyen tudás alapján teszik azt. A válasz: az általuk ismert egy vagy több nyelvvel, illetıleg nyelvváltozattal kapcsolatos kompetenciájuk, tudásuk alapján. A szóban forgó tudástartomány három tudásfajtából tevıdik össze. Az elsı a szerkesztéstudás vagy nyelvi kompetencia, amely a nyelvtanilag helyes mondatok megértésének és alkotásának a képességét jelenti. A második a közléstudás vagy kommunikációs kompetencia. Ez a mindenkori kommunikációs helyzetnek megfelelı, célravezetı, hatékony nyelvhasználat normáinak az ismeretét jelenti. A harmadik pedig a nyelvrıl való általános tudásunk, a tágan értelmezett nyelvi mentalitás tartománya, amelybe a nyelvi attitődök, mítoszok, babonák, illetıleg a nyelvi ideológiák tartoznak (például hogy mit tartok szépnek vagy csúnyának, követendınek vagy kerülendınek, megtanulásra érdemesnek vagy nem érdemesnek a nyelvek, nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek közül). A három tudástartomány nem azonos fontosságú, s nem is azonos változékonyságú: a fundamentum a szerkesztéstudás, amely alig módosul életünkben. Közléstudásunk és nyelvi mentalitásunk a társadalomba való belenövésünk során s a mindenkori, illetıleg mindig változó környezet hatására alakul ki, s életünk végéig módosul. Nincs két ember (az egypetéjő ikrek sem), akiknek egyforma volna élettapasztalata, de általában az értelmi és a percepciós képességek tekintetében is vannak különbségek. Állandóan változunk (korban, testben és tudásban), ily módon változik a beszélıközösségben elfoglalt nyelvi pozíciónk is. Mindezek következménye nyelvhasználatunk bizonyos mértékő módosulása. Íme a nyelvi változásokat indukáló egyik, a nyelvi rendszeren kívüli, biológiai és szociokulturális meghatározottságú okcsoport!

     5. A nyelvi változások általános elméletének alapkérdései (megfogalmazásukat l. HERMAN 1967: 155) a következık: 1. Van-e a nyelvi szerkezet változásainak minden nyelvre általánosítható, nyelvszerkezeten belüli mechanizmusa? A válasz: igen. Ha ugyanis vannak egyetemes nyelvrendszertani jelenségek, akkor értelemszerően kell, hogy legyenek (szerkezettani értelemben vett) nyelvi változási univerzálék is (LÜDTKE szerk. 1979: 19). 2. Ha van általánosítható mechanizmus, akkor ez önmagában kielégítıen magyarázza-e az összes nyelvszerkezeti változást? Erre jelen tudásunk szerint nemmel válaszolhatunk. 3. Ha ilyen nincs, akkor vizsgálnunk kell, hogy a nyelvi szerkezeten kívülrıl jövı hatások milyen áttételeken keresztül s hogyan befolyásolják a nyelv módosulását. BENKİLORÁND így fogalmaz: „a nyelv történetébe a nyelvi rendszer története mőködésével, illetve mőködtetésével együtt tartozik bele [...], elválaszthatatlan egységet képez” (1988: 22). Abból a ténybıl kiindulva, hogy a nyelvi rendszer önmagában semmit nem tesz (a nem mőködtetett, a használaton kívüli nyelv nem változik), illetıleg hogy csak használata közben, azaz a mőködtetı ember nyelvi tevékenysége révén változik, kényszerítı erıvel következik, hogy a nyelvi változások így vagy úgy összefüggésben vannak az emberek nyelvi tevékenységével. Illetıleg következik az a kutatás-módszertani kívánalom, hogy a nyelvi változások vizsgálatában ne hagyjuk figyelmen kívül a mőködtetéssel összefüggı nyelven kívüli tényezıket, elsısorban is magát a nyelvet mőködtetı embert (GOMBOCZra hadd hivatkozzam: az elsı és legfontosabb dolog nem elválasztani a nyelvet a beszélı embertıl).
     Egy idézet: „az elmélet megszabja, melyek az egyáltalán, bármely nyelvben lehetséges nyelvi formák, és melyek nem azok, az egyes nyelvek pedig az elıbbiek közül meghatározott módokon választhatnak” (KENESEI 1995: 290). Úgy vélem, nem az elmélet, hanem a nyelvi rendszer tényei szabják meg. Az elmélet mint a tények összefüggéseinek – igazolható – föltevésekkel való magyarázata (ÉKsz.) a rendszer modellálására van. Az pedig, hogy egy-egy elmélet, modell mennyire alkalmas a nyelvi valóság megragadására, magyarázatára, az a nyelvi tényekkel való szembesítés után derül csak ki. A modellek a természettudományokban nemcsak az – értelemszerően jövıre vonatkozó – prognózisok felállítására alkalmasak. Arra is, hogy velük visszafelé is következtessünk arra, milyenek lehettek a történeti anyagból hiányzó adatok, összefüggések. Ami a nyelvtörténeti kutatást illeti: jó volna, ha KENESEI (1995.) tanulmányát követnék olyan elemzések, amelyek elméleti nyelvészeti megközelítéssel járnák körül azt a kérdést például, hogy az ısmagyar kor és az ómagyar kor elejére föltehetı magyar magánhangzó-rendszer milyen változási lehetıségeket hordozott magában annak idején. Modellálni kellene egy eredetileg illabiális és egy labiális nyelvjárási hangrendszer, illetıleg egy veláris i-t is tartalmazó s azt nem tartalmazó hangrendszer strukturális értelemben lehetséges változási útjait – szigorúan ragaszkodva az akkorra föltett hangállományhoz, s nem is kacsintva arra, ami a magyar nyelvben késıbb bekövetkezett. Azaz a kutatás idejéhez képesti múltból következtetnénk az akkori múlthoz képesti jövıre (az ısmagyar és az ómagyar kor végére), amely azonban a mi szempontunkból maga is régmúlt. Természetesen csak arra gondolok, hogy elvileg lehetséges változási utakat neveznénk meg, mert „(egy változás jövıjének vagy egy új változás megindulásának elırejelzését) a tudományos nyelvészet nem vállalhatja” (HERMAN 2001: 394). Mégpedig azért nem, mert a nyelvi változások megindulására, illetıleg bizonyos esetekben alakulására áttételesen olyan tényezık is hatással vannak (a beszélık nyelvi tevékenységét befolyásoló történelmi-politikai-gazdasági-kulturális és biopszichoszociális körülményekre gondolok), amelyek nem a zárt rendszerek elvei szerint mőködnek, következıleg természettudományos módszerekkel nem vizsgálhatók s nem írhatók le. (Néhány példa: nem lehetett tudni az ısmagyar kor végén, milyen nyelvek intenzív hatáskörébe kerül a magyar nyelv. Nem lehetett tudni az ómagyar kor végén, hogy értelmiségi mozgalommá válik majd a tudatos nyelvi tervezési tevékenység, s kialakul a nyelvi standard, amely a magyar nyelv változatainak a változási irányát nagyban meghatározza (a standard ezzel összefüggı általános szerepére l. EICHINGER 2005.). Nem lehetett tudni a középmagyar kor végén, hogy a magyar anyanyelvőek többsége szégyelli majd nyelvjárását és kerülni fogja. Nem lehetett tudni a XX. század elején, hogy bekövetkezik Trianon, s a magyar nyelvi különfejlıdés korábban példátlan méreteket ölt. Nem lehetett pontosan tudni még a XX. század derekán sem, hogy létrejön a regionális köznyelviség, amely a belsı nyelvi kontaktusindukált nyelvi változások sorát hozza felszínre.) Vállalhatja viszont a föntebb vázolt kísérletet, az elméleti alapú lehetıségek megállapítását és a valósággal (a megtörtént múlttal való) összevetését. Érdemes volna ugyanezt elvégezni a nyelvjárási hangrendszerek vonatkozásában is. (A XX. század elején még hét olyan magánhangzórendszer-típus élt a magyar nyelvterületen, amely legalább egy jelentés-megkülönböztetı beszédhangjában eltért a köznyelvtıl.) Ugyanis tanulságos vizsgálat lenne. Különös tekintettel arra, hogy a nyelvjárások belsı és külsı nyelvi kontaktusoknak, a nyelvi standard térhódításának és a nyelvi mentalitás változásainak fokozottan ki voltak és vannak téve, s mindezek a nyelvhasználaton keresztül befolyásolják a nyelvjárások változását. S bizony „Ez a többvonalúság [...] sohasem valamiféle szabályosan elkülönülı, teljesen párhuzamos fejlıdési vonalak összessége, hanem a különféle közlési rendszerek érintkezése, egybemosódása és szétválása, »határaik« folytonos változása következtében k u - s z a f e j l ı d é s v o n a l a k s o k a s á g a ” (BENKİ 1988: 16).
     A nyelvtörténet kutatói, miként a dialektológusok és a stilisztika kutatói is, úgyszólván kezdettıl fogva tekintettel voltak változásmagyarázataikban nyelven kívüli tényezıkre is. MARTINET a maga határozott véleményét, hogy tudniillik a nyelvi változások kutatásában az „anatómiai” (értsd: rendszertani) elemzést ki kell egészíteni a „fiziológiai”-val (azaz a nyelvi mőködéssel összefüggı tényezık vizsgálatával is), kora strukturalista túlzásaival szemben fogalmazta meg (1984: 160). GADAMER HEIDEGGERre támaszkodó kritikájában bírálja a nyelv puszta eszközként való értelmezését, s filozófiai hermeneutikai gondolatai is (l. FEHÉR M. 2004: 66) megerısítik azt a szociolingvisztikai tanítást, hogy a nyelviség lingvisztikai értelmezésének tartalmaznia kell a nyelv(használat) kettıs kapcsolódásának, azaz kettıs (strukturális és biopszichoszociális) beágyazottságának – a nyelvi változások szempontjából is – alapvetı fontosságú tényét. Vö. már HUMBOLDTnál: „A nyelv a mondatnak és a beszédnek csak szabályozó formáját határozza meg, az egyéni alakítást pedig átengedi a beszélı akaratának” (idézi KULCSÁR SZABÓ 2004: 40). BENKİ LORÁND egy régebbi tanulmányában ezt írta: „a szinkrón nyelvszemlélet nem akar és nem is tud kimenni az úgynevezett nyelven kívüliség régióiba; a történeti nyelvészet ezt viszont nemcsak megteszi, hanem e kérdéskomplexumnak megkülönböztetett jelentıséget tulajdonít és rá megkülönböztetett figyelmet fordít, bekapcsolva a vizsgálatba, illetıleg felhasználva a magyarázat érdekében a nyelvet mőködtetı társadalom történetének ismeretét, annak mindenkori adottságait, életkörülményeinek – benne természetesen közvetlenebb nyelvhasználati szokásainak – minden megismerhetı részlegét, anyagi és szellemi mőveltségének minden számbavehetı elemét” (1993: 23).

     6. A nyelv használatáról szólva megállapíthatjuk, hogy mindent a nyelvet mőködtetı beszélı tesz – de mindig csak a nyelvi rendszer adta lehetıségek és korlátok között! A kulcsszó itt a rendszer, melynek jelentései: 1. ’egynemő v. összetartozó dolgoknak, jelenségeknek bizonyos törvényszerőségeket mutató, rendezett egésze’, illetıleg: ’cselekvésnek, tevékenységnek, munka- v. gondolatmenetnek bizonyos elvekhez igazodó rendje’ (ÉKsz.). A nyelvi változásokra alkalmazva ez egyrészt azt jelenti, hogy a nyelvi változások kénytelenek a nyelvi rendszer rendjéhez igazodni, másrészt pedig azt, hogy bár a változás módosítja (elıbb csak) a részrendszert, rendszerjellege azonban mindvégig megırzıdik. Ebbıl viszont az is következik, hogy a nyelvi innovációk – mivel egy soktagú hálózat veszi körül ıket – nem lehetnek teljesen elszigeteltek, árvák, s mint ilyenek, maguk is szükségszerően hatással vannak rendszerbeli környezetükre, s maguk is elindíthatnak kisebb-nagyobb hatókörő átrendezıdéseket a rendszerben – akár a centrumban vannak, akár a periférián. Kutatás-módszertani követelményként leszőrhetı tehát, hogy a nyelvtörténésznek az egyetemes jegyek mellett foglalkozni kell a speciális, nyelvspecifikus, illetıleg periferikus nyelvhasználati jegyekkel is. Megjegyzendı, hogy a nyelvtörténész – ellentétben saját korának nyelvét kutató kollégáival – a múltra vonatkozóan nem tudja vizsgálni a mentális nyelvet, mert csak a nyelvhasználat bizonyos rögzítményeihez, azaz a (vésett, írott, hangfelvételes) nyelvtörténeti adatokhoz juthat hozzá. Még nyelvtörténeti pótkompetenciájával sem megy sokra régebbi korok nyelvállapotának a vizsgálatában, mai kompetenciájával pedig különösen nem.
     Rövid részösszegzés: a nyelvek sorsát, helyzetét anyanyelvi közösségük sorsa határozza meg. A nyelvek állapotában bekövetkezı változások színhelye a nyelvhasználat. A nyelvi változásoknak van oka. A változások okai az emberek nyelvhasználatában
és a nyelvi rendszerben vannak. A változásokat indító „elsı lökés” – hogy tudniillik történnie kell valaminek a nyelvben – csak az emberek nyelvi tevékenységével összefüggésében jelentkezik. A változás lehetıségeit, mikéntjét azonban a nyelvi rendszer szabja meg. Ebbıl következıen a nyelvi változások a nyelvi rendszertani összefüggésekre, a nyelvi elemeknek és szerkezeteknek a funkciójára, illetıleg a nyelvhasználatra egyaránt vonatkoztatva határozandók meg és értelmezendık.

     7. A nyelvhasználat és a nyelvi változások leírásában az elméleti igényesség és a szintézis iránti hajlam mellett a részletek megfigyelésének a képessége és készsége is szükséges. A nyelvi változások szempontjából ugyanis nem csak az egyetemes nyelvi jegyek, a maggrammatika, a produktív és gyakori elem, jelenség fontos. Mert nem minden neologizmus jön létre produktív szabály alapján, azaz nem produktív és nem gyakori jelenségek, tehát a periféria elemei is szolgálnak a nyelvi változás mintájául és környezetéül. A nyelvtörténész a parole-tényekbıl, illetıleg a nyelv tágabb értelmezésébıl indul ki (l. 4. a.), ezért nem mondhatja, hogy a „szókincsnek nincs köze a nyelvhez” (NÁDASDY 2006b: 48), illetıleg hogy „a szókincs
változása [...] nem nyelvi változás” (NÁDASDY 2007: 6). Ha egyszer a nyelvi változások színtere a nyelvhasználat, akkor a nyelvi változások vizsgálójának figyelemmel kell lennie mindarra, ami a nyelvhasználatban elıfordul. Márpedig szavak is elıfordulnak – meghatározott összefüggések, szabályok szerint épülve be a nyelvi megnyilatkozásokba. Szavak nélkül nemcsak kommunikálni nem lehetne (nyelvileg), de fogalmi kódolást sem lehetne végezni. De megkerülhetetlenek a szavak (= független szavak, mint például az ás, kapa, király) a toldalékmorfémáknak és az ún. félszavaknak (-fajta, -féle, -szerő stb.) a vizsgálatában is, hiszen az utóbbiak csak szavakhoz kötötten élnek. A szófajiság fogalmával sem tudunk mit kezdeni, ha nem tisztázzuk a szó és a szófaj viszonyát. Arról nem beszélve – s ez most számunkra különösen fontos –, hogy egyfelıl a szóban forgó változások egy része a szavakban születik és csak azokban érhetı tetten. Mint például az a jelenség, hogy az ómagyar korban az akkori magyar anyanyelvő beszélık a szó eleji mássalhangzó-torlódást, „ezt a számukra még szokatlan fonotaktikai jelenséget nem fogadták el” (E. ABAFFY 2003: 309), de mert számos mássalhangzó-torlódásos jövevényszó (tehát szavak!) került a magyarba, egy idı után egyre inkább elfogadottá vált a korábban elutasított jelenség. Vagy: a magyarban a jövevényképzık – voltaképpen adaptációval s értelemszerően szavakhoz kötıdve – úgy jelentek és honosodtak meg, hogy a nyelvérzék bizonyos lexéma-szembenállásokat tı : származék oppozícióként értelmezett, s ezekbıl „vonta ki” s ragasztotta nem jövevényszavakhoz is az új képzıt (pl. -nok/ -nök; -ista, -izmus). Ugyancsak szavak vizsgálatával lehetett csak megállapítani a magyarban (és más finnugor nyelvekben) az igésítés jelenségének, tudniillik az igei szófaj képzıvel való jelölése tendenciájának az ómagyar korban történt kialakulását és széles körővé válását (vö. KISS 1972: 312, 332–3). „Egy nyelv története a szavainak alakjában és jelentésében megfigyelt változásokon keresztül ragadható meg” – írja ROBINS (1999: 198). Tegyük azonban hozzá: nem csak!
     Láttuk, a nyelv nagyobb része stabil marad. A nyelvtani tartomány lassan, illetıleg – akár hosszabb távon is – csak kis részben változik. Az állandóság azonban nem merev állandóság, mert a változás a nyelv minden részlegét érintheti elıbb vagy utóbb. Visszaszorultak már nyelvtani nemek; a magyarban mindössze két új szófaj keletkezett: a kötıszók és névelık (D. MÁTAI 2007: 138); beszédhangok jönnek-mennek: a magyarból 11 halt ki, s 27 jött létre, azaz 16-tal bıvült a hangállomány hozzávetılegesen 3 évezred alatt (a magyar nyelv történetére vonatkozóan l. még BENKİ fıszerk. 1991–1995.; KISS–PUSZTAI szerk. 2003.). A rugalmas stabilitás azonban megmarad. Ha ugyanis nem maradna meg, veszélybe kerülne az emberek közötti kommunikáció. A kölcsönös érthetıség megırzése érdekében a beszélık nemcsak kölcsönös alkalmazkodásokra kényszerülnek, hanem arra is, hogy környezetük hatására – többnyire nem tudatosan persze – bizonyos változtatásokat eszközöljenek nyelvhasználatukon. A szakirodalomban gyakorta olvashatjuk, hogy a nyelvi változások a közlési igények és a takarékosságra törekvés ütközızónájának feszültségébıl születnek, hogy a gazdaságos közlésre, energiatakarékosságra való törekvés állandó harcban áll a közlés megértetésének biztonságát, egyértelmőségét szavatolni hivatott pragmatikai maximákkal. Többen példákkal is szemléltették már, hogy amikor megnıtt valamely idegen nyelv szerepe egy nyelv életében (például tömeges betelepülés nyomán), megnövekedett a könnyebb megértést biztosító redundancia, illetıleg teret nyert a grammatikai egyszerősödés. Ez történt például a késıi latinságban. HINRICHS szerint pedig ilyenféle, kontaktusindukált beszélt nyelvi egyszerősítések jelei mutatkoznak a német beszélt nyelvben is, s ezek véleménye szerint a multikulturálisan meghatározott két- és többnyelvőségre, gazdaságosságra törekvı megértési stratégiákra s bizonyos egalizáló korszellemre, mentalitásra vezethetık vissza (2004.).
     A magyar nyelvhasználat (az ismert okokból) a nyelvi kontaktusok vizsgálatára kitőnı lehetıséget nyújt, mert a kétnyelvőségi helyzetek és fokozatok széles skálája megtalálható benne: a magyarnak mint emlékezeti vagy maradéknyelvnek a szórványokban való elıfordulásától az idegennyelv-domináns kétnyelvőségen át a magyardomináns kétnyelvőségig szinte minden föllelhetı. Minthogy pedig az idegen nyelvi hatás a nyelvi változások egyik fontos tényezıje, a vonatkozó vizsgálatok e szempontú idıszerőségéhez sem férhet kétség (vö. „A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén” címő kutatást és a kapcsolódó, a nyelvi változásokat elemzı vizsgálatokat, például FENYVESI ed. 2005., ill. LANSTYÁK 2006.). Csak hangtani példát említve a magánhangzó-kvantitás eltőnését (Mezıség, Kárpátalja, Felvidék bizonyos részein) és a veláris i és ë megjelenését (Csángóföld) hozom szóba.
     Külön figyelmet érdemel a globalizációs változásokat kísérı s egyre erısebb angol nyelvi hatás, nemkülönben a digitális forradalomnak a nyelvhasználati következményei. A belsı nyelvi kontaktusok úgyszintén fontosak a nyelvi változások szempontjából. Közismert, hogy Európa-szerte a nyelvjárások körében zajlanak a legnagyobb mérvő rendszertani és pragmatikai változások, szinte laboratóriumi vizsgálati lehetıséget biztosítva a nyelvi változások megfigyelésére. A dialektológiának – a hazainak is – bıven van teendıje ezen a téren is (l. pl. PÉNTEK 2005.; JUHÁSZ 2006.; CERRUTI–REGIS 2007.; PEREA 2007.).

     8. Közismert: a szakirodalom a nyelvi változások biztos, valószínő, lehetséges magyarázataként számos nyelven belüli (rendszertani) és nyelven kívüli okot említ, például: analógia vagy rendszerkényszer, homonimafélelem, gazdaságosságra törekvés, beszédtempó-változás, belsı és külsı nyelvi kontaktusok (melyeken értelemszerően különbözı nyelveket vagy nyelvváltozatokat beszélık nyelvhasználati érintkezése értendı; SCHUCHARDT és TRUBETZKOY a nyelvi változások egyik fı okcsoportjának a nyelvi kontaktusokat tartotta), kommunikációs és megnevezési szükségletek, stb. (a roppant gazdag irodalomból l. a következıket: AUER et al. eds. 2005.; BAKRÓ-NAGY 2001.; BENKİ 1967., 1988.; BENKİ fıszerk. 1991–1995.; BÜKY–FORGÁCS szerk. 2006.; BYNON 1997.; CERRUTI–REGIS 2007.; CSER 2000.; CSÚCS 2008.; DÉR 2008; EICHINGER 2005.; FEHÉR M. 2004.; FEHÉR M.–KULCSÁR SZABÓ szerk. 2004.; FINKE 2002.; GARDT et al. eds. 1995.; GOMBOCZ 1997.; GÓSY 2005.; HAADER 2000.; HEGEDŐS 2006.; HERMAN 1982., 1983.; HONTI 2007.; HORVÁTH–LADÁNYI 1993.; JUHÁSZ 2006.; É. KISS 2005.; É. KISS szerk. 2005.; KONTRA 2003.; KOPECKY 2006.; KORHONEN 1969.; LABOV 1994., 2001.; LASS 1980., 1997.; LOBENSTEIN-REICHMANN–REICHMANN Hrsg. 2003.; MARTINET 1984.; MOLNÁR 1997.; NÁDASDY 2007.; OLAY 2004.; PÉNTEK 2005.; PLÉH 2008.; POLENZ 1999.; PUSZTAI 2000.; ROELCKE 2003.; SÁNDOR szerk. 1998.; SZEMERÉNYI 1992.; SZENDE 1997.; TOLCSVAI NAGY 2004.; UNGER 2005.). Általános vélekedés szerint a hatékony kommunikáció igénye növeli, a gazdaságos kifejezésre törekvés viszont csökkenti a redundanciát, illetıleg e három tényezıtıl alkotott öszszefüggésrendszerben a redundancia játssza a kiegyenlítı szerepet (l. KORHONEN 1969., legújabban CSÚCS 2008: 139). Idézzük emlékezetünkbe: az ember társas tevékenységének szerves része nyelvi tevékenysége is. S életét, tevékenységét mint természeti és társadalmi lénynek a tevékenységét a homeosztázis néven ismert törvény tartja mederben. Ez a törvény az önszabályozás biológiai törvénye, amely szerint minden élı szervezet környezetével állandó kölcsönhatásban úgy változik folyamatosan, hogy belsı egyensúlyi állapotát megırizve lényegében azonos marad (az egyensúly felbomlásának rossz vége szokott lenni). Más szavakkal a rugalmas stabilitás ez, a megırizve újítás, illetıleg az újítva megırzés jól ismert jelensége. Az önfenntartás ösztöne biológiailag kódolva van. Ami nyelvi tevékenységünket illeti, nyelvi viselkedésünk legáltalánosabb törvénye a közlési hatékonyság biztosításának ösztöneként van kódolva bennünk. A közlési, a kommunikációs hatékonyság ugyanis a társadalmi létnek feltétele. Innen van a nyelvi közlési eljárásmód hatékony állapotban való megtartására való ösztönös törekvés, egymás megért( et)ésének a kölcsönös kényszere (vö. a kommunikációs alkalmazkodás elméletét). Úgy vélem, a homeosztázis az emberi tevékenység révén többszörös áttétellel ugyan, de az ember nyelvi közlési folyamataiban is érvényesül. Minthogy pedig a nyelvi változások az embernek a nyelvi tevékenysége során jönnek létre, a homeosztázist a nyelvi változásokat is közvetetten befolyásoló általános mechanizmusnak tételezhetjük. BAŃCZEROWSKI szerint „nyelvi létezésünk áramlatában valamilyen konszolidáló és szabályozó tényezık vesznek részt, de természetük ismeretlen” (2008: 4). Úgy gondolom, a tıle említett „konszolidáló és szabályozó tényezık” a homeosztázis törvényével függenek össze. A környezettel való kölcsönhatásra vö. még: „A nyelv nem a grammatikai szervezıdés rejtélyes, exaptált keletkezése és a strukturális korlátok miatt, hanem kultúraszervezı ereje révén jelent ha nem is új szintet, de az egyetemes darwinizmusba beilleszthetı új aspektust. Denett olyan rendszerként értelmezi a nyelvet, amely révén hagyományozunk, kultúrát teremtünk. A hagyomány és a kultúra pedig »visszafelé«, magunk felé, saját választási rendszereinket befolyásoló új mozgásteret alakít ki” (PLÉH 2008: 221–2).

     9. A nyelv az emberi megismerésben és a kommunikációban alapvetıen fontos szerepet tölt be. Az ember egyidejőleg természeti és társadalmi, egyszersmind nyelvhez kötött lény. Ezért az evolúciós pszichológia szerint az ember megértésében a természeti és a kulturális nem szembeállítandó, hanem egymást kiegészítı tényezıként veendı számba. A föntebb mondottak értelmében ez az ember nyelvi tevékenységére, tehát a nyelvi változások vizsgálatára is vonatkoztatandó.
     Az újabb kori nyelvtudományt vizsgálata tárgyának, a nyelvnek az emberi léttel való szoros összefüggése kényszerítı módon tereli a tudományköziség irányába, a megismeréstudomány és az ún. kötıjeles lingvisztikák (szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, ökolingvisztika stb.) és más, mindenekelıtt a humán tudományok felé. BAUDOUIN DE COURTENAY jól sejtette már 1901-ben, hogy a nyelvtudomány idıvel elérkezik a korábbi kutatásokat meghaladó integráció korszakába (l. PÉTER 2006: 407). A nyelvtudomány valóban integratív tudománnyá vált, amely termékeny kölcsönhatásban áll nemcsak egyes társadalom- (antropológia, néprajz, pszichológia, szociológia), hanem természettudományokkal (biológia, a mesterséges intelligencia kutatása, illetıleg bizonyos orvostudományi területek: neurológia például) is. A legújabb kori filozófiai áramlatok is megkülönböztetett figyelmet szentelnek a nyelv kérdésének (FEHÉR M. 2004: 54). Mindez fontos és pozitív fejlemény a történeti nyelvtudomány központi fogalmának, a nyelvi változásnak a kutatása szempontjából is. Különös tekintettel arra, hogy a nyelvi változás vizsgálatában alapvetıen fontos kérdés az, hogyan kerülhetünk közelebb „a változások belsı – nyelven belüli – feltételrendszerének és a külsı tényezırendszerrel való kapcsolódási módjának a megértéséhez” (HERMAN 2001: 402). Ennek idıszerőségét hangsúlyozva említem, hogy egy ideje már olyan tudománytörténeti szakaszban élünk, amelyben a nyelvtudás alapú mellett a nyelvhasználat alapú, tehát a nyelv társas jellegét hangsúlyozó, ily módon pedig eltérı elméleti meghatározottságú szemléletmód, illetıleg irányzat él egymás mellett, s mindegyik másként gondolja a nyelvi tudás modellálását. A kognitív nyelvészet, illetıleg a hermeneutikai nézıpont a nyelvet a chomskyánus felfogással szemben az általános emberi megismerés összefüggésrendszerében látja és láttatja, s a nyelvi tudás és a világról való tudás között nem von éles határvonalat.
     A bevezetıben említett gondolat, hogy ti. a nyelvvel összefüggı kérdések nem csak a nyelvészet számára fontosak és relevánsak, jelzi két nem nyelvész kutató akadémiai székfoglaló elıadása (CSÉPE VALÉRIA, A nyelv fejlıdése – a fejlıdés nyelve; FEHÉR M. ISTVÁN, Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika). Föntebb szó volt arról, hogy az ember egyidejőleg biológiai és társadalmi lény, s mindkét minıségében vizsgálandó (vizsgálják is). Ezt kell tennünk a nyelvvel és nyelvhasználattal is, amely – errıl is volt szó – biológiai és szociokulturális meghatározottságú. A nyelvi
változások, amelyek ok nélkül nem következnek be (legföljebb nem ismerjük ıket), a nyelvhasználat és a nyelvi szerkezet szintjén egyaránt vizsgálandók. A tudományos kutatásnak a „20. század modernista, a struktúra immanenciáját hirdetı, dekontextualizáló törekvései után a 21. század egyik fontos feladata az lehet, hogy [...] újraegyesítse, ami összetartozik, azaz a jelenségeket ne önmagukban, hanem egymáshoz és támogató közegükhöz való viszonyukban próbálja megérteni” (IMRÉNYI megj. e.; filozófiatörténeti háttérrel is l. FEHÉR M. 2004., különösen 76–81).

     10. Befejezésül: „A nyelv az emberiség összes képessége közül talán a legsajátosabban emberi. Amikor az ember szellemi történetének során a nyelv egyre alaposabb megértésére és megismerésére törekedett [aktualizálva: például a nyelv változásainak a vizsgálatával, a nyelvek történetének a búvárlásával], a célja mindvégig az volt, hogy teljesebb önismeretre tegyen szert” (ROBINS 1999: 262). Nincs ez másként ma sem. Utalok arra, hogy az egyik alapvetı tudományos kérdés napjainkban az, hogyan és miként függ össze a nyelv, a megismerés és gondolkodás, valamint a kultúra. Elıadásom egyik motiváló tényezıje a ROBINStól megfogalmazott gondolat volt. Bevallom azt is: a mai szemléleti szembenállások ellenére az ellentétek fokozatos meghaladásának egyre több lehetıségét látom. Ennek a kibontakozásához azonban fel kell adni a saját paradigmák sáncai mögé bújást, fel kell hagyni a szándékos tudomásul nem vétel, a figyelmen kívül hagyás, az ignorancia stratégiájával (l. KERTÉSZ 2000: 220). A paradigmák határain túlmutató, azokon átívelı, a módszertani kérdésekre kritikusan reflektáló kutatói attitődre és a párbeszéd, az integráció lehetıségeit keresı szemléletmódra egyre inkább szükség van (vö. JUHÁSZ 2002., különösen 169–72). Arra, hogy a paradigmák egymás mellett élése jelentsen kölcsönös tudomásulvételt és kölcsönhatást is. Nem feledve azt, hogy a nyelv és az ember viszonya különleges viszony, hogy a nyelv nemcsak biológiai, hanem társadalmi entitás is, amely éppen ezért összetett, többoldalú megközelítést kíván.

A hivatkozott irodalom
E.ABAFFY ERZSÉBET 2003. Az ómagyar kor. Hangtörténet. In: KISS–PUSZTAI szerk. 2003: 301–51.
AUER,PETER –HINSKENS, FRANS –KERSWILL,PAUL eds. 2005. Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge University Press, Cambridge.
BAKRÓ-NAGY MARIANNE 1999. Fonémakölcsönzés és jelöltségelmélet. Magyar Nyelv 282–9.
BAŃCZEROWSKI JANUSZ 2006. A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei. Magyar Nyelvır 187–97.
BAŃCZEROWSKI JANUSZ 2008. A nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében. Kéziratos tanulmány, Bp. A nyelvi változás – kutatói dilemmák 271
BENKİ LORÁND 1967. Nyelvtörténet és mai nyelv. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 5:
41–67.
BENKİ LORÁND 1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Bp.
BENKİ LORÁND fıszerk. 1991–1995. A magyar nyelv történeti nyelvtana. I–II/1–2. Akadémiai Kiadó, Bp.
BENKİ LORÁND 1993. A szinkrónia korlátai a történeti nyelvtudományban. In: HORVÁTH KATALIN – LADÁNYI MÁRIA szerk., Állapot és történet – szinkrónia és diakrónia – viszonya a nyelvben. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Bp. 17–24.
BERECZKI GÁBOR 1991. Egy nyelvi jelenség és következményei a finnugor nyelvekben. Magyar Nyelv 129–34.
BÜKY LÁSZLÓ – FORGÁCS TAMÁS szerk. 2006. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem, JATEPress, Szeged.
BYNON, THEODORA 1997. Történeti nyelvészet. Osiris, Bp.
CERRUTI, MASSIMO – REGIS, RICARDO 2007. Language Change and Areal Linguistics: Notes onWestern Piedmont. Dialectologia et Geolinguistica 15: 23–43.
CSER ANDRÁS 2000. A történeti nyelvészet alapvonalai. Pázmány Péter KatolikusEgyetem, Piliscsaba.
CSÚCS SÁNDOR 2008. Gondolatok a nyelvi változásról. Urálisztikai Tanulmányok 18: 135–146.
DEME LÁSZLÓ 1953. A nyelv fejlıdése belsı törvényeinek kérdéséhez. Nyelvtudományi Közlemények 54: 10–36.
DÉR CSILLA ILONA 2008. Önálló nyelvváltozás-e a degrammatikalizáció? Általános Nyelvészeti Tanulmányok 22: 121–60.
EICHINGER, LUDWIG M. 2005. Norm und regionale Variation. Zur realen Existenz nationaler Varietäten. In: ALEXANDRA N. LENZ – KLAUS J. MATTHEIER Hrsg., Varietäten – Theorieund Empirie. Peter Lang, Berlin–Frankfurt am Main–New York. 141–61.
FEHÉR M. ISTVÁN 2004. Szó és jel. A strukturalista-szemiotikai nyelvfelfogás hermeneutikai nézıpontból. In: FEHÉR M.–KULCSÁR SZABÓ szerk. 2004: 54–81.
FEHÉR M. ISTVÁN –KULCSÁR SZABÓ ERNİ szerk. 2004. Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Osiris Kiadó, Bp.
FENYVESI ANNA ed. 2005. Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a Minority Language. IMPACT, Volume 20. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia.
FÓNAGY IVÁN 1967. Hangváltakozás és hangváltozás. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 5: 123–53.
FÖLDES CSABA 2005. Kontaktdeutsch. Zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellenBedingungen von Mehrsprschigkeit. Tübingen, Gunter Narr Verlag.
GARDT, ANDREAS – MATTHEIER, KLAUS J. – REICHMANN, OSKAR Hrsg. 1995. Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
GOMBOCZ ZOLTÁN 1997. Jelentéstan és nyelvtörténet. Válogatott tanulmányok. Válogatta KICSI SÁNDOR ANDRÁS. Akadémiai Kiadó, Bp.
GÓSY MÁRIA 2000. Állandóság és változás a beszédben. Magyar Nyelv 1–14.
HAADER LEA 2000. A mondattörténeti kutatások némely sajátosságairól. In: KIEFER FERENC – GÓSY MÁRIA szerk., Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp. 55–63.
HEGEDŐS ATTILA 2006. Húzólánc és/vagy tolólánc, avagy elmélet és (relatív) kronológia. In: BÜKY–FORGÁCS szerk. 2006: 53–7.
HERMAN JÓZSEF 1967. A nyelvi változás belsı és külsı tényezıinek kérdéséhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 5: 155–68.
HERMAN JÓZSEF 2001. A történeti nyelvészettıl a nyelvi változások elmélete felé: problémavázlatok. In: BAKRÓ-NAGY MARIANNE et alii szerk., Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet körébıl. Osiris Kiadó, Bp. 389–407.
HINRICHS, UWE 2004. Kreolisierungstendenzen im Deutschen? Einige Bemerkungen. Muttersprache 348–57.
HONTI LÁSZLÓ 2007a. Syntaktische Konstruktionen fremden Ursprungs. Eine skeptische Stellungnahme. Incontri Linguistici 30: 49–70.
HONTI LÁSZLÓ 2007b. Globalisierung/Europäisierung europäischer finnisch-ugrischer Sprachen? In: ROGIER BLOKLAND – CORNELIUS HASSELBLATT eds., Language and
Identity in the Finno-Ugric World. Shaker Publishing, Maastricht. 117–42.
HUTTERER MIKLÓS 1967. A nyelvi struktúra változásának problémája a nyelvszociológia tükrében. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 5: 169–87.
IMRÉNYI ANDRÁS megj. e. Generatív nyelvészet és szociolingvisztika. Magyar Nyelv. Megjelenés elıtt.
JUHÁSZ DEZSİ 2002. Magyar nyelvtörténet és történeti szociolingvisztika: tudományszemléleti kérdések. In: HOFFMANN ISTVÁN – JUHÁSZ DEZSİ – PÉNTEK JÁNOS szerk., Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Jyväskyläi Egyetem – Debreceni Egyetem, Debrecen–Jyväskylä. 165–72.
JUHÁSZ DEZSİ 2006. Szempontok és eszközök a nyelvjárásközi folyamatok történeti nyelvföldrajzi leírásához. In: BÜKY–FORGÁCS szerk. 2006: 87–100.
KENESEI ISTVÁN 1995. Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat. Magyar Nyelv 281–91.
KERTÉSZ ANDRÁS 2000. A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Magyar Nyelvır 209–25.
KISS JENİ 1972. A jövevényigék meghonosítása a finnugor nyelvekben. Nyelvtudományi Közlemények 74: 299–334.
KISS JENİ – PUSZTAI FERENC szerk. 2003. Magyar nyelvtörténet. Bp., Osiris Kiadó
É.KISS KATALIN 2005. Az ómagyar igeidırendszer morfoszintaxisáról. Magyar Nyelv 420–435.
É. KISS KATALIN szerk. 2005. Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Oxford University Press, Oxford.
KORHONEN,MIKKO 1969. Die Entwicklung der morphologischen Methode im Lappischen. Finnisch-ugrische Forschungen 37: 203–362.
KOVALOVSZKY MIKLÓS 1977. Nyelvfejlıdés – nyelvhelyesség. Akadémiai Kiadó, Bp.
KUBÍNYI LÁSZLÓ 1958. Magyar nyelvtörténeti változások vélhetı összefüggéseirıl. Magyar Nyelv 213–32.
KULCSÁR SZABÓ ERNİ 1999. Nyelvként (meg)értett irodalom. In: TOLCSVAI NAGY GÁBOR szerk., „Nem találunk szavakat”. Kalligram, Pozsony. 7–10.
KULCSÁR SZABÓ ERNİ 2004. Az „immateriális” beíródás. Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdéséhez. In: FEHÉR M.– KULCSÁR SZABÓ szerk. 2004: 23–53.
LABOV,WILLIAM 1988. „A nyelvi változás és változatok”. Szociológiai Figyelı 1988/4: 22–47.
LABOV, WILLIAM 1994. Principles of Linguistic Change. Volume 1: Internal Factors. Blackwell, Oxford.
LABOV, WILLIAM 2001. Principles of Linguistic Change. Volume 2: Social Factors. Blackwell, Oxford.
LADÁNYI MÁRIA 2007. Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Tinta Könyvkiadó, Bp.
LANSTYÁK ISTVÁN 2006. Nyelvbıl nyelvbe. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.
LASS,ROGER 1980. On explaining language change. Cambridge University Press, Cambridge.
LASS, ROGER 1997. Historical linguistics and language change. Cambridge Studies in Linguistics 81. Cambridge University Press, Cambridge.
LOBENSTEIN-REICHMANN, ANJA – REICHMANN, OSKAR Hrsg. 2003. Neue historische Grammatiken. Zum Stand der Grammatikschreibung historischer Sprachstufen des Deutschen und anderer Sprachen. Germanistische Linguistik 243. Niemeyer, Tübingen.
LÜDTKE,HELMUT szerk. 1979. Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels. Walter de Gruyter, Berlin – New York.
MARTINET,ANDRÉ 1984. Funkcionális nyelvészet. A szintaxis helye a nyelvtanban. In: ANTAL LÁSZLÓ szerk., Modern nyelvelméleti szöveggyőjtemény V. Második kötet. Tankönyvkiadó, Bp. 3–131.
MÁTAI MÁRIA 2007. A magyar szófajtörténet általános kérdései. Nyelvtudományi Értekezések 157. Akadémiai Kiadó, Bp.
MOLNÁR ANNA 1997. Neue Sprachwandeltheorien und die deutsche Sprachgeschichtsschreibung der Gegenwart. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 4: 91–100.
MUFWENE, SALIKOKO S. 2001. The Ecology of Language Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.
NÁDASDY ÁDÁM 2006a. A nyelvészet és területei. In: KIEFER FERENC fıszerk., Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp. 15–27.
NÁDASDY ÁDÁM 2006b. Mi köze a nyelvnek a társadalomhoz? In: TEMESI VIOLA felelıs szerk., A társadalomtudományok szerepe a változó világban. Tinta Könyvkiadó, Bp. 46–56.
NÁDASDY ÁDÁM 2007. Miért változik a nyelv? Http://www.mindentudas.hu/nadasdy/ index.html.
OLAY CSABA 2004. Nyelv, értelmezés, gondolkodás Gadamer hermeneutikájában. In: FEHÉR M. – KULCSÁR SZABÓ szerk. 2004: 208–27.
PÉNTEK JÁNOS 2005. Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Magyar Nyelv 406–13.
PEREA,MARIA-PILAR 2007. Dedialectalization or the Death of a Dialect: The Case of the Catalan Subdialect Spoken in the Costa Brava. Dialectologia et Geolinguistica 15: 77–89.
PÉTER MIHÁLY 2006. Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában. Magyar Nyelv 400–7.
PLÉH CSABA 2008. A lélek és a lélektan örömei. Gondolat Kiadó, Bp.
POLENZ,PETER VON 1999. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band 3.: 19. und 20. Jahrhundert. Walter de Gruyter, Berlin – New York.
PUSZTAI FERENC 2000. A XX. század mőveltségváltásai és nyelvi változásai. Magyar Nyelv 385–91.
ROBINS,ROBERT HENRY 1999. A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó – Tinta Kiadó, Bp.
ROELCKE, THORSTEN szerk. 2003. Variationstypologie / Variation Typology. Ein sprachtypologisches Handbuch der europäischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart / A Typological Handbook of European Languages Past and Present. Walter de Guyter, Berlin – New York. 274 Kertész András – Rákosi Csilla
SÁNDOR KLÁRA szerk. 1998. Nyelvi változó – nyelvi változás. JGYF Kiadó, Szeged.
SAUSSURE, FERDINAND DE 1967. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Gondolat Kiadó, Bp.
SZEMERÉNYI OSZVALD 1992. A modern nyelvtudomány fejlıdésének a nyelvstruktúrában rejlı rugói. Magyar Nyelv 1–13.
SZENDE TAMÁS 1997. Alapalak és lazítási folyamatok. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp.
TÁTRAI SZILÁRD 2005. A nézıpont szerepe a narratív megértésben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 21: 207–29.
TOLCSVAI NAGY GÁBOR 2004. Nyelv, érték, közösség. Gondolat Kiadó, Bp.
UNGER, J. MARSHALL 2005. Internal reconstruction in Hungarian. Diachronica XXII/1:
109–54.
KISS JENŐ
Linguistic change – researcher’s dilemmas

        The paper discusses problems concerning the theory of linguistic change. It focuses on three interdependent issues: (1) language and its user; (2) language and its use; (3) linguistic change and human conduct. The central issue is what role is played in linguistic change by the fact that the homo sapiens uses language and the way in which he uses it. It is self-evident that, in the study of linguistic change, the point of departure is the system of language. The object of study is what changed, how, and why. Extra-linguistic factors (may) play a role in the third of those questions. People’s lives and activities are kept in the desired channel by the biological law of homeostasis. Through a series of linked transmissions, that law prevails in the human activity of language use as well. And given that linguistic change comes into being in the course of humans’ linguistic activity, that is, in language use, the author argues that homeostasis can be seen as a general mechanism indirectly governing language change.
JENŐ KISS

* A Magyar Tudományos Akadémia székházában Budapesten, 2008. március 31-én elhangzottakadémiai rendes tagsági székfoglaló elıadás szerkesztett változata.
Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vita jelenlegi állásához
„A nyelvészet jövıjét valószínőleg metodológiai kérdések fogják meghatározni [...]”
(GEERAERTS 2006: 21).
1. B e v e z e t é s . – A) C é l k i t ő z é s . – MARTINA PENKE és ANETTE ROSENBACH 2007-ben megjelent, „What counts as evidence in linguistics?” c. kötetük elıszavát a következı beszámolóval kezdik: „Jelen kötet legtöbb tanulmánya azon a workshopon hangzott el, amelyre ’Mi számít evidenciának a nyelvészetben?’ címmel 2003. február 26–28. között Münchenben a ’Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft’ 25. éves kongresszusán került sor. Meglepetéssel tapasztaltuk azt a reakciót, amelyet a szétküldött meghívók kiváltottak. Nyilvánvaló, hogy kényes témára tapintottunk rá, és a szakma megérett a nyelvészeti evidenciának szentelt vitára” (2007: vii).
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése