2011. október 11., kedd

SZEMÉLYES HANGÚ BEVEZETÉS

Kenesei István
az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA Nyelvtudományi Intézet • linginst(kukac)nytud.hu

''Magyarországon – szemben sok környező szocialista országgal – az óvatos nyitás az „európai” nyelvtudomány eredményei felé a hatvanas évek elején következett be, amikor többek között elindult az Általános Nyelvészeti Tanulmányok máig tartó sorozata is, friss szeleket fújva a könyvtári polcok és egyetemi tanrendek sorai közé.3 Ferdinand de Saussure 1916-ban megjelent radikálisan új, Bevezetés az általános nyelvészetbe című könyvét jó ötven évvel később már nálunk is ki lehetett adni, (Saussure, 1967) a Gondolat Kiadó többek között nagyszerű filozófiai, irodalomtudományi, nyelvészeti, sőt szemiotikai fordításgyűjteményekkel kápráztatta el a társadalomtudományok iránt érdeklődőket, az „amerikai” nyelvészet azonban továbbra is többnyire indexen volt. Érdekes adalék lehet az a személyes emlékem, hogy amikor egy, magát „Fiatal nyelvészek munkaközösségének” nevező csoport tagjaként a hetvenes évek elején Nyíregyházán bemutattuk új elveken alapuló tankönyvsorozatunkat, az ELTE Általános Nyelvészeti (!) Tanszékének jelen lévő professzora, aki egyébként mindig rendkívül barátságosan viseltetett irányunkban, magából kikelve sztentori hangon szónokolta: „Nem kell nekünk az amerikai nyelvészet! Nem kérünk az amerikai szeretetcsomagokból!”
A hatvanas évek elejétől kezdve azonban több vita is lezajlott, amelyek eredményeképpen a nyelvészet – szemben például a történet- vagy irodalomtudománnyal – elvesztette ideológiai kényszerzubbonyát, és érdektelenné vált a marxizmus nézőpontjából mindenre vigyázó felügyelők szemében.4 Ugyanebben az időszakban a Ford Alapítvány jóvoltából fél tucat nyelvész – s köztük fiatalok is – féléves, egyéves tanulmányutakra mehetett az USA-ba; az ottani egyetemeken működött akkoriban a legtöbb modern nyelvészeti központ. Szépe György és Kiefer Ferenc, az MTA kutatói mellett Antal László és Telegdi Zsigmond, az ELTE akkoriban alakult Általá­nos Nyelvészeti Tanszékének egyik oktatója, illetve vezetője is élhetett e rendkívüli lehetőséggal.
Ennek is volt köszönhető, hogy főleg Telegdi Zsigmond és Szépe György bábáskodása mellett 1965-ben elindult az első „általános nyelvészet” szak, amelyet akkor még – valószínűleg óvatosságból – „matematikai nyelvészetként”, később pedig „általános és alkalmazott nyelvészetként” jegyeztek be a hivatalos iratokba. De a lényeg nem változott: az általános, vagy ahogy ma divatos hívni, az elméleti nyelvészet, a nyelvek egyetemes tulajdonságainak a stúdiuma ezzel nyert polgárjogot Magyarországon. Az előbb említett négy tudós mind oszlopos tagja volt a szak oktatói gárdájának, amelyhez a saját (akkor dialektikusnak tekintett) nyelvelméletén következetesen dolgozó Zsilka János is hozzátartozott. (Lásd például Zsilka, 1971) Antal az amerikai leíró nyelvészet, a „deszkriptivizmus” híve volt (Vö.: Antal, 1961, 1964), Zsilka klasszika-filológusból váltott át egy alapvetően saussure-i indíttatású strukturalista irányzatra, míg Szépe és Kiefer voltak a chomskyánus nyelvészet akkor legképzettebb magyarországi „szálláscsinálói”. Telegdi nemzetközi hírű és tekintélyű iranistából lett a Saussure munkásságával foglalkozó egyik legjelentősebb szakember, és már életének hatodik évtizedében járt, mikor megismerkedett Chomsky nézeteivel, és vált azok hívévé – a maga távolságtartó, „német professzoros” modorában.5''

5 Maradandó életművéből a ma már gyakorlatilag hozzáférhetetlen tanulmányait Jeremiás Éva gyűjtötte össze és adta ki két vaskos kötetben (Telegdi, 2006).

Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése